650/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

650
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu.
Dohoda nadobudne platnosť 2. januára 2009 v súlade s článkom VIII ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.