76/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo
výnos z 3. marca 2008 č. 104903/2008-SLP/z.10739/M o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v roku 2008.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2008.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.