c8-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 615/2007 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol
V § 4 písm. c), § 5 písm. b), § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode, § 6 ods. 1 písm. b) prvom bode, § 6 ods. 1 písm. c) druhom bode a v § 6 ods. 3 majú byť namiesto slov „16,836 Sk“ správne uvedené slová „16,863 Sk“.