c128-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
V prílohe č. 1a má byť tabuľka správne uvedená takto:
Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou
ochranou pred hlukomb)
  Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
priemysel 55 40 50 35
letiská 65 55 55 40
pozemné komunikácie 65 55 60 50
železničné dráhy 60 50 55 45“.