c7-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 626/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
V čl. I jedenástom bode v prílohe č. 16 druhom bode vo vzorci „VŠHP = HOZ = HP [Sk],“ má byť namiesto znamienka „=“, ktoré je uvedené ako druhé v poradí, správne uvedené znamienko „+“.