97/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 12. marca 2008
o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) prvého bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) sa vykoná takým spôsobom, ktorý spotrebiteľovi umožní jasné a jednoznačné rozlíšenie cien uvedených v hlavnej mene od cien uvedených v informatívnej mene. Zobrazenie konverznej tabuľky sa vykoná takým spôsobom, ktorý pre spotrebiteľa zabezpečí jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné zobrazenie.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
hlavnou menou predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) slovenská koruna a odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura mena euro,
b)
informatívnou menou predo dňom zavedenia eura mena euro a odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura slovenská koruna,
c)
konverznou tabuľkou zostupné alebo vzostupné zobrazenie všetkých súm cien ponúkaných výrobkov a služieb predávajúcim v slovenských korunách a v eurách (ďalej len „obe meny“) a zobrazenie konverzného kurzu.
§ 3
Z duálneho zobrazovania sú vyňaté
a)
ceny na cenovkách umiestnených priamo na výrobkoch okrem výrobkov predávaných na množstvo,1) kde je dostačujúce uvádzať ceny v hlavnej mene, ak sú tieto ceny inak vhodne duálne zobrazené na viditeľnom mieste v bezprostrednej blízkosti tohto výrobku,
b)
jednotkové ceny na baleniach výrobkov predávaných na množstvo,
c)
ceny zobrazované prostredníctvom digitálnych prostriedkov zobrazovania cien, ktorých technické riešenie neumožňuje duálne zobrazovanie, napríklad displeje verejných telefónnych automatov, iné displeje, elektronické svetelné tabule, váhy a snímače cien,
d)
ceny vratných obalov, ktoré stačí zobraziť na cenníku v oboch menách na viditeľnom mieste v bezprostrednej blízkosti ich príjmu spolu s konverzným kurzom; duálne zobrazovanie sa nevyžaduje ani na tých dokladoch, ktoré predávajúci vydáva spotrebiteľovi v súvislosti s príjmom alebo výdajom vratných obalov,
e)
ceny výrobkov okrem výrobkov predávaných na množstvo, na ktoré sa vzťahuje zľava, v letákoch, pútačoch a iných marketingových materiáloch, kde je dostačujúce duálne zobraziť len platnú predajnú cenu po zľave a konverzný kurz,
f)
ceny výrobkov predávaných na množstvo, na ktoré sa vzťahuje zľava, v letákoch, pútačoch a iných marketingových materiáloch, kde je dostačujúce duálne zobraziť len platnú jednotkovú cenu po zľave a konverzný kurz,
g)
hodnoty uvedené na darčekových poukazoch, kupónoch a poukazoch na tovar a službu, ktoré boli vydané pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania,
h)
ceny poskytované ako informatívne koncovým užívateľom elektronických komunikačných služieb2) formou krátkych textových správ (SMS), prostredníctvom dialógového rozhrania pri službách IP TV,3) ako aj informácie o zostatkoch hodnoty kreditov predplatených elektronických komunikačných služieb, kde je dostačujúce uvádzať ceny v hlavnej mene,
i)
ceny poskytované ako informatívne prostredníctvom hlasovej informácie okrem informácií o cenách za služby poskytované prostredníctvom verejných telefónnych automatov podľa § 4 písm. g),
j)
ceny služieb uvádzané v katalógoch cestovných kancelárií a cestovných agentúr alebo v cenníkoch k týmto katalógom.
§ 4
Pre duálne zobrazovanie pri predaji niektorých výrobkov a poskytovaní niektorých služieb platia tieto metódy duálneho zobrazovania:
a)
jednotkové ceny za liter pohonných hmôt sa duálne zobrazia na výdajných stojanoch čerpacích staníc alebo v ich bezprostrednej blízkosti,
b)
ceny výrobkov a služieb v katalógoch, ktoré boli vydané
1.
pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania a poskytnuté spotrebiteľovi po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, sa zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá sa vloží do katalógu,
2.
po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, sa zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého katalógu,
c)
ceny všetkých výrobkov a služieb v špecializovaných predajniach mäsa a mäsových výrobkov, cukrárenských výrobkov a iných nestálych potravín4) alebo v oddeleniach predajní špecializovaných na predaj mäsa a mäsových výrobkov, cukrárenských výrobkov a iných nestálych potravín a v zariadeniach rýchleho stravovania sa duálne zobrazia v cenníku na viditeľnom a dobre prístupnom mieste,
d)
ceny všetkých výrobkov a služieb ponúkaných prostredníctvom predajných automatov alebo prostredníctvom zariadení na vydávanie cestovných lístkov vo verejnej hromadnej doprave sa duálne zobrazia v cenníku umiestnenom na predajných automatoch alebo zariadeniach na vydávanie cestovných lístkov alebo v ich bezprostrednej blízkosti,
e)
ceny periodických publikácií a neperiodických publikácií5) sa duálne zobrazia v cenníku umiestnenom na viditeľnom a dobre prístupnom mieste v predajni,
f)
ceny výrobkov alebo služieb ponúkaných predávajúcim, ktorý zamestnáva päť alebo menej zamestnancov, sa duálne zobrazia v cenníku umiestnenom na viditeľnom a dobre prístupnom mieste v predajni,
g)
informácie o cenách za služby poskytované prostredníctvom verejných telefónnych automatov sa uvedú v oboch menách na bezplatnom zákazníckom telefónnom čísle s nepretržitou prevádzkou, ktoré bude zobrazené na displejoch verejných telefónnych automatov alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
§ 5
(1)
Jednotkové ceny elektronických komunikačných služieb2) na základe sekundovej tarifikácie za prevolané sekundy v eurách sa zaokrúhľujú matematicky najmenej na štyri desatinné miesta.
(2)
Jednotkové ceny vodného a stočného,6) jednotkové ceny tepla7) a jednotkové ceny elektriny a plynu8) v eurách sa zaokrúhľujú matematicky najmenej na štyri desatinné miesta.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. marca 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
§ 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami.
2)
§ 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
3)
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
4)
§ 2 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č. 2986/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny (oznámenie č. 480/2003 Z. z.).
5)
§ 2 ods. 1 až 4 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.