78/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády č. 315/2007 Z. z.“.
2.
V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
evidenciou pestovateľov zoznam pestovateľov modifikovaných rastlín,“.
Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená e) až n).
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „modifikovaných rastlín“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slovo „nedodá“ nahrádza slovom „nepredloží“ a slová „do evidencie pestovateľov modifikovaných rastlín“ sa nahrádzajú slovami „do evidencie pestovateľov“.
5.
V § 3 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „modifikovaných rastlín“.
6.
V § 3 ods. 7 úvodnej vete sa za slová „z evidencie“ vkladá slovo „pestovateľov“.
7.
V § 3 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
pestovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
8.
V § 4 ods. 1 sa slová „a informovať užívateľov susedných pozemkov“ nahrádzajú slovami „a písomne informovať užívateľov okolitých pozemkov“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „že informoval užívateľov susedných pozemkov“ nahrádzajú slovami „že písomne informoval užívateľov okolitých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti,“.
10.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 13 písm. a), ktoré sú pestované na okolitých pozemkoch“.
11.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.
12.
V § 7 ods. 1 sa za slová „nariadi opatrenia“ vkladajú slová „na nápravu“.
13.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „po ich doručení kontrolným ústavom“.
14.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
poskytuje ministerstvu informácie o pestovaní modifikovaných rastlín,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
15.
V § 9 ods. 3 sa za slovom „priestupkoch“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
16.
V § 10 ods. 3 sa za slová „v čase jedného roka od“ vkladá slovo „nadobudnutia“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
18.
V § 12 nadpise sa vypúšťajú slová „pri znečistení modifikovanými rastlinami“.
19.
V § 14 sa slová „podľa § 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 7“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.