93/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
základnými potrebami na korešpondenciu papier, obálka, tlačivá poštového podniku, písacie potreby a odoslanie obyčajnej listovej zásielky; tlačivá poštového podniku sa odsúdenému poskytujú bezplatne a písacie potreby sa odsúdenému iba vypožičajú,“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného zabezpečuje v jeho mene ústav.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 citácia „§ 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí“ sa nahrádza citáciou „§ 51 ods.1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Pred umiestnením odsúdeného do príslušného ústavu sa bez zbytočného odkladu vykoná psychologické vyšetrenie osobnosti. Psychologické vyšetrenie osobnosti odsúdeného je zamerané na zistenie jeho potrieb na určenie programu zaobchádzania.“.
5.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si odsúdený nemohol spôsobiť ujmu na zdraví. Do kompenzačnej miestnosti sa umiestni odsúdený na dobu do skončenia príznakov jeho nekontrolovateľného správania, ktorým by mohol ohroziť svoj život, zdravie alebo život a zdravie inej osoby. Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie odsúdeného; na vybavenie kompenzačnej miestnosti sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 5. Kompenzačná miestnosť musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.11)“.
6.
V § 24 ods. 7 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „prijímať a“.
7.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie upravuje osobitný predpis.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 26 ods. 1 sa slovo „poštou“ nahrádza slovami „prostredníctvom poštového podniku11a)“.
9.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Zakazuje sa v balíku adresovanému odsúdenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu trestu alebo na ohrozenie bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu13a) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 26 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa takáto vec vracia odosielateľovi prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby.11a)“.
11.
V § 26 ods. 3 v tretej vete sa za slovo „činom“ vkladá čiarka a slová „správnym deliktom“.
12.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Používanie telefónu
(1)
Odsúdený má právo najmenej dvakrát za mesiac v trvaní pätnástich minút v čase určenom ústavným poriadkom telefonovať blízkym osobám13a) prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave.
(2)
Odsúdený môže volať najviac piatim osobám, ktoré uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Zbor je oprávnený hovor kontrolovať prostredníctvom kamery a elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej finančnej čiastke. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať aj s inou osobou alebo v inom ako ústavným poriadkom vyhradenom čase.
(3)
Náklady spojené s použitím telefónu uhrádza odsúdený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
13.
V § 28 ods. 3 sa písmená a) až e) nahrádzajú písmenami a) a b), ktoré znejú:
„a)
pohľadávky spojené s výkonom väzby a výkonom trestu,
b)
pohľadávky ostatných oprávnených evidovaných v ústave.“.
14.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úložné z čistej pracovnej odmeny podľa § 45 ods. 3 a úložné po rozdelení nemocenských dávok15a) a úrazových dávok15b) podľa § 45 ods. 9 môže odsúdený čerpať za podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 a na účely podľa tohto zákona, len ak jeho úhrn prevyšuje 50 % zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu.15c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a, 15b a 15c znejú:
„15a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15c)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 278 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 451/2002 Z. z., § 1 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia“ nahrádza citáciou „§ 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia“.
16.
V § 29 ods. 6 sa odkaz 17 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 18.
17.
V § 29 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 11, ktoré znejú:
„(8)
Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť alebo príslušná poisťovňa zašle odsúdenému zvyšok dôchodku podľa odseku 4, ústav dôchodok rozdelí na vreckové z dôchodku vo výške 12 % a zostatok, ktorým je úložné z dôchodku. Suma vreckového z dôchodku sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.
(9)
Ak odsúdenému vo výkone trestu vznikne nárok na dôchodok podľa odseku 1 v priebehu kalendárneho mesiaca, orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť alebo príslušná poisťovňa ústavu poukáže z dôchodku pomernú časť sumy na náhradu trov výkonu trestu podľa odseku 2. Pomernou časťou sumy je jedna tridsatina sumy podľa odseku 2 za jeden kalendárny deň; pri zaokrúhľovaní sa postupuje podľa odseku 8.
(10)
Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť alebo príslušná poisťovňa prizná odsúdenému dôchodok podľa odseku 1 so spätnou platnosťou a odsúdený má za toto obdobie na základe výkonu rozhodnutia podľa odseku 2 povinnosť nahradiť trovy výkonu trestu, postupuje sa primerane podľa odsekov 4 až 6, 8 a 9.
(11)
Preplatok trov náhrady výkonu trestu z dôchodku podľa odseku 2 ústav odošle do piatich pracovných dní po rozúčtovaní pracovnej odmeny po prepustení príjemcovi dôchodku; pri zaokrúhľovaní sumy sa postupuje primerane podľa odseku 8.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 12.
18.
V § 30 ods. 1 sa odkaz 19 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 15c a poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 355/2007 Z. z.“.
20.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Lekár informuje riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení odsúdeného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie; riaditeľ ústavu ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.21)“.
21.
V § 35 ods. 2 sa slová „knižnice v ústave“ nahrádzajú slovami „väzenskej knižnice“.
22.
V § 39 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „oznamovať vznik úrazu alebo nebezpečnej udalosti v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,“.
23.
§ 39 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
nosiť preukaz odsúdeného.“.
24.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Preukaz odsúdeného
Preukaz odsúdeného je určený na identifikáciu odsúdeného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv odsúdeného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Preukaz obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód odsúdeného.“.
25.
V § 42 ods. 2 v druhej vete sa slovo „zbor“ nahrádza slovom „ústav“ a v tretej vete sa za slová „§ 85,“ vkladajú slová „§ 85a,“ a slová „§ 126,“ sa vypúšťajú.
26.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba v priestoroch, kde pracujú odsúdení, plní povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s osobitnými predpismi a zmluvou s ústavom.“.
27.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Odsúdený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami27a) môže odsúdený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“.
28.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Pracovná odmena
(1)
Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce; za čas, keď odsúdený nepracoval, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny. Výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2)
Z hrubej pracovnej odmeny odsúdeného vykonáva a odvádza zbor zrážky podľa osobitných predpisov;28) zostatok je čistá pracovná odmena, z ktorej sa vykonávajú zrážky, ak zostatok je vyšší ako 5 % zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu,15c) vo výške a v poradí na úhradu
a)
výživného na osoby, voči ktorým má odsúdený vyživovaciu povinnosť vrátane výživného na úhradu nákladov za starostlivosť o dieťa v ústavnej starostlivosti a výživného na úhradu nákladov za starostlivosť o dieťa v ochrannej výchove v rozsahu 30 % z čistej pracovnej odmeny odsúdeného, najviac však v úhrne 20 % zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu,15c) pričom táto suma sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor; zrážka sa rozdelí rovnakým dielom na výživné každého oprávneného,
b)
trov výkonu trestu u odsúdeného
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 55 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu15c) a zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu15c) v rozsahu 20 % z čistej pracovnej odmeny alebo
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 45 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu15c) a zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu15c) v rozsahu 10 % z čistej pracovnej odmeny,
c)
pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu voči odsúdenému
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 10 % z čistej pracovnej odmeny alebo
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 3 % z čistej pracovnej odmeny,
d)
pohľadávok ostatných oprávnených vedených voči odsúdenému
1.
bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 18 % z čistej pracovnej odmeny alebo
2.
s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 5 % z čistej pracovnej odmeny.
(3)
Po vykonaní zrážok podľa odseku 2 sa zostatok čistej pracovnej odmeny rozdelí na
a)
úložné, ktoré slúži odsúdenému na vykonávanie potrebných finančných operácií po prepustení z výkonu trestu v ďalšom občianskom živote, v rozsahu
1.
5 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,15c)
2.
40 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,15c)
b)
vreckové, ktoré slúži na uspokojovanie osobných potrieb odsúdeného počas výkonu trestu, v rozsahu 12 %.
(4)
Ak výška čistej pracovnej odmeny je nižšia ako 5 % zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu,15c) ďalšie zrážky sa nevykonávajú a jej zostatok sa použije podľa odseku 2 písm. b).
(5)
Pre poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 2 písm. c) a d) je rozhodujúci deň, keď bolo ústavu doručené rozhodnutie riaditeľa ústavu, nariadenie výkonu rozhodnutia súdom alebo exekučný príkaz. Ak má niekoľko pohľadávok uvedených v odseku 2 písm. c) a d) rovnaké poradie a ak zrážka nestačí na ich úplné uspokojenie, uspokoja sa pomerne. Poradie, ktoré mala pohľadávka u predchádzajúceho platiteľa mzdy, zostáva v ústave nezmenené.
(6)
Ak osoba, voči ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu trestu, postupuje sa podľa Občianskeho súdneho poriadku;29) za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, ak z nej možno uspokojiť pohľadávku.
(7)
Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho čistej pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.
(8)
Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy podľa všeobecného predpisu o občianskom súdnom konaní.29a)
(9)
Ustanovenia odsekov 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na nemocenské dávky15a) alebo úrazové dávky15b) odsúdeného.
(10)
Odsúdenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.30)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28, 29 a 29a znejú:
„28)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
29a)
Napríklad § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
30.
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Disciplinárne tresty
(1)
Odsúdený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.
(2)
Disciplinárnym previnením je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného poriadku odsúdeným. Disciplinárnym previnením je aj konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov.33)
(3)
Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
pokarhanie,
b)
zákaz telefonického volania až na dobu troch mesiacov,
c)
zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu,
d)
umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dobu 20 dní,
e)
celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu 20 dní,
f)
umiestnenie do samoväzby až na dobu 20 dní,
g)
prepadnutie veci.
(4)
Za konanie, ktoré má znaky priestupku, ktorého sa odsúdený dopustil počas výkonu trestu, možno odsúdenému uložiť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi33) tieto tresty:
a)
pokarhanie,
b)
pokuta,
c)
prepadnutie veci.“.
31.
V § 53 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3 a odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
32.
V § 53 ods. 3 druhá veta znie: „Ak pred uložením disciplinárneho trestu zákazu telefónneho volania bola odsúdenému udelená disciplinárna odmena podľa § 50 ods. 3 písm. c), táto sa vykoná až po vykonaní uloženého disciplinárneho trestu.“.
33.
V § 56 ods. 2 sa slová „spáchal disciplinárne previnenie alebo priestupok“ nahrádzajú slovami „sa dopustil konania podľa § 52 ods. 2“.
34.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu o zhabaní veci má odsúdený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka, právo do troch dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.“.
35.
V nadpise Tretieho oddielu sa vypúšťa čiarka a slovo „priestupkoch“.
36.
§ 58 vrátane nadpisu znie:
„Konanie o disciplinárnych previneniach
§ 58
(1)
O disciplinárnom previnení odsúdeného sa pred uložením disciplinárneho trestu spíše záznam na predpísanom tlačive. Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä označenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uložení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu odsúdeného. Uloženie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvod a dátum uloženia sa zaznamená do osobnej karty odsúdeného.
(2)
Pred uložením disciplinárneho trestu musia byť objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina odsúdeného. Odsúdenému sa pred uložením disciplinárneho trestu musí umožniť, aby sa k veci vyjadril.
(3)
Vyjadrenie odsúdeného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží sa mu na podpis. Ak odsúdený odmietne vyjadrenie podpísať, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(4)
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada najmä na povahu a závažnosť disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky a doterajší postoj odsúdeného k plneniu povinností.
(5)
Disciplinárny trest možno odsúdenému uložiť do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru alebo zamestnanec zboru v ústave, najneskôr však do jedného roka odo dňa jeho spáchania. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije na konanie o ukladaní sankcie za konanie, ktoré má znaky priestupku; vtedy sa postupuje podľa osobitného predpisu.34)
(6)
Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(7)
Ak nie je disciplinárne previnenie závažné alebo odsúdený sa takéhoto konania dopustil prvýkrát, možno previnenie riešiť aj pohovorom bez uloženia disciplinárneho trestu; o pohovore príslušník zboru urobí záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom tlačive.“.
37.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Ak konanie, ktoré má znaky priestupku, spáchané počas výkonu trestu bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota na uloženie disciplinárneho trestu začína plynúť dňom, keď sa ktorýkoľvek z príslušníkov zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku vyšetrovania.“.
38.
Za § 59 sa vkladajú § 59a až 59f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠59a
Dôkazné prostriedky
V konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď odsúdeného alebo inej osoby, vec, listina a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo možné preveriť. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie skutku, príslušník zboru je oprávnený zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie odsúdeného nezbavuje príslušníkov zboru povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami preveriť všetky okolnosti skutku.
§ 59b
Oznámenie rozhodnutia
(1)
Uloženie disciplinárneho trestu sa vykoná rozhodnutím na predpísanom tlačive. Rozhodnutie sa oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia odsúdenému vtedy, ak sa odsúdený vzdá nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia; ak odsúdený o to požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia.
(2)
Odsúdený potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom; ak odmietne, použije sa postup podľa § 58 ods. 3. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
§ 59c
Opravný prostriedok
(1)
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je sťažnosť.
(2)
Odsúdený má právo do troch dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podať proti nemu sťažnosť. Odkladný účinok má len sťažnosť proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci a ak tak ustanovuje osobitný predpis.36a)
(3)
Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu prepadnutia veci za disciplinárne previnenie a rozhodnutiu o zhabaní veci môže podať sťažnosť odsúdený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka.
(4)
O sťažnosti rozhodne do piatich pracovných dní od jej podania najbližšie nadriadený toho, kto sťažnosťou napadnuté rozhodnutie vydal.
§ 59d
Podanie opravného prostriedku
Sťažnosť proti uloženiu disciplinárneho trestu podľa § 59c možno podať písomne alebo ústne príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo jeho nadriadenému. Ak bola sťažnosť podaná písomne, vyznačí sa na nej dátum jej prevzatia príslušníkom zboru. O sťažnosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú dôvody sťažnosti a dátum podania.
§ 59e
Konanie o opravnom prostriedku
(1)
Ak je sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podaná v lehote podľa § 59c ods. 2, príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu, je povinný preskúmať najmä, či sa disciplinárne previnenie stalo, či ho spáchal odsúdený, či skutok je disciplinárnym previnením. Súčasne preskúma, či nebola prekročená disciplinárna právomoc príslušníka zboru, ktorý disciplinárny trest uložil.
(2)
Príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu,
a)
zamietne sťažnosť, ak bola podaná oneskorene,
b)
zamietne sťažnosť, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia odsúdeným a jeho zavinenie preukázané a uložený disciplinárny trest je úmerný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia,
c)
zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia odsúdeným preukázané, ale uložený disciplinárny trest je vzhľadom na závažnosť spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny,
d)
zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak neboli dostatočne objasnené všetky skutočnosti, ktoré sú pre uloženie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajšie dôkazy pre rozhodnutie nedostatočné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil. V ďalšom konaní nemôže dôjsť k zmene rozhodnutia v neprospech odsúdeného. Proti novému rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu má odsúdený právo podať sťažnosť,
e)
zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak nie je preukázané, že sa odsúdený disciplinárneho previnenia dopustil.
§ 59f
Započítanie disciplinárneho trestu
Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 59e ods. 2 písm. c) a d) sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Napríklad § 70 Trestného poriadku.“.
39.
V § 60 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
40.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník zboru s vyššou disciplinárnou právomocou; záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty odsúdeného.“.
41.
V § 61 odsek 1 znie:
„(1)
Disciplinárny trest sa zahladí, ak odsúdený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo odsúdenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený.“.
42.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Minister je oprávnený vydať súhlas na zriadenie špecializovaného oddelenia, v ktorom môže byť odsúdenej žene na jej žiadosť povolené, aby vo výkone trestu mala pri sebe a starala sa o svoje dieťa staršie ako jeden rok spravidla do troch rokov, výnimočne až do piatich rokov jeho veku; to neplatí, ak dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti inej osoby.“.
43.
V § 75 ods. 6 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak o to odsúdený požiada.“.
44.
V § 91 ods. 2 sa odkaz 19 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 15c.
45.
V § 92 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak odsúdenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a z rozpočtu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peňažný príspevok podľa § 31 ods. 2, je povinný nahradiť ju na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
46.
V § 92 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
47.
§ 93 vrátane nadpisu znie:
㤠93
Spoločné ustanovenia
(1)
Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania zavinených a zvýšených trov spojených s výkonom trestu
a)
odsúdenému, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný vinným a vyhostený alebo vydaný do cudziny, ak je zrejmé, že vymáhanie zavinených a zvýšených trov výkonu trestu by bolo neúčelné a nehospodárne,
b)
ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,
c)
ak vymáhanie zavinených a zvýšených trov výkonu trestu je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
d)
ak je zrejmé, že majetok odsúdeného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
e)
ak sa v období troch rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
f)
ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov odsúdeného.
(2)
Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania zavinených a zvýšených trov spojených s výkonom trestu, ak pohľadávka spojená so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu sa premlčala a odsúdený vzniesol námietku premlčania.
(3)
Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas ministerstva.
(4)
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Odsúdený sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje.
(5)
Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje primerane podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Ak odsúdený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom trestu, zvýšených trov výkonu trestu a sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.60)
(7)
Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o zavinených a zvýšených trovách výkonu trestu a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa premlčí po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
(8)
Zavinené trovy výkonu trestu, zvýšené trovy výkonu trestu a sumy určené na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu môže riaditeľ ústavu na písomnú žiadosť odsúdeného odpustiť, ak to vyžaduje záujem na resocializácii odsúdeného alebo jej dovŕšení.
(9)
Rozhodnutie o odpustení pohľadávky spojenej so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu a náhradou škody na majetku štátu v správe ústavu musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody odpustenia tejto pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o odpustení pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.“.
48.
V § 98 sa pred doterajší odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
49.
V § 98 odsek 3 znie:
„(3)
Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu.64)“.
50.
V § 98 ods. 4 sa slová „dekompenzačnej cely“ nahrádzajú slovami „kompenzačné miestnosti“.
51.
V § 99 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
52.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Odsúdený je povinný podrobiť sa na výzvu psychologickému vyšetreniu psychológovi v ústave a úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných znakov.“.
53.
V § 100 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
54.
V § 100 ods. 4 sa vypúšťajú slová „zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky“.
55.
V § 100 v odsekoch 6 až 10 sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „alebo ústavu“.
56.
V § 100 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o poštových službách.11a)“.
57.
V § 102 ods. 1 písmená l) až o) znejú:
„l)
nosení preukazu odsúdeného,
m)
určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,
n)
určení zrážok na úhradu zavinených trov výkonu trestu odsúdených,
o)
určení zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu trestu odsúdených,“.
58.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) až t), ktoré znejú:
„p)
určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdených,
q)
zrážkach z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok,
r)
postupe ústavu s čistou pracovnou odmenou, nemocenskými dávkami a úrazovými dávkami odsúdeného v prípadoch, ak tieto nepodliehajú zrážkam,
s)
použití vreckového a úložného,
t)
zrážkach a rozdeľovaní dôchodkov odsúdených.“.
59.
V § 102 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.