649/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

649
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008
o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno použiť na úhradu nákladov
a)
na odmeňovanie1) asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
b)
na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyučovanie
1.
didaktickou technikou,
2.
učebnými pomôckami,
c)
spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,1a)
d)
spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach,2)
e)
spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza,3)
f)
na príplatok podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Ján Mikolaj v. r.
1)
Napríklad § 223 Zákonníka práce, § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 13 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
3)
§ 2 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
4)
§ 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.