639/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

639
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole druhý bod znie:
„2. Obalový materiál z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet používaný na prepravu rozličných predmetov okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska. Obalový materiál z dreva
a) je odkôrnený s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrený označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.“.
2.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole ôsmy bod znie:
„8. Drevo použité na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu vrátane opracovaného dreva okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska. Drevo
a) je odkôrnené s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrené označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.“.
3.
Príloha č. 14 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia prílohy č. 4 časti A I. kapitoly druhého bodu písm. a) a ôsmeho bodu písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.
Robert Fico v. r.