65/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 929 z 24. októbra 2007 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov (oznámenie č. 287/1998 Z. z.).
Platnosť dohody sa skončí 5. mája 2008.