c80-r1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
1.
V nadpise prílohy č. 7 namiesto slov „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť“ majú byť správne uvedené slová „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati“.
2.
V nadpise prílohy č. 7a namiesto slov „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť“ majú byť správne uvedené slová „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť“.