89/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky vydal podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 10. marca 2008 č. 1163/2008/KVÚV, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 498/2006 Z. z.).
Výnosom sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým bude možné poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky, a účely, na ktoré možno dotáciu poskytnúť. Ďalej sa spresňujú a dopĺňajú podmienky, kedy je možné žiadateľovi dotáciu poskytnúť, a nadväzne sa spresňujú a dopĺňajú požiadavky na predloženie dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky.