645/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

645
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona a s výnimkou dopravných prostriedkov, ktoré sú posudzované ako vojenský materiál.2)“.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.“.
5.
V nadpise § 7 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
6.
V § 7 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
7.
V nadpise § 8 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Jaroslav Baška v. r.