83/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 21. januára 2008,
ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2, § 9 ods. 5, § 12 ods. 2 a § 15 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Rezortný rozvojový program verejných prác zostavený podľa prílohy č. 1 predkladajú ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol v jednom výtlačku a v elektronickej forme.
(2)
Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja zostavený podľa prílohy č. 1 predkladá samosprávny kraj v jednom výtlačku a v elektronickej forme.
§ 2
Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce sa vypracúva podľa prílohy č. 2.
§ 3
Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti sa vyhotovuje podľa prílohy č. 3.
§ 4
Súčasťou záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce je prehľad skutočných nákladov dokončených verejných prác uvedených v prílohe č. 4, a to
a)
tabuľka 1 – základné údaje stavby,
b)
tabuľka 2 – špecifikácia nákladov podľa konštrukčných prvkov a technické ukazovatele pre výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy, stavby občianskej vybavenosti a pod.,
c)
tabuľka 3 – špecifikácia nákladov podľa konštrukčných prvkov a technické ukazovatele pre inžinierske stavby vrátane líniových stavieb, stavieb lesného a vodného hospodárstva a pod.
§ 5
Stavebné zámery vyhotovené podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, ktorých vypracovanie bolo ukončené najneskôr do 30. júna 2008, zostávajú v platnosti.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
Marian Janušek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 83/2008 Z. z.
Tabuľka PROGRAM VEREJNÝCH PRÁC NA ROKY .........................
Vysvetlenie náplne údajov v tabuľke
1. Tabuľka vstupných údajov je vzorová a univerzálna pre všetky ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, správcov rozpočtových kapitol a samosprávne kraje (ďalej len „predkladateľ“).
2. Skratky používané v tabuľke:
● ÚR – územné rozhodnutie,
● SP – stavebné povolenie,
● PD – projektová dokumentácia slúžiaca na výber zhotoviteľa podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní ako súčasť súťažných podkladov.
3. Tabuľka je zoznamom verejných prác predkladateľa.
3.1 V stĺpci 0 sa uvádza číslo verejnej práce. Toto číslo prideľuje zostavovateľ rozvojového programu priorít verejných prác.
3.2 V stĺpci 1 sa uvedú údaje o verejnej práci – názov a umiestnenie (obec, okres, samosprávny kraj).
3.3 V stĺpci 2 sa uvedie kód klasifikácie stavby podľa zatriedenia hlavnej stavby alebo jej časti schopnej samostatného užívania. Zatriedenie sa vykoná podľa objektu alebo časti verejnej práce rozhodujúcej pre funkciu verejnej práce podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb (ďalej len „opatrenie Štatistického úradu“).
3.4 V stĺpci 3 sa v zlomku uvedie rok začatia a dokončenia verejnej práce buď reálne potvrdený zmluvou, alebo navrhovaný vo viacročných programoch v reálnych väzbách na doklady potrebné na realizáciu diela uvedené v bode 2.
3.5 V stĺpci 4 sa uvádzajú termíny vydania dokladov potrebných na realizáciu diela (územné rozhodnutie, stavebné povolenie a projektová dokumentácia slúžiaca ako súčasť podkladov na výber zhotoviteľa diela). Pre každú stavbu sa uvedú všetky tri údaje v tvare mmrr (napr. 0308 znamená marec 2008), ak ide o plánovaný termín vydania dokladov, a v tvare ddmmrr (napr. 170308 znamená 17. marec 2008), ak ide o uskutočnený termín vydania dokladov.
3.6 V stĺpci 5 sa uvedie celková cena verejnej práce podľa stavebného zámeru, v stĺpci 6 sa uvedie cena stavebnej časti. Ak bol stavebný zámer posúdený štátnou expertízou, uvedie sa cena podľa protokolu o vykonaní štátnej expertízy. Údaje v stĺpcoch 5 až 17 sa uvádzajú v mil. Sk so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto smerom nadol pri sumách do 4,99 a od 5 smerom nahor.
3.7 V stĺpci 7 sa uvádza sledované obdobie troch rokov nasledujúcich po príslušnom roku, v ktorom bol schválený rozvojový program priorít.
3.8 V stĺpcoch 8 a 9 sa uvádza objem finančných prostriedkov navrhovaných na realizovanie v jednotlivých rokoch.
3.9 V stĺpcoch 8 a 9 sa údaje uvádzajú v mil. Sk na jedno desatinné miesto so zaokrúhľovaním do 4,99 smerom nadol a od 5 smerom nahor.
3.10 V stĺpcoch 10 až 15, 17 a 18 sa rozpisujú verejné investície a finančné prostriedky získané z jednotlivých zdrojov. Pri zostavovaní programov platí zásada, že údaje v stĺpci 8 sa musia rovnať súčtu údajov v stĺpcoch 10 až 15, 17 a 18.
3.10.1 V stĺpci 10 sa uvádza objem verejných investícií zo štátneho rozpočtu.
3.10.2 V stĺpci 11 sa uvádza objem verejných investícií z rozpočtu samosprávneho kraja.
3.10.3 V stĺpci 12 sa uvádza objem verejných investícií z rozpočtu obce.
3.10.4 V stĺpci 13 sa uvádza objem verejných investícií zo štátnych účelových fondov.
3.10.5 V stĺpci 14 sa uvádza objem verejných investícií z úverov so štátnou zárukou.
3.10.6 V stĺpci 15 sa uvádza objem verejných investícií z rozpočtu Európskej únie.
3.10.7 V stĺpci 16 sa uvádza kód operačného programu pre projekty spolufinancované z fondov Európskej únie.
3.10.8 V stĺpci 17 sa uvádza objem finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov.
3.10.9 V stĺpci 18 sa uvádzajú iné finančné zdroje neuvedené v predchádzajúcich stĺpcoch.
4. V prípade, že predkladateľ chce uviesť podrobnejšie niektoré údaje alebo informácie uvedené v tabuľke, môže ich uviesť v komentári, ktorý bude prílohou k tabuľke programu verejných prác.
5. V tabuľke sa uvádza názov a adresa predkladateľa, meno a priezvisko spracovateľa a schvaľovateľa, ich podpisy a dátum vypracovania a schválenia.
PROGRAM VEREJNÝCH PRÁC NA ROKY .........................
Príloha č. 2 k vyhláške č. 83/2008 Z. z.
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ZÁMERU VEREJNEJ PRÁCE
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTÁCIE STAVEBNÉHO ZÁMERU VEREJNEJ PRÁCE
A. Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje o navrhovanej verejnej práci (názov stavby, miesto stavby, katastrálne územie, druh stavby). Pri pozemných komunikáciách uvádzať kategóriu a druh cesty, pri železniciach kategóriu železničnej trate.
2. Identifikačné údaje stavebníka a investora (meno a nadriadený orgán), spracovateľa projektovej dokumentácie (meno – názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno hlavného inžiniera projektu, mená zodpovedných projektantov) a spracovateľov podkladov a prieskumov (meno – názov a sídlo).
3. Základné údaje charakterizujúce verejnú prácu:
3.1 variantné riešenie dosiahnutia cieľa verejnej práce vrátane prípadnej modernizácie, stavebnej úpravy a možnosti využitia súkromného sektora,
3.2 stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia a spôsob jeho doterajšieho využitia, zoznam dotknutých obcí a katastrálnych území, pri pozemných komunikáciách uvádzať začiatok a koniec trás, pri železniciach začiatok a koniec trate,
3.3 zdôvodnenie navrhovanej verejnej práce v danom území a jej výrobných a technických cieľov,
3.4 plánované termíny začatia a dokončenia výstavby.
4. Klasifikácia stavby (verejnej práce) sa určí podľa zatriedenia hlavnej stavby alebo jej časti schopnej samostatného užívania v súlade s opatrením Štatistického úradu. Zatriedenie sa vykoná podľa objektu alebo časti stavby rozhodujúcej pre funkciu stavby.
5. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie
5.1 požiadaviek na vyvolané investície,
5.2 zabezpečenia hlavných surovín a materiálov,
5.3 zabezpečenia celkového počtu pracovníkov a ich prípravy,
5.4 likvidácie prevádzok, objektov a zariadení v súvislosti s navrhnutou verejnou prácou.
6. Členenie stavby na jednotlivé časti, ako sú stavebné objekty, technické zariadenia, etapy výstavby, samostatne prevádzkovateľné časti a iné. Zatriedenie každej časti stavby sa určí podľa klasifikácie stavieb v súlade s opatrením Štatistického úradu.
7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.
8. Súlad s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
9. Súlad s koncepciou územného rozvoja Slovenska.
10. Súlad so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja, a to najmä
10.1 súlad s národným plánom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
10.2 súlad s Rámcom podpory Spoločenstva,
10.3 súlad s operačným programom,
10.4 súlad s regionálnym operačným programom,
10.5 súlad so sektorovým operačným programom,
10.6 súlad s jednotným programovým dokumentom,
10.7 súlad so strategickým programovým dokumentom pre Kohézny fond,
10.8 súlad s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
10.9 súlad s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
10.10 súlad s programom Iniciatívy Európskych spoločenstiev.
11. Súlad s koncepciou rozvoja odvetvia.
12. Súlad s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie.
13. Súlad so záverečným stanoviskom posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (ak sa stanovisko vyžaduje).
B. Technická správa
Všeobecne pre pozemné a inžinierske stavby
1. Charakteristika územia výstavby a zdôvodnenie výberu staveniska, opis dotknutých ochranných pásiem, chránených častí prírody, kultúrnych pamiatok a cenných lokalít a objektov, požiadavky na demolácie, záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.
2. Vhodnosť pozemku určeného na zastavanie z hľadiska jeho geologických a hydrologických pomerov v území, údaje o použitých geodetických podkladoch a potrebných doplňujúcich prieskumoch a geodetických podkladoch.
3. Pri stavebných úpravách, rekonštrukciách, modernizáciách a podobných zásahoch údaje o požiadavkách na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby.
4. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na celkové urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít.
5. Stavebné a technické riešenie stavby najmä z hľadiska statického, hlavných objektov a ich nosných konštrukcií a tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií pre všetky pozemné a inžinierske stavby.
5.1 Pre pozemné komunikácie tiež
5.1.1 dopravno-inžinierske údaje (zdroje a ciele dopravy, výhľadová intenzita, kapacitné posúdenie a prognóza dopravy),
5.1.2 opis trasy a hlavných objektov stavby (platí pre každý navrhovaný variant):
a) križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia, strediská údržby a pod.,
b) vyvolané investície – prekládky a rekonštrukcie súvisiacich komunikácií, vodných tokov, inžinierskych sietí, závlah, demolácií, protihlukových stien (z posúdenia hlukových pomerov a pod.),
c) návrh stavebných dvorov, prístupových ciest,
d) orientačný harmonogram výstavby,
e) zábery pôdy (dočasné, trvalé),
f) tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných variantoch (o dĺžkach trasy, plochách, objektoch, o poľnohospodárskom pôdnom a lesnom fonde, chránených územiach a pod.),
5.1.3 opis nultého variantu (ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala), t. j. rozsah nevyhnutných opráv a rekonštrukcií, orientačné finančné náklady, zábery pôdy, demolácie, protihlukové opatrenia a pod.,
5.1.4 stručný opis iných variantov, ktoré nie sú v štúdii podrobne rozpracované a v minulosti sa od nich upustilo, s uvedením zdôvodnenia ich nevhodnosti,
5.1.5 záverečné zhrnutie navrhovaných variantov (ak sa varianty navrhujú).
5.2 Pre koľajové trate ďalej najmä
5.2.1 opis technického riešenia,
5.2.2 opis trasy a hlavných objektov stavby (pre každý navrhovaný variant):
a) koľaje, výhybky, inžinierske stavebné konštrukcie (mosty, tunely a pod.), súvisiaca infraštruktúra v staniciach, ako sú nástupištia, elektrifikácia, zabezpečovacie alebo oznamovacie zariadenia,
b) vyvolané investície (napr. demolácie) a prekládky pozemných komunikácií, vodných tokov, inžinierskych sietí a pod.,
c) protihlukové opatrenia,
d) návrh stavebných dvorov, prístupových ciest,
e) orientačný harmonogram výstavby,
f) zábery pôdy (dočasné a trvalé),
5.2.3 záverečné zhrnutie navrhovaných variantov (ak sa varianty navrhujú).
5.3 Pre potrubné a líniové vedenia vrátane
5.3.2 opis trasy a hlavných objektov stavby (pre každý navrhovaný variant):
a) vodovodná, kanalizačná sieť, prípojky, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a prípojky, rozvody plynu a pod.,
b) vyvolané investície ( napr. demolácie) a prekládky potrubí, vodných tokov, inžinierskych sietí a pod.,
c) orientačný harmonogram výstavby,
d) zábery pôdy (dočasné a trvalé),
5.3.3 záverečné zhrnutie navrhovaných variantov (ak sa varianty navrhujú).
6. Súhrnné požiadavky na plochy a priestory vrátane prípadných požiadaviek stavebno-technického charakteru vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
7. Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, bilancia násypov a výkopov, možné zdroje materiálov.
8. Údaje o technologickom vybavení stavby.
9. Hlavné výrobné činnosti, výrobný program, projektované kapacity, rozhodujúce výrobné stroje.
10. Celkový technologický postup výroby podľa toku materiálov, pomocné prevádzky pre hlavnú výrobu.
11. Koncepcia manipulácie s materiálom, skladovanie surovín, materiálov, výrobkov a odpadov.
12. Požiadavky na automatizáciu riadenia výrobných a technologických procesov.
13. Súhrnné požiadavky na dopravnú infraštruktúru a parkovacie priestory.
14. Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov, spôsob recyklácie alebo likvidácie odpadových látok.
15. Podmienky orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohospodársku a lesnú pôdu, nároky na výrub porastov.
16. Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany.
17. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení.
18. Požiadavky civilnej ochrany vrátane mierového využívania.
19. Návrh spôsobu riešenia koncepcie protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných kovových konštrukcií, zariadení a káblových vedení.
20. Predpokladané obmedzenia existujúcich prevádzok.
21. Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností.
22. Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej dopravy a možnosti jeho využívania.
23. Zabezpečenie energií a ich racionálne využívanie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia.
C. Ekonomická správa
1. Efektívnosť navrhovanej verejnej práce:
1.1 technická a ekonomická úroveň verejnej práce,
1.2 prehľad čerpania nákladov verejnej práce, aktivácia investícií, financovanie verejnej práce z verejných investícií spolu alebo čiastočne,
1.3 pracovné sily,
1.4 nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu v priebehu používania verejnej práce,
1.5 pri stavbách pre výrobu tiež výrobno-ekonomická efektívnosť stavby z pohľadu tvorby zisku, nákladovej a cenovej úrovne budúcej výroby či návratnosti investície,
1.6 riziká a neistoty z nej vyplývajúce.
2. Sociálne účinky stavby.
3. Cena verejnej práce podľa stavebného zámeru:
Pol. Názov Cena podľa stavebného zámeru v tis. Sk
Cena bez DPH DPH Cena s DPH
a) Príprava verejnej práce      
b) Stavebná časť      
c) Technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia)      
d) Zariadenie staveniska      
e) Predpokladané vyvolané investície      
f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy a pod.      
g) Rozpočtová rezerva      
h) Iné investície      
                KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU       
 
Náklady jednotlivých položiek obsahujú
a) prípravu verejnej práce:
1. náklady na inžiniersko-technickú pomoc (expertízy, konzultácie),
2. náklady na technické a environmentálne štúdie,
3. náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu,
4. náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
5. náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie,
6. náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie,
7. náklady na prieskumné práce,
8. náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie,
9. náklady na autorský dozor,
10. náklady na znalecké posudky pre majetkovoprávne vyporiadanie,
b) stavebnú časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia):
1. náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení,
2. náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie,
3. náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby,
4. náklady na inžiniersku činnosť,
5. náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom,
c) technologickú časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia),
d) zariadenie staveniska,
e) predpokladané vyvolané investície,
f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy:
1. náklady na výkup pozemkov,
2. náklady na výkup lesov,
3. náklady na likvidáciu porastov,
4. odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
5. náklady na prenájom pozemkov,
g) rozpočtovú rezervu určenú v rozmedzí 8 až 12 %,
h) iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na umelecké diela, patenty, licencie.
4. Určenie nárokov a účinkov stavby na základe týchto podkladov:
4.1 porovnávacie varianty získané zo štatistických údajov,
4.2 merné investičné náklady,
4.3 medzinárodné porovnania,
4.4 typové podklady,
4.5 obdobné projekty,
4.6 výskumné práce,
4.7 opakované projekty.
5. Pre pozemné komunikácie a koľajové trate navyše aj
5.1 rozpis investičných a neinvestičných nákladov,
5.2 bilancie hlavných stavebných objemov a nákladov (zemné práce, mosty, tunely, inžinierske siete, vozovky, odvody za poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond, výkupy a pod.),
5.3 porovnanie a vyhodnotenie variantov z technicko-ekonomického hľadiska, a to týmito metódami:
5.3.1 sociálno-ekonomickou návratnosťou,
5.3.2 stupňom výnosnosti,
5.4 pozitíva a negatíva navrhovaných variantov z technicko-ekonomického hľadiska,
5.5 odporúčané doplnenie prieskumov a podkladov pre ďalší stupeň technického riešenia.
D. Výkresy
1. Situačný výkres v mierke katastrálnej mapy s vyznačením staveniska a umiestnenia stavby a ich väzieb na okolie.
2. Návrh koncepcie architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.
3. Pri pozemných stavbách situácia stavby vychádzajúca zo súčasného stavu územia a obsahujúca
3.1 vyznačenie miesta stavby a staveniska a ich väzieb na okolie vrátane pripojenia na rozvodné siete a kanalizáciu a pripojenia na komunikačnú sieť,
3.2 zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení,
3.3 vyznačenie ochranných pásiem, chránených objektov a chránených porastov, prípadne porastov určených na výrub,
3.4 vyznačenie demolácií vyvolaných verejnou prácou,
3.5 vyznačenie dislokovaných stavenísk vyvolaných verejnou prácou.
4. Pri technologickej alebo energetickej stavbe najmä
4.1 technologické a funkčné schémy procesu hlavnej výroby,
4.2 celkové plošné a priestorové vyznačenie nárokov na rozmiestnenie technologických a pomocných zariadení,
4.3 blokovú schému požadovaných funkcií automatizovaného systému riadenia výrobného procesu, nadradené a súvisiace systémy riadenia, prípadne ďalšie výkresy zo spracúvaných štúdií alebo územnoplánovacej dokumentácie.
5. Situácia stavby s vyznačením postupu výstavby rozhodujúcich stavebných objektov a hlavných stavebných a montážnych mechanizmov.
6. Pre pozemné komunikácie predovšetkým
6.1 prehľadná situácia širších vzťahov,
6.2 prehľadná situácia s vyznačením objektov (opis a staničenie), chránených a ochranných pásiem, vodných zdrojov, významných kultúrnych a iných objektov,
6.3 situácia križovatiek a komplikovaných úsekov,
6.4 pozdĺžne profily pozemných komunikácií,
6.5 vzorové priečne rezy charakteristických objektov,
6.6 prílohy pre pozemné komunikácie ako
6.6.1 dopravno-inžinierske podklady (intenzita dopravy súčasného stavu s delením na tranzitnú, zdrojovú a cieľovú, prognóza intenzity dopravy na výhľadové obdobie, prognóza dopravy pre nulový variant, kapacitné posúdenie komunikácie),
6.6.2 posúdenie širších dopravných vzťahov,
6.6.3 geologické podklady,
6.6.4 hydrologické podklady,
6.6.5 hluková štúdia,
6.6.6 emisná štúdia,
6.6.7 výpočet smerového vedenia trasy v súradniciach.
7. Pre koľajové trate najmä
7.1 prehľadná situácia širších vzťahov,
7.2 prehľadná situácia s vyznačením objektov (opis a staničenie), chránených území a ochranných pásiem, vodných zdrojov, významných kultúrnych a iných pamiatok,
7.3 situácia veľkých alebo dôležitých železničných staníc a uzlov,
7.4 pozdĺžny profil vedený aspoň jednou traťovou koľajou, v stanici hlavnou dopravnou koľajou,
7.5 prílohy pre koľajové trate ako
7.5.1 dopravno-inžinierske podklady (samostatná časť),
7.5.2 súčasný stav dopravy (tranzitná, osobná, nákladná a pod.)
a) prognóza dopravy,
b) súčasná priepustnosť trate a podobné ukazovatele,
c) posúdenie širších dopravných vzťahov, posúdenie z hľadiska medzinárodnej osobnej a nákladnej dopravy, možnosť využitia kombinovanej dopravy, vplyv na región,
d) geologické podklady,
e) hydrologické podklady,
f) hluková štúdia,
g) emisná štúdia,
h) ďalšie doplňujúce informácie.
8. Pre potrubné vedenia, ako je kanalizácia, vodovod, plyn a pod.,
8.1 prehľadná situácia širších vzťahov,
8.2 situácia riešenia potrubných vedení a objektov na nich,
8.3 koordinačná situácia jednotlivých inžinierskych sietí, križovania významných prekážok na trase,
8.4 prehľadné pozdĺžne profily,
8.5 pôdorysné riešenie objektov (zdroj, čerpacia stanica, vodojem, úpravňa vody, čistiareň odpadových vôd a pod.),
8.6 technologická schéma (obdobne),
8.7 výškové osadenie objektov (obdobne),
8.8 vzorové priečne rezy charakteristických profilov.
9. Pre ostatné líniové vedenia, ako napríklad elektrické či optické vedenia, aj
9.1 prehľadná situácia širších vzťahov,
9.2 situácia riešenia líniových vedení a objektov na nich,
9.3 koordinačná situácia jednotlivých inžinierskych sietí, križovania významných prekážok na trase.
E. Doklady
1. Doklady osvedčujúce právny vzťah k nehnuteľnostiam.
2. Doklad o odbornej spôsobilosti spracovateľa stavebnej a technologickej časti stavebného zámeru potvrdzujúci, že spracovateľ je odborne spôsobilou osobou.1)
3. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 83/2008 Z. z.
PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 83/2008 Z. z.
ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
1. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce sa vykonáva na všetky dokončené verejné práce v rozsahu podľa typu stavby pre
a) výrobné stavby, nevýrobné stavby, bytové domy a stavby občianskej vybavenosti,
b) inžinierske stavby a stavby lesného a vodného hospodárstva a líniové stavby podľa obsahu uvedeného v zákone.
2. Hodnotenie dokončených verejných prác podľa bodu 1 sa dopĺňa prehľadom nákladov podľa vypracovaného stavebného zámeru, podľa Protokolu o vykonaní štátnej expertízy a skutočných nákladov dokončených verejných prác v tabuľke 1 pre všetky typy stavieb. V tabuľke 2, resp. 3 sa uvedú skutočné náklady dokončených častí stavby (stavebných objektov) podľa typu stavby v predpísanej štruktúre konštrukčných prvkov stavby. Pri stavbách, ktorých štruktúra objektov je natoľko rozdielna, že by znehodnotila údajovú základňu o skutočne realizovaných nákladoch verejnej práce, je potrebné náklady vykázať v členení na časti stavby (stavebné objekty) tak, ako sú stanovené v stavebnom zámere v súlade s § 2 tejto vyhlášky. Pre každú vyčlenenú časť stavby alebo stavebný objekt sa vypracuje samostatná tabuľka 2 alebo 3, v ktorej sa doplní názov príslušného stavebného objektu alebo časti stavby a kód klasifikácie časti stavby.
TABUĽKA 1 - ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
TABUĽKA 2 - ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
TABUĽKA 3 - ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
Návod na vyplnenie tabuliek záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce
Kód klasifikácie stavby
Uvedie sa kód klasifikácie hlavnej stavby (objektu) alebo jej časti schopnej samostatného používania podľa Klasifikácie stavieb.1) Zatriedenie sa vykoná podľa objektu alebo časti stavby, ktorá je rozhodujúca pre funkciu stavby.
Názov verejnej práce
Uvedie sa názov verejnej práce podľa protokolu o vykonaní štátnej expertízy.
Predkladateľ
Uvedie sa názov a sídlo predkladateľa verejnej práce.
Stavebník
Uvedie sa názov a sídlo stavebníka obstarávateľa.
Užívateľ verejnej práce
Uvedie sa názov a sídlo užívateľa dokončenej verejnej práce.
Projektant
Uvedie sa názov a sídlo spracovateľa projektovej dokumentácie verejnej práce.
Zhotoviteľ
Uvedie sa názov a sídlo zhotoviteľa verejnej práce, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo.
Miesto verejnej práce
Uvedie sa miesto, kde sa verejná práca (stavba) nachádza.
Stavebné povolenia
Uvedie sa rozpis dokladov stavebného povolenia vydaných v priebehu prípravy a realizácie verejnej práce. Uvedie sa dátum vydania a nadobudnutia právoplatnosti vyznačeného stavebným úradom na stavebnom povolení.
Uvedú sa aj vydané pozmeňujúce povolenia a dôvod ich vydania.
Kolaudačné rozhodnutia
Uvedú sa kolaudačné rozhodnutia vydané v priebehu realizácie verejnej práce a po jej dokončení. Uvedie sa dátum vydania a nadobudnutia právoplatnosti, kto rozhodnutie vydal a povolil užívanie stavby.
Názov stavebného objektu (časti verejnej práce)
Uvedie sa názov časti verejnej práce podľa štátnej expertízy, resp. podľa objektovej štruktúry v stavebnom zámere, ktorú navrhol projektant.
Klasifikácia stavby
Uvedie sa kód klasifikácie stavieb pre časť stavby alebo stavebný objekt.
Dátum uzavretia zmluvy so zhotoviteľom stavby
Uvedie sa dátum uzavretia zmluvy so zhotoviteľom stavby.
Dátum začatia a ukončenia stavebných prác
Uvedie sa dátum skutočného začatia stavebných prác, ktorý nie je vždy ten istý ako dátum právoplatnosti stavebného povolenia, a dátum ukončenia stavebných prác.
Dátum prevzatia dokončenej verejnej práce
Uvedie sa dátum prevzatia (skončenia preberacieho konania) dokončenej verejnej práce.
Porovnanie ceny podľa stavebného zámeru, protokolu o vykonaní štátnej expertízy a skutočnej ceny realizovanej verejnej práce
V samostatných tabuľkách sa uvedú náklady podľa stavebného zámeru, náklady podľa protokolu o vykonaní štátnej expertízy stavebného zámeru, ak pre danú verejnú prácu bola vykonaná štátna expertíza, a skutočne dosiahnutá cena realizácie verejnej práce. Ceny sa uvádzajú v členení cena bez DPH, DPH a cena spolu v požadovanej štruktúre nákladov:
Náklady jednotlivých položiek obsahujú:
1. prípravu verejnej práce
a) náklady na inžiniersko-technickú pomoc (expertízy, konzultácie),
b) náklady na technické a environmentálne štúdie,
c) náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu,
d) náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
e) náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie,
f) náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie,
g) náklady na prieskumné práce,
h) náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie,
i) náklady na autorský dozor,
j) náklady na znalecké posudky pre majetkovoprávne vysporiadanie,
2. stavebnú časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia)
a) náklady na realizáciu stavebných objektov,
b) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie,
c) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby,
d) náklady na inžiniersku činnosť,
e) náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom,
3. technologickú časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia),
4. zariadenie staveniska,
5. predpokladané (dosiahnuté) vyvolané investície,
6. výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod.
a) náklady na výkup pozemkov,
b) náklady na výkup lesov,
c) náklady na porasty určené na likvidáciu,
d) náklady na budovy a stavby určené na likvidáciu,
e) odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
f) náklady na prenájom pozemkov,
7. rozpočtovú rezervu určenú v rozmedzí 8 až 12 %,
8. iné neuvedené investície, napr. náklady na umelecké diela.
Opis stavby
Uvedie sa stručný opis stavby, ktorá sa bude hodnotiť, alebo jej časti schopnej samostatného užívania. Opis stavby sa uvedie najmä z hľadiska účelu používania stavby a skladby objektov.
Ďalej sa uvedie konštrukčná a materiálová charakteristika konštrukčných prvkov hlavnej stavby, napr. základov, hrubej stavby, obvodového plášťa, zastrešenia, vnútorných dokončievacích prác a pod.
Osobitne sa uvedú všetky realizované konštrukčno-materiálové zmeny, požadované zmeny štandardov a kvality vybavenia a iné faktory technického charakteru, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a mali vplyv na zmenu nákladov stavby.
Podmienky na stavenisku
Uvedú sa technické podmienky na stavenisku so zameraním na prístupnosť, okolitú zástavbu a iné sťažené podmienky spojené s topografickými, geologickými alebo klimatickými podmienkami, dostupnosť inžinierskych sietí, opis kvality územia a pod.
Obchodné a technické podmienky
Ak sa v zmluve alebo v dodatkoch k zmluve použili Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vyhlásené Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“), uvedie sa počet a obsah zmien oproti všeobecným obchodným podmienkam.
Ak sa v zmluve alebo v dodatkoch k zmluve použili Všeobecné technické podmienky stavebných prác vyhlásené Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „všeobecné technické podmienky“), uvedie sa počet a obsah zmien oproti všeobecným technickým podmienkam.
Forma obstarávania
Uvedie sa použitý postup verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a krátka informácia o priebehu a výsledku verejného obstarávania.
Celková úžitková plocha
Vypočíta sa podľa STN 73 4301 Budovy na bývanie.
Pri nebytových budovách sa do celkovej úžitkovej plochy zaratúva plocha
1. všetkých uzavretých priestorov, ktoré spĺňajú požiadavky stavby, merané k vnútornej ploche obvodových konštrukcií alebo k mysleným obalovým plochám vedeným vnútorným lícom zvislých nosných konštrukcií,
2. ktorú zaberajú priečky, stĺpy, komínové príložky, vnútorné konštrukčné alebo požiarne steny, schodištia, výťahové šachty a pod.,
3. výťahov, strojovní, nádrží a pod., ktoré sú pod hlavnou strešnou doskou,
4. naklonených plôch, napríklad schody, galérie a šikmé terasy, ktoré sa merajú a počítajú podľa ich pôdorysu.
(m. j. – m2)
Podzemné podlažia
Sú to všetky podlažia pod prízemím. Prízemie je podlažie, ktoré je na najbližšej úrovni k vonkajšiemu terénu.
(m. j. – počet podlaží)
Úžitková plocha podzemných podlaží
Uvedie sa podlahová plocha suterénu vyjadrená ako súčet všetkých uzavretých priestorov pod prízemím spĺňajúcich požiadavky stavby, meraná k vnútornej konštrukčnej stene obvodových múrov.
(m. j. – m2)
Nadzemné podlažia
Sú to všetky podlažia, ktoré nepatria do predtým definovaných kategórií podlaží (na výmeru plochy nadzemných podlaží platí výpočet ako na celkovú podlahovú plochu).
(m. j. – počet podlaží)
Úžitková plocha nadzemných podlaží
Uvedie sa podlahová plocha uzavretého priestoru nad prízemím spĺňajúceho požiadavky stavby, meraná k vnútornej konštrukčnej stene obvodových múrov.
(m. j. – m2)
Výška podlažia
1. Výška podlažia sa meria od úrovne horného povrchu nosnej stropnej konštrukcie alebo od úrovne hornej vymedzujúcej roviny základov po úroveň horného povrchu nosnej stropnej konštrukcie nasledujúceho podlažia alebo od úrovne horného povrchu stropnej konštrukcie nad podkrovím.
2. Pri budovách so sedlovými, valbovými, pultovými, oblúkovými a segmentovými strechami, pod ktorými sa priestor využíva na bývanie alebo prevádzkovanie, sa úroveň horného podlažia meria rovinou strednej úrovne medzi najvyšším a najnižším miestom sklonu.
3. Pri odlišných výškach podlaží budovy sa uvedie ich priemerná výška.
(m. j. – m)
Základný obstavaný priestor
Základný obstavaný priestor sa vypočíta podľa STN 73 4055 Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
(m. j. – m3)
Cena za 1m3 obstavaného priestoru
Vyjadruje podiel skutočnej ceny realizácie k základnému obstavanému priestoru.
(v Sk)
Cena za 1 m2 úžitkovej plochy
Vyjadruje podiel skutočnej ceny realizácie k úžitkovej ploche.
(v Sk)
Dĺžka konštrukcie
Pri inžinierskych stavbách sa uvedie dĺžka komunikácie, mosta, vedenia, vetiev plynovodu, vodovodu a pod.
(m. j. – m)
Šírka konštrukcie
Pri inžinierskych stavbách sa uvedie šírka konštrukcie, napr. mosta, komunikácie, železničného zvršku a pod.
(m. j. – m)
Úžitková plocha
Pri inžinierskych stavbách (mosty, komunikácie a pod.) sa uvedie plocha vypočítaná z dĺžky a šírky konštrukcie.
(m. j. – m2)
Opis obsahu konštrukčných prvkov
Výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy, stavby občianskej vybavenosti a podobne (tabuľka 2):
Konštrukčné prvky stavby zahŕňajú tieto konštrukcie a práce na všetkých jej objektoch:
0101 Zemné práce
Zahŕňajú najmä: zemné práce (strojové, ručné výkopy, zásypy, stabilizácie, odvodnenie staveniska, podpery, výstuhy, paženia, násypy, zhutnenia zemín), konštrukcie zo zemín a všetky práce potrebné na zakladanie stavby.
Nezahŕňajú: práce na zariadení staveniska (cesty, parkovacie plochy, chodníky, objekty zariadenia staveniska), sadové úpravy, inžinierske siete zariadenia staveniska (zásobovanie vodou, kanalizáciu, rozvod tepla, plynu, rozvod elektrického prúdu, vonkajšie osvetlenie, telefónne spojenie) a iné systémy zariadenia staveniska.
(m. j. – m3)
Podľa metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2004 z 9. septembra 2004 o Triedniku stavebných prác vydaného na základe prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 204/2002 o štatistickej klasifikácii produkcie podľa činností v Európskom spoločenstve, vyhlasujúcej klasifikáciu stavebných prác za záväznú pre členské štáty Európskej únie, a na základe vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Triednik“) ide o tieto činnosti:
01 – zemné práce
s výnimkou činností:
01 01 – zemné práce, prípravné práce
01 08 – zemné práce, povrchové úpravy terénu.
0102 Základy
Zahŕňajú najmä: štandardné základové konštrukcie (základové pásy, pätky, rošty, dosky do výšky zhutneného povrchu, úpravy podložia, zásypy a zhutnenia okolo základov a pätiek), zvláštne zakladanie (pilóty, studne, kesóny, podzemné steny) či odvodňovanie.
(m. j. – m3 základových konštrukcií)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
02 – práce špeciálneho zakladania
11 01 – betonárske práce, základy
12 01 – murárske práce, základy
15 01 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, základy.
0201 Hrubá stavba
Zahŕňa najmä: zvislé nosné konštrukcie (nosné steny, stĺpy), vodorovné nosné konštrukcie (stropné konštrukcie, preklady), hydroizolácia strechy a deliace konštrukcie (priečky murované, montované).
Nezahŕňa: priečky – konštrukčný prvok 0301.
(m. j. – m3 vodorovných a zvislých nosných konštrukcií)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
11 02 – betonárske práce, múry
11 03 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)
11 04 – betonárske práce, steny a priečky
11 07 – stropné konštrukcie budov (pozemných stavieb)
11 09 – schodiskové konštrukcie
12 02 – murárske práce, múry
12 03 – murárske práce, piliere, stĺpy
12 04 – murárske práce, priečky, steny
12 07 – murárske práce, stropy
12 09 – murárske práce, schodiská
15 02 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry
15 03 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, stĺpy, piliere, podpery
15 04 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, steny a priečky
15 07 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, stropy a stropné konštrukcie pre pozemné stavby
15 09 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, schodiská
15 10 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, zastrešenie
61 01 – izolatérske práce, proti vode a zemnej vlhkosti
62 01 01 a 02 – tesárske konštrukcie, steny a priečky, na hladko a tesársky viazané
62 03 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, schodiská
62 08 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, priestorové konštrukcie
62 09 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, stropné konštrukcie
66 02 – stolárske konštrukcie, schodiská
67 03 – zámočnícke konštrukcie, schodisko
68 04 01 a 02 – montáž oceľových konštrukcií, budovy priemyselné a občianske
s výnimkou činností:
11 02 07 až 09 – betonárske práce, múry oddeľovacie, ohrady, ploty, ukončujúce vrstvy oporné a zárubňové
11 03 04 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové
11 04 03 – betonárske práce, steny a priečky plotov a zábradlí
12 02 08 – murárske práce, múry plotov a ohrád
15 02 07 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry ohrád.
0202 Obvodový plášť
Zahŕňa predovšetkým: obvodové murivo, konštrukcie na uchytenie obvodového plášťa vrátane obkladového materiálu, vonkajšie izolácie (zateplenie), vonkajšie dokončujúce úpravy, balkónové steny, slnečné clony, zábradlia, klenby.
(m. j. – m2 plochy vonkajších stien budovy vrátane okien a dverí)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
11 02 – betonárske práce, múry
11 03 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)
11 04 – betonárske práce, steny a priečky
12 02 – murárske práce, múry
12 03 – murárske práce, piliere, stĺpy
13 09 a 10 – omietkarske práce, vonkajšie povrchy stien, stĺpov a pilierov
15 02 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry
15 03 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, stĺpy, piliere, podpery
15 04 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, steny a priečky
61 03 01 XX 03 – izolatérske práce, izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií bez rozdielu materiálu
a vonkajších stien
62 01 01 a 02, 03 a 05 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, steny a priečky na hladko a tesársky
viazané, debnenie stien z dielcov
62 08 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, priestorové konštrukcie
66 01 – stolárske konštrukcie, steny a priečky
66 06 03 – stolárske konštrukcie, doplnkové konštrukcie, cloniace zariadenia
67 02 – zámočnícke konštrukcie, zábradlia
67 04 04 – zámočnícke konštrukcie, výplne otvorov, mreže a rolety
67 08 – zámočnícke konštrukcie, obvodový plášť
67 13 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia
68 04 01 a 02 – montáž oceľových konštrukcií, budovy priemyselné a občianske
68 06 03 a 05 – montáž oceľových konštrukcií, ostatné doplnkové konštrukcie, oplechovanie stien z vlnitého
a tvarovaného plechu
71 02 – montáž dlažieb a keramických obkladov, obklady
72 02 – montáž dlažieb a obkladov z prírodného kameňa, obklady
s výnimkou činností:
11 02 07 až 09 – betonárske práce, múry oddeľovacie, ohrady, ploty, ukončujúce vrstvy oporné a zárubňové
11 03 04 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové
11 04 03 – betonárske práce, steny a priečky plotov a zábradlí
12 02 08 – murárske práce, múry plotov a ohrád
15 02 07 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry ohrád
67 13 06 a 07 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, čalúnenie dvier a zhrnovacie steny.
0203 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách
Zahŕňajú najmä: okná, žalúzie, dvere, zasklené steny a špeciálne výplne, klampiarske práce na fasáde.
(m. j. – m2 plochy výplne vonkajších otvorov)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
62 07 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, výplne otvorov
64 02 04 a 06 – práce klampiarske, oplechovanie parapetov a dvier
66 04 až 06 – stolárske konštrukcie, okná, dvere a doplnkové konštrukcie
67 04 – zámočnícke konštrukcie, výplne otvorov
67 05 – zámočnícke konštrukcie, výklady
67 13 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia
86 06 – zasklievacie práce, výklady a firemné štíty
s výnimkou činností:
67 13 06 a 07 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, čalúnenie dvier a zhr-
novacie steny.
0204 Zastrešenie
Zahŕňa najmä: krovy, strešné membrány, vodovzdorné membrány, parozábrany, strešné izolácie, krytinu, klampiarske konštrukcie, strešné okná, svetlíky, ventilátory, odvetrania, poklopy a ostatné nadstrešné konštrukcie.
(m. j. – m2 )
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
61 02 – izolatérske práce, hydroizolácia striech
62 04 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, strechy
64 – práce klampiarske
65 – práce pokrývačské
67 07 – zámočnícke práce, zastrešenie
68 04 03 – montáž oceľových konštrukcií, budovy, strechy
86 03 - zasklievacie práce, strechy, svetlíky
s výnimkou činností:
64 02 04 a 06 – práce klampiarske, oplechovanie parapetov a dvier
64 04 06 – práce klampiarske, ostatné prvky, dilatácie stropov, múrov a podláh
64 08 – práce klampiarske, odvetranie plynových spotrebičov.
0301 Priečky
Zahŕňajú najmä: ľahké, montované (sadrokartónové, celozasklené a drevené steny a pod.), fixné priečky, demontovateľné priečky, pohyblivé zaťahovacie priečky, vnútorné balustrády, vnútorné okná, vnútorné dvere, zárubne a rámy, príslušenstvo k dverám a nátery dvier.
(m. j. – m2 plochy vnútorných konštrukcií priečok, okien, dvier)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
12 23 – murárske práce, osadzovanie konštrukcií
62 01 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, steny a priečky
62 07 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, výplne otvorov
66 01 – stolárske konštrukcie, steny a priečky
66 04 až 06 – stolárske konštrukcie, okná, dvere a doplnkové konštrukcie
67 01 – zámočnícke konštrukcie, steny a priečky
67 04 – zámočnícke konštrukcie, výplne otvorov
67 13 07 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, zhrnovacie steny
69 01 a 02 – montáž sadrokartónových priečok a obkladov, priečky a steny
84 01 05 a 06 – práce natieračské, maliarske, tapetárske, metalizácia, nátery, stolárske a tesárske konštrukcie.
0302 Vnútorné dokončujúce práce
Zahŕňajú najmä: povrchové úpravy stien a stropov, omietky, obklady, maľby a nátery, dlažby, čalúnnické konštrukcie, akustické konštrukcie, klampiarske, stolárske a zámočnícke konštrukcie, terazzo, úpravy podláh, povlaky, podhľady, zavesené stropy, izolácie zvukové, tepelné a špeciálne.
(m. j. – m2 plochy stien, priečok, stropov a podláh, na ktorých sa vykonávajú úpravy)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
12 22 – murárske práce, podlahové konštrukcie
13 01 až 04 – omietkarske práce, vnútorné povrchy stropov, vnútorné povrchy schodiskových konštrukcií, vnútorné povrchy stien, vnútorné povrchy stĺpov a pilierov
14 – práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev
61 03 až 05 – izolatérske práce, tepelná izolácia, akustická, protiotrasová, proti chemickým vplyvom
62 05 a 06 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, úpravy povrchov, podlahy
64 08 – klampiarske práce, odvetranie plynových spotrebičov
66 03 – stolárske konštrukcie, úpravy povrchov
66 06 a 07 – stolárske konštrukcie, doplnkové konštrukcie, nábytok
67 02 – zámočnícke konštrukcie, zábradlie
67 06 – zámočnícke konštrukcie, ochranné konštrukcie výťahových šácht
67 09 – zámočnícke konštrukcie, podhľady
67 10 – zámočnícke konštrukcie, podlahy
67 12 – zámočnícke konštrukcie, doplnky
67 13 06 – zámočnícke konštrukcie, zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, čalúnenie dvier
69 03 a 04 – montáž sadrokartónových priečok a obkladov, obklady a podhľady
71 – montáž dlažieb a keramických obkladov
72 – montáž dlažieb a obkladov z prírodného kameňa
73 – práce pri kladení terazzových a syntetických podláh
75 – montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
84 – práce natieračské, maliarske, tapetárske, metalizácia
86 – zasklievacie práce
s výnimkou činností:
61 03 01 XX 03 – izolatérske práce, izolácie tepelné, bežných stavebných konštrukcií bez rozdielu materiálu a vonkajších stien
86 03 a 06 – zasklievacie práce, strechy, svetlíky, výklady a firemné štíty.
0303 Lešenie
Zahŕňa najmä: ľahké, ťažké, priestorové, závesné, podperné lešenia, ochranné a záchytné konštrukcie a stavebné výťahy.
(m. j. – m2 konštrukcie lešenia)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
03 – lešenárske práce
s výnimkou činností:
03 06 02 až 05 – lešenárske práce, závesné lešenia na potrubných mostoch, zavesené na mostnú konštrukciu,
pod mostnou konštrukciou, pod debnenie mostných ríms.
0401 Dopravné systémy
Zahŕňajú najmä: výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky a systémy na manipuláciu s materiálom.
(m. j. – ks, počet systémov výťahov, pohyblivých chodníkov a pod.)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
95 – montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh.
0402 Inštalácie kanalizácie, vody a plynu
Zahŕňajú najmä: sanitárne zariadenia (záchodové misy, umývadlá, pisoáre a pod.), inštalačné potrubia, hydranty, ohrievače vody, izolácie, batérie, ventily, podlahové a strešné vpuste, plynové inštalácie, lapače tukov, olejov a pieskov, zariadenia bazénov a zariadenia fontán v budove.
(m. j. – tis. Sk)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
88 – zdravotechnicko-inštalačné práce.
0403 Vykurovanie a klimatizácia
Zahŕňajú najmä: zdroje energie (olejové, plynové, parné, horúcovodné, chladiace, solárne, veterné zdroje), systémy generujúce teplo (bojlery, príslušenstvo k bojlerom, primárne čerpadlá, izolácie a pod.), chladiace systémy (chladiace veže, odparovacie chladiče a iné), systémy na distribúciu tepla a zdrojov tepla (olej, plyn a pod.), filtre, ventilačné zariadenia, potrubia, armatúry, kanály, izolácie a im podobné zariadenia, elektrické vykurovacie a chladiace systémy a ich riadiace systémy, terminály, ventilačné systémy, špeciálne systémy na výrobu a distribúciu tepla a chladu, testovacie a vyrovnávacie systémy, telesá na odovzdávanie tepla (radiátory a príslušné rozvodné systémy).
(m. j. – tis. Sk)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
89 – kúrenársko-inštalačné práce
93 – montáž vzduchotechnických zariadení.
0404 Požiarna ochrana, ochrana budov
Zahŕňa najmä: systémy na požiarnu ochranu (vlastné poplachové zariadenia a rozvody, potrubia, hadice, dýzy, sprchy, zhášače), špeciálne protipožiarne systémy (karbónové, penové, chemické a pod.) a systémy na zabezpečenie ochrany budov.
(m. j. – tis. Sk)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
92 05 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace
92 05 05 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia, požiarnej signalizácie.
Primerane k uvedeným slaboprúdovým zariadeniam sa uplatnia tieto činnosti definované v Triedniku takto:
92 04 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie).
0405 Silnoprúd
Zahŕňa predovšetkým: rozvody a zariadenia vysokého napätia (vodiče a káble, káblové súbory, koncovky, škatule, rozvádzače, zásuvky, spínače, bleskozvody, svietidlá, stĺpy, výstroj, prístroje, verejné osvetlenie, vnútorné transformátory).
(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
91 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
s výnimkou činností:
91 03 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, trakčné vedenia okrem železničných
91 04 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, nadzemné vedenia nízkeho napätia
91 05 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, nadzemné vedenia vysokého napätia
91 06 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, nadzemné vedenia veľmi vysokého napätia
91 14 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, prístroje ovládacie, signalizačné a návestné
91 25 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, elektrifikácia železníc
91 26 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, závesné káble a vodiče.
0406 Slaboprúd
Zahŕňa najmä: rozvody a zariadenia slaboprúdu a nízkeho napätia, komunikačné systémy (telefónne systémy, miestne siete, počítačové siete, nemocničné signalizačné systémy, hodinové zariadenia, televízne rozvody a pod.), špeciálne systémy (núdzové osvetlenia, zdroje energie, havarijné zariadenia), meranie a reguláciu.
(m. j. – Sk)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
92 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení
94 – montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
s výnimkou činností:
92 01 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, vedenia nadzemné
92 02 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, vedenia vonkajšie káblové (miestne siete)
92 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete)
92 05 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace
92 05 05 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia požiarnej signalizácie
92 10 02 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, zariadenia rádiokomunikačné, veže
92 11 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, zariadenia železničné.
0501 Vybavenie budov
Zahŕňa hlavne: všetky zariadenia rozpočtované podľa projektu, napr. zariadenia na čistenie a údržbu, príbory a taniere, zariadenia knižníc, divadiel, koncertných miestností, registračných miestností, kontrolných miestností, čistiarní, autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, studní, hydraulických brán, kuchýň a bufetov, tmavých komôr, telovýchovných, rekreačných a terapeutických zariadení, priemyselných a výrobných zariadení, laboratórnych a planetárnych zariadení, zariadení pre úrady, medicínu, úmrtie, navigačné a poľnohospodárske zariadenia, svetelné reklamy a pod.
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia tieto činnosti definované v Triedniku takto:
87 – montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní
96 – montáž čerpadiel a kompresorov
98 – montáž ostatných strojov a zariadení.
0601 Špeciálne konštrukcie
Zahŕňajú najmä: radiačnú ochranu, nukleárne reaktory, námorné zariadenia, klziská, klietky pre zvieratá, plynové a kvapalné zásobníky, filtre na odpad, odkaľovače, priemyselný a výrobný riadiaci systém, záznamové zariadenia, dopravný riadiaci systém, systém solárnej a veternej energie, špeciálne bezpečnostné systémy a pod.
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia tieto činnosti definované v Triedniku takto:
92 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení
hlavne časť:
92 05 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace.
0602 Búracie a sanačné práce
Zahŕňajú predovšetkým: búracie a sanačné práce a likvidáciu odpadu z týchto prác.
Nezahŕňajú: búracie práce pri príprave staveniska.
(m. j. – m3 objemu búracích a sanačných prác)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
05 01 – búracie práce, búranie konštrukcií
05 02 – búracie práce, vybúranie konštrukcií a demontáže
05 07 – búracie práce, úprava vybúraných hmôt
05 08 – búracie práce, doprava vybúraných hmôt
05 09 01 – búracie práce, doplňujúce práce, recyklácia
05 09 02 – búracie práce, doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom
05 09 04 05 – búracie práce, doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie
s výnimkou týchto činností:
05 02 08 – búracie práce, vybúranie konštrukcií a demontáže vonkajších oceľových potrubí.
0701 Prípojky a vonkajšie rozvody
Zahŕňajú najmä: prípojky a rozvody vody, elektriny, kanalizácie, pary, tepla, plynu a iné distribučné systémy médií mimo objektu slúžiace stavbe.
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku stavebných prác takto:
27 – montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch medicinálnych plynov
91 04 a 05 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, nadzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia
92 01 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, vedenia nadzemné.
0702 Terénne a sadové úpravy, oplotenie
Zahŕňajú hlavne: úpravy terénu, sadové a parkové úpravy po skončení stavby a oplotenie.
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti definované v Triedniku takto:
01 08 – zemné práce, povrchové úpravy terénu
11 02 07 až 09 – betonárske práce, múry oddeľovacie, ohrady, ploty, ukončovacie vrstvy oporné a zárubňové
11 03 04 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové
11 04 03 – betonárske práce, steny a priečky plotov a zábradlí
12 02 08 – murárske práce, múry plotov a ohrád
15 02 07 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry ohrád
62 10 06 – montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb, doplnkové konštrukcie, oplotenie
67 11 – zámočnícke konštrukcie, oplotenie.
0801 Príprava a zariadenie staveniska
Zahŕňa najmä: práce na vyčistení staveniska, odstránenie stromov a kríkov, búracie práce objektov, premiestnenie objektov, odstránenie odpadu. Príprava, vybudovanie a po ukončení stavby odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení (dopravných komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov, terás, plotov, brán, oporných múrov, značiek, napojenie zariadení stavenísk na energie).
(m. j. – m2 celkovej plochy staveniska vrátane plochy zastavanej budovami)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
01 01 – zemné práce, prípravné práce
05 06 – búracie práce, demolácie objektov.
0901 Technologická časť
Zahŕňa najmä: všetky prevádzkové súbory a zariadenia rozpočtované podľa projektu (zariadenia na čistenie a údržbu, zariadenia knižníc, divadiel, koncertných sál, registračných miestností, čistiarní, autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, studní, hydraulických brán, kuchýň a bufetov, tmavých komôr, telovýchovných, rekreačných, terapeutických zariadení, priemyselných a výrobných zariadení, laboratórnych, planetárnych, technologických zariadení pre úrady, nemocnice, pohrebníctvo, navigačné, poľnohospodárske zariadenia, svetelné reklamy).
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni konštrukčného prvku sa uplatnia tieto činnosti definované v Triedniku takto:
87 – montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní
96 – montáž čerpadiel a kompresorov
98 – montáž ostatných strojov a zariadení.
Inžinierske stavby, stavby lesného a vodného hospodárstva a líniové stavby (stavby pozemných komunikácií, železničných tratí, vedení elektriny, plynu, ropy, kanalizácie, vodovodov, vodných diel a vodných ciest, elektrární, čistiarní odpadových vôd, letísk, prístavov, úpravy pozemkov a iné inžinierske stavby) (tabuľka 3).
Konštrukčné prvky stavby zahŕňajú tieto konštrukcie a práce na všetkých jej objektoch:
1101 Zemné práce
Zahŕňajú najmä: odstránenie krytov vozoviek a spevnených plôch, zobratie ornice, vykopávky v zemníku, odkopávky a prekopávky, odkrývky lomov, pieskovní, materiálových jám, hĺbenie jám, rýh, pilót na podzemné steny, jám na stožiare a kotvy, výstuhy, paženia, zhutnenia, násypy, spevňovanie a úpravu svahov, premiestnenie výkopkov, uloženie sypaniny, rozprestretie ornice, čerpanie vody, obsyp potrubia, káblové prestupy, priepusty väčších rozmerov, tunelárske a banské razenie a hĺbenie, paženia a konštrukcie zo zemín.
Nezahŕňajú: práce na zariadení staveniska – konštrukčný prvok 1801.
(m. j. – m3 )
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
01 – zemné práce
s výnimkou činností:
01 01 – zemné práce, prípravné práce
01 08 – zemné práce, povrchové úpravy terénu.
1201 Špeciálne zakladanie
Zahŕňa hlavne: zakladanie na studniach, kesónoch, pilótach, podzemných železobetónových stenách, spevňovanie a kotvenie hornín, úpravy podložia a základovej škáry, odvodňovacie a sanačné vrstvy z geotextílií, odvodňovacie rebrá z kameniva a pod.
(m. j. – m3 základových konštrukcií)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
02 – práce špeciálneho zakladania.
1202 Základy
Zahŕňajú predovšetkým: základové konštrukcie okrem konštrukčného prvku 1201 (pätky, dosky, základové pásy, rošty, základy oporných múrov, rámp či nástupíšť), ich odvodnenia a trativody.
(m. j. – m3 základových konštrukcií)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
11 01 – betonárske práce, základy
12 01 – murárske práce, základy
15 01 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, základy
21 01 – špeciálne práce pri výstavbe mostov, základy.
1301 Zvislé konštrukcie
Zahŕňajú obzvlášť: podporné a voľné múry, rampy, podmurovky schodov, prefabrikované a železobetónové múry ohrád, tlakové oceľové vane, rampy, mostné opory, podpery, rímsové dosky, výstuže mostných opôr, zábradlia, nosné múry, výplňové múry, rímsy, oporné múry, záchytné múry, výstuže oporných múrov, stĺpy a piliere, steny a priečky, oporné steny, výstuže oporných stien, stoky, štóly, obmurovky tunelov a podzemných priestorov, rekonštrukcie, chladiace veže, zásobníky, nádrže, silá, septiky, lapače, kanály z prefabrikátov, stožiare, priehradové múry, múry plavebných komôr, spodnú stavbu hydroelektrární a odberné veže.
(m. j. – m3 zvislých konštrukcií)
Podľa typu stavby a podľa Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
07 – práce na vysokých komínoch a dymových kanáloch
11 02 09 – betonárske práce, múry oporné a zárubňové
11 05 – betonárske práce, zvislé konštrukcie
11 06 – betonárske práce, konštrukcie priehradné
11 10 až 15 – betonárske práce, stoky, štôlne, tunely, šachty podzemné, chladiace veže, zásobníky, nádrže, silá
11 17 až 19 – betonárske práce, vysoké komíny, žiarotechnické konštrukcie, kompletné konštrukcie
11 24 a 25 – betonárske práce, studne doplňujúce konštrukcie
12 02 09 a 10 – murárske práce, múry šácht, žúmp, oporné múry
12 10 – murárske práce, stoky
12 17 až 19 – murárske práce, vysoké komíny, žiarotechnické konštrukcie, kompletné konštrukcie
12 24 až 26 – murárske práce, plášť studne, doplňujúce konštrukcie, dokončovacie práce
15 19 – montáže prefabrikovaných konštrukcií, kompletné konštrukcie
21 03 – špeciálne práce pri výstavbe mostov, stĺpy, piliere
25 – špeciálne studniarske práce
31 02 a 08 – hydromelioračné práce, melioračné hradiace konštrukcie a objekty melioračné
32 01 a 04 – špeciálne práce na stavbách vodných diel, múry a steny.
1302 Vodorovné konštrukcie
Zahŕňajú hlavne: dosky zo železobetónu, prechodové dosky, spriahnuté dosky, rímsové dosky, plošné mostné monolitické konštrukcie, výstuž dosák a plošných mostných konštrukcií, klenby, oblúkové a priehradové nosníky, vodorovné nosné konštrukcie, (stropné konštrukcie pozemných stavieb, schodištia, zastrešenie, prefabrikované nosníky), oceľové konštrukcie mostov, žeriavových dráh, mostné ložiská, výplň za oporami, steny. Mimo vozoviek a železničného zvršku zahŕňajú taktiež: podkladové konštrukcie, spevnené plochy a izolácie.
(m. j. – m3 vodorovných konštrukcií)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
11 07 až 09 – betonárske práce, stropné konštrukcie budov (pozemných stavieb), vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, schodiskové konštrukcie
11 20 a 21 – betonárske práce, podkladové konštrukcie a spevnené plochy
12 07 a 20 – murárske práce, stropy a podkladové konštrukcie pre inžinierske stavby
14 01 03 – práce pri kladení mazanín, poterov a podkladových vrstiev, mazanina podkladová, vyrovnávacia,
oddeľujúca, plávajúca
15 07 až 10 – montáže prefabrikovaných konštrukcií, stropy a stropné konštrukcie pre pozemné stavby,
vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, schodiská, zastrešenie
21 08 – špeciálne práce pri výstavbe mostov, vodorovné nosné konštrukcie
21 20 a 21 – špeciálne práce pri výstavbe mostov, podkladové a vedľajšie konštrukcie a spevnené plochy
27 20 – montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvo-
doch medicinálnych plynov, podkladové konštrukcie
31 20 a 21 – hydromelioračné práce, podkladové konštrukcie a spevnené plochy
32 20 a 21 – špeciálne práce na stavbách vodných diel, podkladové a vedľajšie konštrukcie a spevnené plochy
61 – izolatérske práce
68 01 až 03 – montáž oceľových konštrukcií, železničné a cestné mosty, žeriavové dráhy
68 05 – montáž oceľových konštrukcií, technologické zariadenia.
1401 Podkladové vrstvy (vozoviek, železníc)
Zahŕňajú najmä: podkladové vrstvy z kameniva, stabilizácie, podkladné a zaisťovacie konštrukcie komunikácií, letísk a plôch, podklad zo štrkodrviny, obaleného kameniva, betónu, panely mestskej koľajovej trate a koľajové lôžka.
(m. j. – m, m2 podkladových vrstiev)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
22 01 až 03 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách, podkladové a krycie vrstvy bez spojiva, s hydraulickým spojivom a z asfaltových zmesí
24 01 – špeciálne práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí, podkladové vrstvy
s výnimkou tých častí 22 01 až 03, ktoré tvoria krycie vrstvy patriace do konštrukčného prvku 1402 – kryty, zvršky, koľaje.
1402 Kryty, zvršky, koľaje
Zahŕňajú hlavne: živicové postreky, asfaltové betóny, liate asfalty, krajnice, obrubníky, kryty z kameniva alebo štrkopiesku, obyčajného betónu, živicové postreky pozemných komunikácií, letísk, plôch a chodníkov, kryty z cestných panelov, obrusné vrstvy, dlažby, koľaje s podvalmi, koľajové rozvetvenia, úpravy železničného zvršku, mestské koľaje.
(m. j. – m2 krytov, zvrškov, koľají)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
22 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách
24 – špeciálne práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí
s výnimkou činností:
22 25 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie
24 01 a 25 – špeciálne práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí, podkladové vrstvy, doplňujúce konštrukcie.
1501 Potrubia a potrubné vedenia
Zahŕňajú predovšetkým: potrubia pre vodovody, kanalizáciu, zberače, kolektory, teplovody, plynovody, melioračné drény, odvodňovacie a závlahové meliorácie, systémy Tubesider, potrubné vedenia na odvodňovanie mostoviek, ciest, koľají, výhybiek, oporných múrov, kanalizačné šachty, vpusty, výustné objekty, chráničky, tvarovky, vodojemy a tlakové skúšky.
(m. j. – m potrubia)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
11 25 – betonárske práce, doplňujúce konštrukcie
12 25 – murárske práce, doplňujúce konštrukcie
27 – montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch
medicinálnych plynov
31 01 a 05 – hydromelioračné práce, drenáž a potrubie
s výnimkou činností svojím charakterom patriacich pod konštrukčné prvky 1603 potrubné prípojky a 1704 ostatné objekty.
1601 Silnoprúd
Zahŕňa okrem iného najmä: trafostanice, transformátory, vodiče a káble, káblové súbory, koncovky, škatule, rozvádzače, zásuvky, spínače, bleskozvody, svietidlá, stĺpy, káblové šachty, vzdušné vedenia, výstroj, prístroje, trakčné vedenia železníc a mestskej dopravy, verejné osvetlenie, uzemnenie.
(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
91 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
s výnimkou činností:
91 20 03 a 04 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, svietidlá a osvetľovacie zariadenia, dopravné značky, signalizačné zariadenia.
1602 Slaboprúd
Zahŕňa v prvom rade: rozvody a zariadenia slaboprúdu a nízkeho napätia (káblové vedenia, vodiče, káblové chráničky, kladenie káblov, káblové komory, skrine, vodiče, uzemnenie káblov, meranie káblov, napájacie zdroje), merania a regulácie.
(m. j. – m dĺžky konštrukcie, stavby)
Podľa typu stavby a Triednika stavebných prác sa primerane uplatnia tieto činnosti:
92 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení
s výnimkou činností:
92 05 02 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia signalizačné
92 05 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace
92 05 04 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia dispečerské
92 11 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, zariadenia železničné.
1603 Potrubné prípojky
Zahŕňajú najmä: (primárne) vodovodné, kanalizačné a plynové prípojky, tepelné izolácie potrubí, armatúry, doplnky potrubných vedení – poklopy, mreže, kryty, bandáže.
(m. j. – m dĺžky stavby, konštrukcie)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
27 – montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch
medicinálnych plynov
67 10 – zámočnícke konštrukcie, podlahy
s výnimkou činností svojím charakterom patriacich pod konštrukčné prvky 1501 potrubia a potrubné vedenia a 1704 ostatné objekty.
1701 Doplnkové konštrukcie
Zahŕňajú najmä: doplnkové konštrukcie a práce na pozemných komunikáciách a spevnených plochách, na železniciach, inžinierskych stavbách (zábradlia a iné oceľové konštrukcie, napríklad portál pre dopravné značenie, ochranné zariadenia, podmurovky, úrovňové železničné prejazdy, železničné priepusty, dilatácie a ich prekrytia, otvorené stoky, drobné predmety a zariadenia, skúšky konštrukcií, čistenie usadenín).
(m. j. – tis. Sk)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
21 25 – špeciálne práce pri výstavbe mostov, doplňujúce konštrukcie
22 25 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie
24 25 – špeciálne práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí, doplňujúce konštrukcie
31 25 a 26 – hydromelioračné práce, doplňujúce konštrukcie a dokončovacie práce
32 26 – špeciálne práce na stavbách vodných diel, dokončovacie práce
s výnimkou činností:
22 25 03 až 06 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia,
značky staničenia, zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značenie.
1702 Lešenia
Zahŕňajú hlavne: ľahké, ťažké, priestorové, závesné, špeciálne a podperné lešenia, ochranné a záchytné konštrukcie, stavebné výťahy a plošiny.
(m. j. – m2 konštrukcie lešenia)
Podľa Triednika ide o tieto činnosti:
03 – lešenárske práce.
1703 Značenie, signalizácia
Zahŕňa najmä: značky na staničenie a ohraničenie, zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky, signalizačné zariadenia.
(m. j. – tis. Sk)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
22 25 03 až 06 – práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia,
značky staničenia, zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značenie
91 20 03 a 04 – montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení, svietidlá a osvetľovacie zariadenia, dopravné
značky, signalizačné zariadenia.
1704 Ostatné objekty
Zahŕňajú okrem iného: prípojky a rozvody (sekundárne) vody, elektriny, kanalizácie, pary, tepla, plynu a iných distribučných systémov médií k objektom, vodojemy slúžiace pre hlavnú stavbu, prístupové cesty, z pohľadu inžinierskej stavby práce na objektoch pozemného staviteľstva (drobná architektúra).
(m. j. – tis. Sk)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
15 20 – montáže prefabrikovaných konštrukcií, mestský mobiliár
27 – montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch medicinálnych plynov
s výnimkou činností svojím charakterom patriacich pod konštrukčné prvky 1501 potrubia a potrubné vedenia a konštrukčné prvky 1603 potrubné prípojky.
1705 Búracie a sanačné práce
Zahŕňajú najmä: búracie a sanačné práce a likvidáciu odpadu z týchto prác.
Nezahŕňajú: búracie práce pri príprave staveniska.
(m. j. – m3 objemu búracích a sanačných prác)
Podľa typu stavby a Triednika sa primerane uplatnia tieto činnosti:
05 02 08 – búracie práce, vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších oceľových potrubí
05 03 – búracie práce, odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
05 04 – búracie práce, odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch
05 05 – búracie práce, odstránenie, búranie a demontáže na železniciach
05 07 – búracie práce, úprava vybúraných hmôt
05 08 – búracie práce, doprava vybúraných hmôt
05 09 – búracie práce, doplňujúce práce.
1801 Terénne a sadové úpravy, oplotenie
Zahŕňajú predovšetkým: úpravy terénu, sadové a parkové úpravy po skončení stavby a oplotenia.
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni tohto konštrukčného prvku sa uplatnia tieto činnosti ustanovené v Triedniku takto:
01 08 – zemné práce, povrchové úpravy terénu
11 02 07 až 09 – betonárske práce, múry oddeľovacie, ohrady, ploty, ukončovacie vrstvy oporné a zárubňové
11 03 04 – betonárske práce, stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové
11 04 03 – betonárske práce, steny a priečky plotov a zábradlí
12 02 08 – murárske práce, múry plotov a ohrád
15 02 07 – montáž prefabrikovaných konštrukcií, múry ohrád.
1802 Príprava a zariadenie staveniska
Zahŕňa v prvom rade najmä: práce na vyčistení staveniska, odstránenie stromov a kríkov, búracie práce objektov, premiestnenie objektov, odstránenie odpadu, prípravu, vybudovanie a po ukončení stavby odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení (pozemných komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov, terás, plotov, brán, oporných múrov, značiek, objektov zariadenia staveniska, zariadenie kancelárií, napojenie zariadení stavenísk na energie, vonkajšie osvetlenie, komunikačné a bezpečnostné systémy na stavenisku).
(m. j. – m2 plochy staveniska vrátane plochy zastavanej budovami)
Podľa Triednika stavebných prác ide o tieto činnosti:
01 01 – zemné práce, prípravné práce
05 06 – búracie práce, demolácie objektov.
1901 Technologická časť
Zahŕňa okrem iného najmä: všetky prevádzkové súbory a zariadenia rozpočtované podľa projektu (čerpacie stanice, čerpadlá, strojovne, dispečingy, zariadenia na čistenie a údržbu autoservisov, parkovacích kontrol, nakladacích zariadení, hydraulických brán, priemyselných a výrobných zariadení, signalizačné zariadenia, dispečerské zariadenia, železničné a zabezpečovacie zariadenia).
(m. j. – tis. Sk)
Primerane k náplni tohto konštrukčného prvku sa uplatnia činnosti ustanovené v Triedniku takto:
92 05 02 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia signalizačné
92 05 03 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové zariadenia zabezpečovacie a strážiace
92 05 04 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, slaboprúdové dispečerské zariadenia
92 11 – montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení, železničné zariadenia
96 – montáž čerpadiel a kompresorov
98 – montáž ostatných strojov a zariadení.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.