70/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 10.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

70
ZÁKON
z 31. januára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, a právnická osoba zriadená osobitným zákonom,9a) ktoré nie sú klientom uvedeným v písmenách a) až l), na základe písomnej dohody so Štátnou pokladnicou uzavretou po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva.“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 7 písm. c) sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.
3.
Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý znie:
㤠10c
(1)
Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. g) pri realizácii výdavkov z iných ako rozpočtových prostriedkov.
(2)
Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platby na tuzemský prevod najneskôr dva pracovné dni a na cezhraničný prevod najneskôr štyri pracovné dni predo dňom, v ktorom požaduje odpísať peňažné prostriedky zo svojho účtu. Deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu v žiadosti o realizáciu platby uvádza ako deň splatnosti. Žiadosť o realizáciu platby obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevodu, označenie meny a konštantný symbol. Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu platby, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila žiadosť o realizáciu platby.
(3)
Žiadosť o realizáciu platby Štátna pokladnica porovná so zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta. Ak nie je objem úhrady uvedený v žiadosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta, Štátna pokladnica neodsúhlasí žiadosť o realizáciu platby, o čom informuje klienta najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa splatnosti platby uvedenej v tejto žiadosti.“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladajú slová „a pre klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.
5.
V § 12 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný peňažné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom.“.
Čl. II
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z. a zákona č. 523/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak sa podnik stane klientom Štátnej pokladnice,6k) môže ukladať peňažné prostriedky aj v Štátnej pokladnici a o tejto skutočnosti upovedomí financujúcu banku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6k znie:“.
„6k)
§ 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 68/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 5 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 20 ods. 10 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa stane Slovenský rozhlas klientom Štátnej pokladnice, na finančné prostriedky Slovenského rozhlasu sa vzťahuje osobitný predpis.32a)“.
Čl. IV
Zákon č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 68/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 5 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 20 ods. 10 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa stane Slovenská televízia klientom Štátnej pokladnice, na finančné prostriedky Slovenskej televízie sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.
Čl. V
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 11 znie:
„(11)
Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere v rozpore s ustanovením odseku 10 v tom, že odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru prevyšuje výšku ustanovenú nariadením vlády vydaným podľa odseku 10, je neplatná v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto ustanoveniu, ak sa ten, kto je takouto zmluvou dotknutý, neplatnosti dovolá.“.
2.
V § 7a odsek 4 znie:
„(4)
Rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, obsah informácií o týchto údajoch, spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
3.
V § 8aa sa vypúšťa odsek 3.
4.
Za § 8aa sa vkladá § 8ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. apríla 2008
Nariadenie vlády podľa § 3 ods. 10 sa vydá najneskôr 60 dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 7a ods. 2.“.
Čl. VI
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 81 ods. 1 úvodná veta znie:
„Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je“.
2.
V § 84 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,“.
3.
V § 84 odsek 6 znie:
„(6)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 500 Sk,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.“.
4.
V § 84 ods. 9 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a)“.
5.
V § 93 ods. 5 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odmeňovanie členov orgánov fondu“.zmena
6.
V § 93 sa odsek 5 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.“.
Čl. VII
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.“.
2.
V § 36 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok“.
3.
V § 37 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 29 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 5 % z hernej istiny do rozpočtu obce,“.
4.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008
(1)
Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.
(2)
Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(3)
Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v znení účinnom od 1. apríla 2008.“.
Čl. IX
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťa slovo „vyžadovaná“ a za slová „výška príslušného základného imania“ sa vkladá slovo „vyžadovaná“.
2.
V čl. XXXI sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008, a okrem“, za slovami „§ 138 ods. 25]“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „čl. XVIII“ sa vkladá čiarka a slová „a čl. XXII“ sa nahrádzajú slovami „ustanovení čl. XXII bodu 1. [§ 1 ods. 2 písm. e)] a ustanovení čl. XXIII“TEST.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.