64/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 19. februára 2008,
ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Národná banka Slovenska podľa § 49 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby výročná správa obsahovala aspoň
a)
pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „emitent“) spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorý poskytne vyváženú a komplexnú analýzu vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a situácie emitenta s prihliadnutím na rozsah a zložitosť obchodnej činnosti; do analýzy sa zahŕňajú všetky finančné a nefinančné kľúčové ukazovatele výsledkov významné pre jednotlivé obchodné činnosti,
b)
uvedenie všetkých dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta od konca účtovného obdobia,
c)
uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta.
§ 2
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 2 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent alebo ním určená osoba zodpovedala za ročné finančné správy a polročné finančné správy, aspoň za
a)
súlad účtovných závierok emitenta s príslušným rámcom vykazovania alebo sústavou účtovných noriem nečlenského štátu,
b)
verný obraz správy riadiaceho orgánu emitenta zahrnutej do výročnej správy a priebežnej správy.
§ 3
(1)
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 3 zákona, ak tieto právne predpisy nevyžadujú, aby materská spoločnosť emitenta predkladala individuálne účtovné závierky, ale vyžadujú, aby konsolidovaná účtovná závierka emitenta obsahovala
a)
výpočet dividend a schopnosť ich vyplatenia, ak ide o emitenta akcií,
b)
požiadavky na základné imanie a vlastné imanie a podmienky likvidity, ak sa na emitentov vzťahujú.
(2)
Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby emitent bol schopný poskytnúť príslušnému orgánu domovského členského štátu1) dodatočné auditované informácie o individuálnych účtovných závierkach emitenta ako samostatného subjektu, ktoré boli zverejnené a súvisia s údajmi podľa odseku 1.
§ 4
(1)
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 4 zákona, ak tieto právne predpisy nevyžadujú, aby emitent vypracúval konsolidované účtovné závierky, ale vyžadujú, aby vypracúval svoje individuálne účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi2) platnými v členských štátoch alebo v súlade s národnými účtovnými štandardmi nečlenského štátu, ktoré sú s medzinárodnými účtovnými štandardmi rovnocenné.3)
(2)
Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby individuálne účtovné závierky boli overené nezávislým audítorom, a ak takéto individuálne účtovné závierky emitenta nie sú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, aby boli predkladané ako prepracované účtovné závierky.
§ 5
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 35 ods. 9 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú okrem priebežnej správy aj priebežnú účtovnú závierku v minimálnom rozsahu a tiež vyžadujú, aby priebežná správa obsahovala aspoň
a)
prehľad dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta za príslušné obdobie,
b)
uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta na zostávajúce obdobie šiestich mesiacov účtovného obdobia,
c)
významné obchody vykonané emitentmi akcií so spriaznenými osobami, ak sa nezverejňovali priebežne.
§ 6
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 36 ods. 1 a 3 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent zverejňoval štvrťročné finančné správy.
§ 7
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu týkajúce sa obsahu informácií o konaní valného zhromaždenia sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 37c ods. 2 písm. a) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent poskytoval aspoň informácie o mieste a čase konania valného zhromaždenia a o jeho programe.
§ 8
(1)
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 42 ods. 1 až 4 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi z nečlenského štátu
a)
mal možnosť za každých okolností vykonávať hlasovacie práva spojené s aktívami, ktoré spravuje, slobodne a nezávisle od materskej spoločnosti a
b)
nezohľadňoval záujmy materskej spoločnosti alebo jej dcérskej spoločnosti v prípade konfliktu záujmov.
(2)
Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby materská spoločnosť v prípade každej dotknutej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi z nečlenského štátu vyhlásila, že spĺňa podmienky podľa odseku 1.
§ 9
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 42 ods. 11 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby lehota, v rámci ktorej sú emitentovi oznamované údaje podľa § 41 ods. 10 zákona a v rámci ktorej emitent tieto údaje zverejňuje, nebola celkovo dlhšia ako sedem obchodných dní.
§ 10
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 44 ods. 1 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent, ktorý je oprávnený na držbu
a)
maximálne 5 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa ustanovený limit dosiahne alebo prekročí,
b)
vlastných akcií maximálne v rozpätí 5 % až 10 %, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa limit 5 % alebo iné maximum v rámci tohto rozpätia dosiahne alebo prekročí,
c)
viac ako 10 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa limit 5 % alebo 10 % dosiahne alebo prekročí.
§ 11
Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 44 ods. 2 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent zverejňoval celkový počet hlasovacích práv a výšku základného imania do 30 dní po tom, čo dôjde k ich zvýšeniu alebo zníženiu.
§ 12
Týmto opatrením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe tohto opatrenia.
§ 13
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2008.
Ivan Šramko v. r.
1)
§ 3 ods. 4 písm. p) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
2)
Článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29).
3)
Napríklad článok 35 ods. 5 nariadenia Komisie č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7) v platnom znení.