88/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. marca 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 z 21. februára 2008 uzavretá medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Dodatok č. 1 z 31. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Dodatok č. 2 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
6.
Dodatok č. 3 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.