648/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

648
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2008
o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje rozhodnutia, opatrenia a úkony trestného konania, ktoré je oprávnený vykonávať príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.
§ 2
Rozhodnutia
(1)
Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať príkaz na
a)
odňatie veci podľa § 91 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
odňatie veci podľa § 91 ods. 3 Trestného poriadku,
c)
prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku,
d)
osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 1 Trestného poriadku,
e)
zadržanie zásielok podľa § 108 ods. 3 Trestného poriadku,
f)
zámenu obsahu zásielok podľa § 110 ods. 1 Trestného poriadku.
(2)
Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať uznesenie o
a)
uložení poriadkovej pokuty podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
vrátení veci alebo o uložení veci do úschovy podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,
c)
odovzdaní veci na predaj podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,
d)
zničení veci podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,
e)
pribratí znalca podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku,
f)
pribratí znaleckej organizácie podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku,
g)
nariadení prehliadky a pitvy mŕtvoly podľa § 156 ods. 1 Trestného poriadku,
h)
oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku,
i)
začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak osobne vykonal zaisťovací úkon, neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon podľa § 4 písm. a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q).
§ 3
Opatrenia
Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5
a)
pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 3 Trestného poriadku,
c)
predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,
d)
vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.
§ 4
Úkony
Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5
a)
zadržať podozrivého podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,
c)
odňať vec podľa § 91 ods. 2 Trestného poriadku,
d)
prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,
e)
vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,
f)
odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,
g)
vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,
h)
zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,
i)
vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 3 Trestného poriadku,
j)
vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku,
k)
vykonať na základe príkazu domovú prehliadku podľa § 100 ods. 2 Trestného poriadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 2 Trestného poriadku a osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 2 Trestného poriadku,
l)
vykonať prehliadku iných priestorov alebo pozemkov podľa § 101 ods. 3 Trestného poriadku,
m)
vykonať osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 4 Trestného poriadku,
n)
vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok podľa § 103 Trestného poriadku,
o)
otvoriť zásielku podľa § 109 ods. 1 Trestného poriadku,
p)
vykonať výsluch svedka podľa § 131 až 139 Trestného poriadku k okolnostiam, ktoré súvisia s vykonanými zaisťovacími úkonmi, neopakovateľnými úkonmi alebo neodkladnými úkonmi podľa písmena a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q),
q)
vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,
r)
vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,
s)
vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,
t)
vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,
u)
vykonať vyšetrovací pokus podľa § 157 ods. 1 Trestného poriadku,
v)
vykonať previerku výpovede na mieste činu podľa § 158 ods. 1 Trestného poriadku,
w)
vykonať hlasovú skúšku podľa § 160 Trestného poriadku,
x)
prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,
y)
doplniť trestné oznámenie a vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku,
z)
vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
§ 5
Rozsah vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov
(1)
Policajt služby kriminálnej polície, inšpekčnej služby a služby finančnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 a vykonávať opatrenia a úkony podľa § 3 a 4.
(2)
Policajt služby poriadkovej polície, služby železničnej polície a služby dopravnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až n), p) až t), v), x) až z).
(3)
Policajt služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až t), v), x) až z).
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Kaliňák v. r.