10/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 533/2003 Z. z., zákonom č. 624/2004 Z. z., zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom č. 459/2007 Z. z. a zákonom č. 298/2008 Z. z.
ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť sa,
b)
pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len „hosťovanie“),
c)
pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,
d)
postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov,1)
e)
zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „komora“).
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských štátov. Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.
(3)
Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním podľa § 4, 4a alebo § 5, alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, ktorej obsah je porovnateľný s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou podľa tohto zákona.
(4)
Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier.
(5)
Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.
§ 2
Autorizácia
Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) na základe
a)
získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo
b)
uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.
DRUHÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ
§ 3
Základné ustanovenia
(1)
Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov.
(2)
Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.
(3)
Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.
(4)
Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.
(5)
Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov.
(6)
Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov.
(7)
Vykonávať regulované povolanie možno
a)
sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),
b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“).
(8)
Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 4 až 6 (ďalej len „register“) do dňa vyčiarknutia z nich.
(9)
Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2)
§ 4
Architekti
Architekt je oprávnený na
a)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,4b)
e)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
f)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
g)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
§ 4a
Krajinní architekti
Krajinný architekt je oprávnený na
a)
vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov,
b)
spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,
c)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
d)
navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
e)
výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
f)
poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
g)
grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
h)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.
§ 5
Inžinieri
(1)
Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie
a)
komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
b)
poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií:
1.
inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2.
inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3.
inžinier pre statiku stavieb,
4.
inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
(2)
Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na
a)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g)
vykonávanie stavebného dozoru.
(3)
Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.
(4)
Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na
a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b)
overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c)
vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d)
technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
(5)
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na
a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
(6)
Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej
a)
vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b)
vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.
Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní
§ 6
(1)
Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora alebo inej osoby, ktorá objednáva poskytovanie služieb (ďalej len „objednávateľ“).
(2)
Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.
(3)
Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.
§ 7
(1)
Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba objednávateľ.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku l sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier zamestnáva.
§ 8
(1)
Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytli služby.
(2)
Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby,
a)
ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou alebo sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení,
b)
ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ohrozeniu povinnosti mlčanlivosti, k nekalej súťaži alebo k porušeniu pravidiel verejnej súťaže,
c)
ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.
(3)
Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď
a)
jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované činnosti,
b)
zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite vykonať požadované činnosti.
(4)
Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, pri ktorej komora zistila nedodržanie pravidiel čestného súťaženia a súlad s právnymi predpismi.5) Účasť na súťaži napriek tomuto zisteniu komory je disciplinárnym previnením.
(5)
Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.6)
(6)
Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri poskytovaní služieb sa spravujú ustanoveniami osobitných predpisov.7)
§ 9
(1)
Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi.
(2)
Ak architekti alebo inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce zo spoločného výkonu činností upravia zmluvou.8) Objednávateľovi zodpovedá za poskytovanie služieb každý samostatne, ak s objednávateľom nebolo vopred dohodnuté inak.
(3)
Architekti a inžinieri, ktorí poskytujú služby spoločne, môžu mať spolu iba jedno sídlo ateliéru alebo kancelárie.
(4)
Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom v poverení na zastupovanie. Jednotlivé úkony za architekta alebo inžiniera môže v jeho mene vykonať aj ten, kto je u neho zamestnaný.
§ 10
Zamestnávanie iných osôb
Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 11
Odmena
(1)
Architekt a inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár). Poskytovať služby bezodplatne môže iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia.
(2)
Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10)
§ 12
Poistenie zodpovednosti za škodu
(1)
Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.
(2)
Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,11) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.
(3)
Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.
(4)
Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov.
§ 13
Použitie a povaha písomností
(1)
Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú na úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
(2)
Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti uvedené v odseku 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhotovené; na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12)
§ 14
Pečiatka
(1)
Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.
(2)
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie buď „autorizovaný architekt“, buď „autorizovaný krajinný architekt“ alebo „autorizovaný stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo.
(3)
Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať komore do troch dní od vyčiarknutia.
§ 14a
Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov
(1)
Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.
(2)
Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.
§ 14b
Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov
(1)
Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí
a)
poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13,
b)
pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4 a § 13.
(2)
Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú odtlačok pečiatky na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili.
(3)
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise označenie buď „hosťujúci architekt“, buď „hosťujúci krajinný architekt“, alebo „hosťujúci stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo a rozsah dočasnej platnosti registrácie.
(4)
Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier vyčiarknutý z registra, pečiatku musí odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.
§ 14c
Právnické osoby
Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 4, 4a alebo § 5, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a tohto zamestnanca.
§ 14d
Práva a povinnosti krajinných architektov
Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.
TRETIA ČASŤ
PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM
§ 15
Zapísanie do zoznamov
(1)
Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie
a)
podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony,
2.
je bezúhonný,
3.
má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4.
má odbornú prax uznanú podľa § 16b,
5.
vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a
6.
zložil sľub podľa § 23,
b)
podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu,
2.
je bezúhonný,
3.
jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný predložiť doklady podľa písmena a) tretieho a štvrtého bodu,
4.
pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po vykonaní autorizačnej skúšky podľa § 21.
(2)
Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 1. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi oznámi prípadné nedostatky žiadosti, najmä ktoré doklady chýbajú. Komora rozhodne o zapísaní architekta do troch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná, a ak ide o krajinného architekta alebo o stavebného inžiniera, do štyroch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná. Ak je potrebné vykonať aj autorizačnú skúšku, lehota plynie odo dňa úspešného vykonania autorizačnej skúšky.
(3)
Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný orgán domovského členského štátu o potvrdenie autentickosti dokladov a o potvrdenie, že žiadateľ spĺňa požiadavky na uznanie z hľadiska odbornej prípravy, najmä či
a)
bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený vysokou školou v členskom štáte vydania dokladu,
b)
doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte vydania dokladu, a
c)
doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa uchádza.
(4)
Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory.
(5)
Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví štatút komory.
§ 15a
Zapisovanie do registra
(1)
Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše
a)
pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu,
2.
je bezúhonný,
3.
má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4.
je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania podľa § 4, 4a alebo § 5,
5.
je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
b)
pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.
(2)
Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je v členskom štáte
a)
trestne alebo disciplinárne stíhaný,
b)
v konkurze,
c)
vo väzbe.
(4)
Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len „uchádzač“) informáciu, ktorá by mohla byť prekážkou na zapísanie podľa odseku 3, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu a zároveň požiada o prešetrenie správnosti alebo pravdivosti informácie.
(5)
Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra úplná. Počas prešetrovania podľa odseku 4 neplynie lehota na zapísanie. Komora je povinná uchádzača upovedomiť o začatí prešetrovania a o prerušení plynutia lehoty. Ak uplynula lehota z dôvodu nečinnosti komory, uchádzač môže začať poskytovať služby aj bez zapísania do registra.
(6)
Zapísanie do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu. O zapísaní do registra vydá komora hosťujúcemu architektovi registračné osvedčenie.
(7)
Proti zamietnutiu žiadosti o zapísanie do registra môže uchádzač podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu.
(8)
Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví štatút komory.
§ 15b
Bezúhonnosť
(1)
Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený.
(2)
Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom z registra trestov. Ak sa v členskom štáte nevydávajú výpisy z registra trestov, možno bezúhonnosť preukazovať iným rovnocenným dokumentom vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.
(3)
Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie informáciu o závažnej udalosti, ktorá sa stala mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak zistí, že výpis z registra trestov, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o zapísanie preukazuje svoju bezúhonnosť, obsahuje nesprávne alebo nepravdivé údaje a takáto informácia alebo zistenie by mohli byť prekážkou zapísania uchádzača, upovedomí o tom komoru alebo iný registračný orgán domovského členského štátu uchádzača, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti informácie alebo pravdivosti údajov. Počas prešetrovania neplynú lehoty na zapísanie.
(4)
Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. 4 alebo podľa odseku 3, sú povinní zachovávať mlčanlivosť.
§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený
a)
v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 2, vydalo ho vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu,
b)
v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia.
(2)
Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie odborných kvalifikácií Európska komisia uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie.
(3)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako súčasti schém sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je
a)
vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť rovnocenná štátnej záverečnej skúške, a
b)
doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru.
(4)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o trojročnej odbornej príprave na odborných vysokých školách „Fachhochschulen“ v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala od 5. augusta 1985, ak táto odborná príprava spĺňala minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že
a)
tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,
b)
jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a
c)
práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a zručností uvedených v odseku 6 písm. d).
(5)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v nečlenskom štáte, ak je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že uznal tento doklad na základe splnenia minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelanie podľa odseku 6 a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v členskom štáte, ktorý uznal tento doklad o vzdelaní.
(6)
Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak odborná príprava
a)
trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného štúdia druhého stupňa na univerzite alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení a tvorila ju v zásadnej časti architektúra,
b)
udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania,
c)
viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a
d)
zaručila získanie
1.
schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky,
2.
vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,
3.
vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,
4.
vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,
5.
schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami a rozsahom,
6.
schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory,
7.
schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,
8.
schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom,
9.
vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou,
10.
zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby,
11.
vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.
(7)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je príslušné oznamovať Európskej komisii a členským štátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zozname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3, ktoré už nespĺňajú požiadavky na uznanie.
(8)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná a krajinná architektúra.
(9)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13a)
§ 16a
Doklady o vzdelaní
(1)
Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad v českom jazyku.
(2)
Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa § 16 ods. 6, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.
(3)
Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
a)
stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa vyžadujú doklady uvedené v prílohe č. 3,
b)
elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom bode.
(4)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného vzdelania, než je uvedené v odseku 3 a v § 16 ods. 8, ak ide o vysokoškolské vzdelanie
a)
technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú spôsobilosť,
b)
prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta.
(5)
Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie podľa § 15 alebo na účely hosťovania podľa § 15a predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jeho uznaní.
§ 16b
Odborná prax
(1)
Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta, krajinného architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie.
(2)
Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného architekta, a záznamníkom o odbornej praxi, ak ide o inžiniera.
§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)
Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6, a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta.
(2)
Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti.
(3)
Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch tvorba krajiny alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.
(4)
Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21.
(5)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.
(6)
Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie formou autorizačnej skúšky podľa § 21.
(7)
Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.
(8)
Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzač svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry a kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť.
(9)
Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom členskom štáte, ak uchádzačovi dovoľujú poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5.
§ 17
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
c)
neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,
d)
stal sa zamestnancom komory,
e)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f)
bol vylúčený z komory,
g)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania,
h)
je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,
i)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,
j)
bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov.
(2)
Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa osobitných predpisov14) alebo kto je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti komu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(3)
Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní.
(4)
Nezapísanie do zoznamu alebo vyčiarknutie zo zoznamu je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov15) na základe žaloby toho, koho sa týka.
§ 17a
Vyčiarknutie z registra
(1)
Komora vyčiarkne z registra toho, kto
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
c)
uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu,
d)
bol zapísaný do zoznamu,
e)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f)
o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu,
g)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania v Slovenskej republike alebo v domovskom členskom štáte,
h)
bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike,
i)
zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
j)
prestal byť poistený,
k)
podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,
l)
je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v domovskom členskom štáte.
(2)
Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 regulačnému orgánu domovského členského štátu, a ak ide o vyčiarknutie podľa odseku 1 písm. b) až i), aj vyčiarknutému architektovi.
(3)
Vyčiarknutie z registra je preskúmateľné súdom na základe žaloby vyčiarknutého.
§ 18
Obsah zoznamu
(1)
Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu,
d)
adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie,
e)
dátum zapísania do zoznamu,
f)
dátum vykonania autorizačnej skúšky,
g)
dátum zloženia sľubu.
(2)
Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1, ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. Zmeny údajov treba oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali.
(3)
Do zoznamov môže každý nahliadnuť a robiť si z nich výpisy a odpisy.
§ 18a
Obsah registra
(1)
Do registra sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené,
b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu v domovskom členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,
d)
označenie a adresa sídla regulačného orgánu domovského členského štátu,
e)
údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
f)
rozsah oprávnenia podľa práva domovského členského štátu,
g)
lehota, na ktorú je zapísaný v registri,
h)
dátum zapísania do registra.
(2)
Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra.
§ 19
Autorizačné osvedčenie
(1)
O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ods. 1 písm. a), b) a e).
(2)
Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu.
§ 19a
Registračné osvedčenie
(1)
O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú údaje podľa § 18a ods. 1 písm. a), b), g) a h), registračné číslo a rozsah oprávnenia podľa § 4, 4a alebo § 5.
(2)
Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ktoré stratilo platnosť, je potrebné odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.
§ 20
Registračné číslo
(1)
Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom osvedčení a v pečiatke.
(2)
Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v registračnom osvedčení a v pečiatke.
§ 21
Autorizačná skúška
(1)
Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu autorizačných skúšok určí komora.
(2)
Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie povolania. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe.
(3)
Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti.
(4)
Na autorizačnú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada a spĺňa predpoklady uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) prvom až štvrtom bode a písm. b) prvom, druhom a štvrtom bode.
(5)
Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.
(6)
Za autorizačnú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora.
(7)
Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie v lehote do 15 dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvolaciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne podľa odseku 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby a regionálneho rozvoja. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchádzač na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa nepovažuje za opakovanie skúšky podľa odseku 5.
(8)
Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú v štátnom jazyku. Verejnú rozpravu podľa odseku 2 možno uskutočniť aj v českom jazyku.
§ 22
Skúšobná komisia
(1)
Autorizačné skúšky sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou komory zloženou z popredných odborníkov z teórie a praxe. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja na návrh komory; členov skúšobnej komisie pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostredia.
(2)
Autorizačnú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobnej komisie.
§ 23
Sľub
(1)
Sľub možno zložiť až po vykonaní autorizačnej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním určeného podpredsedu, a to do jedného mesiaca od vykonania autorizačnej skúšky.
(2)
Sľub znie: „Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie budem vykonávať v súlade s ústavou, zákonmi a inými právnymi predpismi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.
(3)
Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu. To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, pred ktorým sa neskladá sľub, alebo ak architekt alebo inžinier požiada o iný termín zapísania.
§ 23a
Preskúšanie
(1)
Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva, Štátnej energetickej inšpekcie alebo na základe vlastného zistenia z dôvodu, že sa pri poskytovaní služieb dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy.
(2)
Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali povolanie, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní oznámiť to komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chcú povolanie vykonávať, musia sa podrobiť preskúšaniu podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len niektorej kategórie, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa poskytovania služieb.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala autorizačnú skúšku potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo na stavebný dozor alebo na energetickú certifikáciu; nevzťahujú sa na osoby zapísané v registri.
(5)
Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 22.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV
Prvý oddiel
Slovenská komora architektov
§ 24
Postavenie a základné úlohy
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.
(2)
Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä
a)
podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesiové, sociálne a hospodárske záujmy,
b)
viesť
1.
zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich architektov a krajinných architektov,
2.
register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov,
3.
evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe,
c)
dbať o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d)
dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné vzdelávanie,
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi a krajinnými architektmi,
f)
starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,
g)
prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
h)
vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
i)
spolupracovať so zahraničnými komorami a inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie architektov a krajinných architektov a registrácie hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov,
j)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,
k)
zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu,
l)
uznávať
1.
doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,
2.
odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch,
3.
doklady o odbornej praxi,
4.
doklady o bezúhonnosti a
5.
doklady o poistení zodpovednosti za škodu,
m)
plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách na usadenie a na registráciu,
n)
poskytovať
1.
záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto zákona, a o etických pravidlách výkonu povolania,
2.
objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú odbornosti a etiky poskytovaných služieb,
3.
koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam architekt a krajinný architekt,
4.
regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike a o správnom vybavení prípadnej reklamácie príjemcu služby,
o)
navrhovať spoločné platformy v povolaní krajinný architekt.
(3)
Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ods. 1) a všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architektov (§ 3 ods. 2). Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.
§ 25
Orgány
Slovenská komora architektov má tieto orgány:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
autorizačnú komisiu,
d)
disciplinárnu komisiu.
§ 26
Valné zhromaždenie
(1)
Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenia najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, keď to navrhuje petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia petície komore.
(3)
Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Architekta zapísaného v zozname architektov môže zastúpiť iba architekt.
(4)
Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.
(5)
Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
(6)
Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
§ 27
Úlohy valného zhromaždenia
(1)
Valné zhromaždenie najmä
a)
volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 29 ods. 2),
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä etický poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok a skúšobný poriadok,
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti,
f)
schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)
Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne architektov hlasujú iba architekti; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.
(3)
Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory môže byť iba architekt. V kolektívnych orgánoch komory tvoria architekti nadpolovičnú väčšinu členov.
(4)
Riaditeľ úradu ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť členmi komory.
(5)
Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.
§ 28
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom komory alebo iným vnútorným predpisom zverené valnému zhromaždeniu, autorizačnej komisii alebo nimi zriadeným komisiám.
(2)
Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších členov komory.
(3)
Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.
(4)
Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.
§ 29
Autorizačná komisia
(1)
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania architekta a povolania krajinného architekta. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.
(2)
Autorizačná komisia má predsedu a osem členov; jej členovia nemôžu byť členmi predstavenstva. Členov autorizačnej komisie volí valné zhromaždenie. Predsedu autorizačnej komisie volia členovia komisie spomedzi seba tajným hlasovaním. Aspoň jeden člen komisie má vysokoškolské právnické vzdelanie.
§ 30
Predseda a podpredsedovia
(1)
Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.
(2)
Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia v určenom poradí; podrobné pravidlá zastupovania upraví štatút komory.
(3)
Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.
Druhý oddiel
Slovenská komora stavebných inžinierov
§ 31
Postavenie a základné úlohy
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia komory, ktorých sídla určí valné zhromaždenie.
(2)
Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä
a)
podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesiové, sociálne a hospodárske záujmy,
b)
viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť register hosťujúcich stavebných inžinierov, zapisovať doň a vyčiarkovať z neho stavebných inžinierov, viesť záznamník o odbornej praxi,
c)
dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d)
dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie,
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,
f)
prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami a podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby,
g)
prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
h)
uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi iných členských štátov vo veciach autorizácie stavebných inžinierov a registrácie hosťujúcich stavebných inžinierov a vo veciach poskytovania služieb stavebnými inžiniermi,
i)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,
j)
vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu, preskúšavať ich (§ 23a) a vydávať im osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti,
k)
viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb a na energetickú certifikáciu budov a evidenciu osôb, ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom členskom štáte,
l)
zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu,
m)
poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike,
n)
navrhovať spoločné platformy v povolaní stavebný inžinier.
(3)
Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.
(4)
Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu sa primerane vzťahujú § 21 a 22.
(5)
Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 a
a)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo
b)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.
§ 32
Orgány
Slovenská komora stavebných inžinierov má tieto orgány:
a)
valné zhromaždenie,
b)
regionálne združenia komory,
c)
predstavenstvo,
d)
autorizačnú komisiu,
e)
disciplinárnu komisiu.
§ 33
Valné zhromaždenie
(1)
Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak to navrhuje nadpolovičná väčšina regionálnych združení komory alebo petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo petície komore.
(3)
Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Inžiniera zapísaného v zozname inžinierov môže zastúpiť iba inžinier.
(4)
Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.
(5)
Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
(6)
Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.
§ 34
Úlohy valného zhromaždenia
(1)
Valné zhromaždenie najmä
a)
volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 37 ods. 2),
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok a skúšobný poriadok, ako aj štatút regionálneho združenia komory,
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti,
f)
schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)
Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne inžinierov hlasujú iba inžinieri; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.
(3)
Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory však môže byť iba inžinier. V kolektívnych orgánoch komory tvoria inžinieri nadpolovičnú väčšinu členov.
(4)
Riaditeľ úradu komory ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.
(5)
Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.
§ 35
Regionálne združenia komory
(1)
Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú sa aj vecami, ktorými ich poverí valné zhromaždenie alebo ktoré im zverí štatút. Štatút komory určí aj orgány regionálneho združenia komory.
(2)
Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdobie valné zhromaždenie.
§ 36
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu komory.
(2)
Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších členov. V predstavenstve sú primerane zastúpené všetky kategórie inžinierov; podrobnosti určí štatút komory.
(3)
Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.
(4)
Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.
§ 37
Autorizačná komisia
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.
§ 38
Predseda a podpredsedovia
(1)
Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.
(2)
Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; podrobné pravidlá zastupovania, počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií inžinierov upraví štatút komory.
(3)
Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.
Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia o komorách
§ 39
Disciplinárna zodpovednosť členov komôr
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok (ďalej len „disciplinárne previnenie“), možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do 100 000 Kčs,*)
c)
vylúčenie z komory.
(2)
Výnos z pokút je príjmom komory.
(3)
Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie. Disciplinárna komisia koná v päťčlennom senáte, z ktorého jeden člen má právnické vzdelanie a nie je členom komory. Ak je účastníkom disciplinárneho konania architekt alebo inžinier, jedným členom disciplinárnej komisie je člen príslušnej autorizačnej komisie.
(4)
Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo.
(5)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Doručuje sa účastníkovi disciplinárneho konania a predstavenstvu komory.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania; odvolanie má odkladný účinok.
(7)
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie disciplinárnej komisii; inak ho potvrdí.
(8)
Ak bola v disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z komory, je takéto rozhodnutie preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania podľa osobitných predpisov.17)
(9)
Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví disciplinárny poriadok.
§ 39a
Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov
(1)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do 100 000 Sk,
c)
vyčiarknutie z registra.
(2)
Ustanovenia § 39 ods. 2 až 9 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia komora oznámi aj regulačnému orgánu domovského členského štátu.
(3)
Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského členského štátu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov.
§ 40
Ročná účtovná závierka
Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)
§ 41
Financovanie
(1)
Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú
a)
príspevky členov komory,
b)
výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,
c)
úhrady za vykonanie skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu a do registra,
d)
výnosy z vlastného majetku,
e)
dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,
f)
iné príjmy.
(2)
Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo inžinieri platia aj ďalší príspevok, ktorého výška je na každý rok závislá od výšky ich zdaniteľného príjmu v predchádzajúcom roku. Podrobné pravidlá ustanoví štatút komory.
(3)
Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikateľskú činnosť iných osôb. Výnosmi z vlastného majetku sú najmä nájomné za prenájom nebytových priestorov a príjmy z výstav organizovaných komorou.
(4)
Komora neprijme dobrovoľný príspevok alebo dar,
a)
ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie,
b)
ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti o nezaujatosti a nepolitickosti komory,
c)
ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá hospodárskej súťaže.
(5)
Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, umožní štátnemu kontrolnému orgánu vykonanie kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
§ 41a
Konanie
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)
(2)
Postup podľa § 39 ods. 5 až 8 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie.
(3)
Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ sa po zložení sľubu zapíše do zoznamu alebo do registra a vydá sa mu pečiatka a autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie.
§ 41b
Doručovanie dôležitých písomností
(1)
Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú
a)
v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri,
b)
v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra.
(2)
Dôležitými písomnosťami sú najmä
a)
výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo do registra,
b)
rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo do registra, ako aj o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo z registra,
c)
predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.
(3)
Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď k odopretiu prevzatia došlo a odopretie vyznačil doručovateľ na obálke alebo na doručenke.
(4)
Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia komore, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.
(5)
Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa tomuto zástupcovi len vtedy, ak jeho adresu oznámil komore. V takom prípade sa odseky 3 a 4 vzťahujú na tohto zástupcu, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.
(6)
V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke.
(7)
Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
(8)
Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
(1)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Spolku architektov Slovenska. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení považujú fyzické osoby, ktoré získali preukaz osobitnej spôsobilosti na projektovanie podľa odbornosti podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva architektom. Preukaz nahrádza odbornú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov.
§ 43
(1)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení komory považujú členovia Slovenského zväzu stavebných inžinierov a inžinieri, ktorí získali preukaz odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov,1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva inžinierom. Preukaz nahrádza odbornú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov.
§ 43a
(1)
Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. marca 2002.
(2)
Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobilosti platia do 31. marca 2002.
(3)
Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe odbornej skúšky podľa tohto zákona alebo zákona o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe,20) komory zapíšu do zoznamu do 31. marca 2002, ak spĺňajú aj ostatné podmienky podľa tohto zákona na zápis do zoznamu.
§ 43b
(1)
Odborná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. augustom 2000 pred skúšobnou komisiou komory sa považuje za odbornú skúšku podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).
§ 43c
Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti,20) vydá Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia.
§ 43d
Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané pred 1. januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako architekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako architekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú požiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2.
§ 43e
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§ 44
Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory.
§ 44a
Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
Zákon č. 236/2000 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 2000.
Zákon č. 554/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 30. decembra 2001.
Zákon č. 533/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení bodov 1 až 4, 9 až 12, 15, 18, 20, 23 až 26, 28, 29, 32 až 34, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 624/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 555/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.
Zákon č. 459/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2007.
Zákon č. 298/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2008.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. ES L 255, 30. 9. 2005).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).
3.
Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2007).
4.
Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 93/28, 4. 4. 2008).
5.
Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ C 332/09, 30.12. 2006).
6.
Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, špecializovaných zubných lekárov, pôrodných asistentiek a architektov (Ú. v. EÚ C 137/8, 4. 6. 2008).
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
DOKLADY O VZDELANÍ
uznané podľa § 16 ods. 1 písm. a)
Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúci
doklad o kvalifikácii
Referenčný
školský rok
België/
Belgique/
Belgien
1. Architect/Architecte
2. Architect/Architecte
3. Architect
4. Architect/Architecte
5. Architect/Architecte
6. Burgelijke ingenieur-architect
1. Nationale hogescholen voor architectuur
2. Hogere-architectuur-instituten
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten
5. Sint-Lucasscholen
6. Faculteiten Toegepaste etenschappen van de Universiteiten
6. „Faculté Polytechnique“ van Mons
  1988/1989
  1. Architecte/Architect
2. Architecte/Architect
3. Architect
4. Architecte/Architect
5. Architecte/Architect
6. Ingénieur-civil — architecte
1. Ecoles nationales supérieures d’architecture
2. Instituts supérieurs d’architecture
3. Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt
4. Académies royales des Beaux-Arts
5. Ecoles Saint-Luc
6. Facultés des sciences appliquées desuniversités
6. Faculté polytechnique de Mons
   
Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København
– Arkitektskolen i Århus
  1988/1989
Deutschland Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH
– Universitäten (Architektur/Hochbau)
– Technische Hochschulen (Architektur/ Hochbau)
– Technische Universitäten (Architektur/ Hochbau)
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
– Hochschulen für bildende Künste

– Hochschulen für Künste – Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen
_______________
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen
Ausbildung gemäß Artikel 47
Absatz 1 anzuerkennen.
  1988/1989
Eλλάς ίπλωµα αρχιτέκτονα — µηχανικού – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων –
µηχανικών
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα
αρχιτεκτόνων
– µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής
Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 1988/1989
España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumeradas a continuación:
– Universidad Politécnica de
Cataluña, Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura de
Barcelona o del Vallès;
– Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid;
– Universidad Politécnica de Las
Palmas, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Las Palmas;
– Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia;
– Universidad de Sevilla, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla;
– Universidad de Valladolid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid;
– Universidad de Santiago
de Compostela, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de La
Coruña;
– Universidad del País Vasco,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de San Sebastián;
– Universidad de Navarra, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona;
– Universidad de Alcalá de Henares,
Escuela Politécnica de Alcalá de
Henares;
– Universidad Alfonso X El Sabio,
Centro Politécnico Superior de
Villanueva de la Cañada;
– Universidad de Alicante, Escuela
Politécnica Superior de Alicante;
– Universidad Europea de Madrid;
– Universidad de Cataluña, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona;
– Universidad Ramón Llull, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de La Salle;
– Universidad S.E.K. de Segovia,
Centro de Estudios Integrados de
Arquitectura de Segovia;
– Universidad de Granada, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Granada.
  1988/1989
1999/2000


1999/2000 1997/1998
1998/1999
1999/2000 1998/1999
1999/2000


1994/1995
France 1. Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

2. Diplôme d’architecte ESA

3. Diplôme d’architecte ENSAIS
1. Le ministre chargé de l’architecture
2. Ecole spéciale d’architecture de Paris

3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture
  1988/1989
Ireland 1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch. NUI)


2. Degree of Bachelor of
Architecture
(B.Arch.) (Previously, until 2002
Degree standard diploma in
architecture (Dip.Arch
)

3. Certificate of associateship
(ARIAI)

4. Certificate of membership
(MRIAI)
1. National University of Ireland to
architecture graduates of University
College Dublin

2. Dublin Institute of Technology,
Bolton Street, Dublin
(College of Technology, Bolton Street,
Dublin)


3. Royal Institute of Architects
of Ireland

4. Royal Institute of Architects
of Ireland
  1988/1989
Italia – Laurea in architettura – Università di Camerino
– Università di Catania — Sede di
Siracusa
– Università di Chieti
– Università di Ferrara
– Università di Firenze
– Università di Genova
– Università di Napoli Federico II
– Università di Napoli II
– Università di Palermo
– Università di Parma
– Università di Reggio Calabria
– Università di Roma „La Sapienza“
– Universtià di Roma III
– Università di Trieste
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Torino
– Istituto universitario di architettura di Venezia
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 1988/1989
  – Laurea in ingegneria edile –
architettura
– Università dell’Aquilla
– Università di Pavia
– Università di Roma „La Sapienza“
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che iene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 1998/1999
  – Laurea specialistica in ingegneria
edile — architettura
– Università dell’Aquilla
– Università di Pavia
– Università di Roma „La Sapienza“
– Università di Ancona
– Università di Basilicata — Potenza
– Università di Pisa
– Università di Bologna
– Università di Catania
– Università di Genova
– Università di Palermo
– Università di Napoli Federico II
– Università di Roma — Tor Vergata
– Università di Trento
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 2003/2004
  – Laurea specialistica
quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica quinquennale in Architettura
– Laurea specialistica in Architettura
– Prima Facoltà di Architettura dell’-
Università di Roma „La Sapienza“
– Università di Ferrara
– Università di Genova
— Università di Palermo
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Bari
— Università di Roma III
— Università di Firenze
— Università di Napoli II
— Politecnico di Milano II
Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005
Nederland 1. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, afstudeerrichting
architectuur

2. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal
examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie
architectuur en urbanistiek

3. Het getuigschrift hoger
beroepsonderwijs, op grond van
het met goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan de
opleiding van de tweede fase voor
beroepen op het terrein van de
architectuur, afgegeven door de
betrokken examencommissies van
respectievelijk:
– de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten te Amsterdam
– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
– de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
– de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
– de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
– de Hogeschool Maastricht
te Maastricht
1. Technische Universiteit te Delft

2. Technische Universiteit te Eindhoven
Verklaring van de tichting Bureau rchitectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. 1988/1989
Österreich 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.


2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.4. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

5. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.

6. Magister der Architektur,
Magister architecturae,
Mag. Arch.
1. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität Graz)

2. Technische Universität Wien

3. Universität Innsbruck
(Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck)

4. Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien


5. Akademie der Bildenden Künste
in Wien


6. Hochschule für künstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz
  1998/1999
Portugal Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 – Faculdade de arquitectura da
Universidade técnica de Lisboa
– Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
– Escola Superior Artística do Porto
– Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada do Porto
  1988/1989 1991/1992
Suomi/Finland Arkkitehdin
tutkinto/Arkitektexamen
– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska
högskolan (Helsinki)
– Tampereen teknillinen korkeakoulu/
Tammerfors tekniska högskola
– Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet
  1998/1999
Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet   1998/1999
United
Kingdom

1. Diplomas in architecture2. Degrees in architecture

3. Final examination

4. Examination in architecture

5. Examination Part II
1. – Universities
– Colleges of Art
– Schools of Art

2. Universities

3. Architectural Association

4. Royal College of Art

5. Royal Institute of British Architects
Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for alidation. 1988/1989
Príloha č. 3 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
DOKLADY O VZDELANÍ
podľa § 16 ods. 1 písm. b)
Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok
België/
Belgique/
Belgien
– diplomy, ktoré udelili vyššie štátne školy architektúry alebo vyššie štátne inštitúty architektúry (architecte-architect),

– diplomy, ktoré udelila vyššia provincionálna škola architektúry v Hasselte (architect),

– diplomy, ktoré udelili Kráľovské akadémie výtvarných umení (architecte — architect),

– diplomy, ktoré udelili „écoles Saint-Luc“ (architecte — architect),

– univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedčením o stáži, ktoré udelilo združenie architektov, oprávňujúce držiteľa používať profesijný titul architekta (architecte — architect),

– diplomy z architektúry, ktoré udelili ústredné alebo štátne skúšobné komisie pre architektov (architecte— architect),

– diplomy v odbore stavebníctva/architektúry a diplomy v odbore architektúry/inžinierstva, ktoré udelili univerzitné fakulty aplikovaných vied a Polytechnická fakulta v Mons (ingénieur – architecte, ingénieur – architect)
1987/1988
Česká republika – Diplomy udeľované fakultami „České vysoké učení technické“ (Česká technická univerzita v Prahe):

„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství“ (Vysoká škola architektúry a pozemného staviteľstva) (do roku 1951),

„Fakulta architektury a pozemního stavitelství“ (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva) (od roku 1951 do roku 1960),

„Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch: pozemné stavby a konštrukcie, pozemné stavby, pozemné stavby a architektúra, architektúra (vrátane urbanizmu a územného plánovania), občianske stavby a stavby pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra,

„Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1976) v študijných odboroch: architektúra, urbanizmus a územné plánovanie alebo v študijnom programe: architektúra a urbanizmus v študijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné plánovanie, dejiny architektúry a rekonštrukcia pamiatok alebo architektúra a pozemné stavby,

– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“ (do roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva,

– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola stavitelství v Brně“ (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti architektúry a stavebníctva,

– Diplomy, ktoré udelilo „Vysoké učení technické v Brně“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1956) v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo,

– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava“, „Fakulta stavební“ (Stavebná fakulta) (od roku 1997) v študijnom odbore konštrukcie a architektúra alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo,

– Diplomy, ktoré udelila „Technická univerzita v Liberci“, „Fakulta architektury“ (Fakulta architektúry) (od roku 1994) v študijnom programe architektúra a urbanizmus v študijnom odbore architektúra,

– Diplomy, ktoré udelila „Akademie výtvarných umìní v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektonická tvorba,

– Diplomy, ktoré udelila „Vysoká škola umìlecko-prùmyslová v Praze“ v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektúra,

– Osvedčenie o autorizácii, ktoré udelila „Èeská komora architektù“ bez špecifikácie odboru alebo v odbore stavebníctva
2006/2007
Danmark – diplomy, ktoré udelili štátne školy architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt),

– osvedčenie o registrácii, ktoré vydala Rada architektov podľa zákona č. 202 z 28. mája 1975 (registeret arkitekt),

– diplomy udelené vyššími školami staviteľstva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahaňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.
1987/1988
Deutschland – diplomy, ktoré udelili vyššie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK),

– diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Technische Hochschulen“, technických univerzít, univerzít, a pokiaľ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry škôl typu „Gesamthochschulen“ (Dipl.-Ing. a akýkoľvek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držiteľov takýchto diplomov),

– diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Fachhochschulen“, a pokiaľ sa tieto inštitúcie zlúčili do „Gesamthochschulen“, tak katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu „Gesamthochschulen“, v prípade štúdia trvajúceho menej ako štyri roky, avšak najmenej tri roky doplnené potvrdením o štvorročnej odbornej praxi v Nemeckej spolkovej republike, ktoré vydá odborný orgán v súlade s článkom 47 ods. 1 (Ingenieur grad. a akýkoľvek iný titul, ktorý sa neskôr ustanoví pre držiteľov takýchto diplomov),

– diplomy (Prüfungszeugnisse) udelené pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry škôl typu „Ingenieurschulen“ a „Werkkunstschulen“, doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahaňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice.
1987/1988
Eesti – diplom v architektonických štúdiách, ktorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996 (diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast) , ktorý udelila Talinská umelecká univerzita v rokoch 1989 – 1995 (väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal), ktorý udelil Štátny umelecký inštitút Estónskej SSR v rokoch 1951 – 1988 (väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 – 1988) 2006/2007
Eλλάς – diplomy z odboru staviteľstvo/architektúra udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,

– diplomy z odboru staviteľstvo/architektúra udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Metsovion Polytechnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Thrakis, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,

– diplomy z odboru staviteľstvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Patron, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosť v oblasti architektúry,
1987/1988
España oficiálna formálna kvalifikácia architekta (título oficial de arquitecto) udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitou, 1987/1988
France – vládny diplom z odboru architektúra udeľovaný ministerstvom školstva do roku 1959, a následne ministerstvom kultúry (architecte DPLG), – diplomy, ktoré udelila „Ecole spéciale d’architecture“ (architecte DESA),

– diplomy, ktoré od roku 1955 udelila „Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg“ (bývalá „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg“), katedra architektúry (architecte ENSAIS)
1987/1988
Ireland – titul Bachelor of Architecture (bakalára architektúry) ktorá udelila National University of Ireland (BArch (NUI)) absolventom architektúry na University College, Dublin,

– diplom o udelení štandardného titulu v odbore architektúry, ktorý udelila College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.),

– osvedčenie o združení v Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI),

– osvedčenie o členstve v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI),
1987/1988
Italia – diplomy „laurea in architettura“, ktoré udelili univerzity, polytechnické inštitúty a vyššie inštitúty architektúry v Benátkach a Reggio Calabria, doplnené diplomom oprávňujúcim držiteľa vykonávať samostatne povolanie architekta, ktoré udeľuje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávať povolanie architekta (dott. Architetto),

– diplomy „laurea in ingegneria“ z oblasti pozemného staviteľstva, ktoré udelili univerzity a polytechnické inštitúty, doplnené diplomom oprávňujúcim držiteľa vykonávať samostatne povolanie v odbore architektúry, ktoré udeľuje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávať povolanie (dott. Ing. Architetto alebo dott. Ing. Ingingegneria civile)
1987/1988
Κύπρος – osvedčenie o zápise v Zozname architektov vedenom Cyperskou vedeckou a technickou komorou
(ETEK) (Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)
2006/2007
Latvija – „diplom architekta“, ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univerzity do roku 1958, odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Rižského
polytechnického inštitútu v rokoch 1958 – 1991, Fakulta architektúry Rižskej technickej univerzity od roku 1991, a osvedčenie o zápise Združením architektov Lotyšska („Arhitekta diploms“
ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitâtes Inženierceltniecîbas fakultâtes Arhitekturas nodaia lîdz 1958.gadam, Rîgas Politehniskâ Instituta Celtniecîbas fakultâtes Arhitekturas nodaia no 1958 gada
lîdz 1991.gadam, Rîgas Tehniskâs Universitâtes Arhitekturas fakultâte kop? 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikâts“, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienîba)
2006/2007
Lietuva – diplomy inžinier architekt/architekt, ktoré udelil Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas),

– diplomy architekt/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelila Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architekturos bakalauras/architekturos magistras),

– diplomy pre odborníka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do 1990; Vilniaus dailës akademija od roku 1990 (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras),

– diplomy bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras),Všetky tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným atestačnou komisiou, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry (atestovaný architekt/Atestuotas architektas)
2006/2007
Magyarország – diplom v architektúre, magister architektonických vied (diplom „okleveles építészmérnök“), ktorý udelili univerzity,

– diplom magistra vied v oblasti architektúry a stavebného inžinierstva (diplom „okleveles építész tervezo muvész“), ktorý udelili univerzity
2006/2007
Malta – Perit: Lawrja ta’ Perit, ktorý udelila Universita´ ta’ Malta a ktorý oprávňuje k registrácii ako Perit 2006/2007
Nederland – osvedčenie potvrdzujúce, že držiteľ úspešne vykonal absolventskú skúšku z architektúry, ktoré udeľujú katedry architektúry technických vysokých škôl v Delfte alebo Eindhovene (bouwkundig ingenieur),

– diplomy, ktoré udelili štátom uznané architektonické akadémie (architect),

– diplomy, ktoré udelili do roku 1971 bývalé vysoké školy architektúry (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO),

– diplomy, ktoré udelili do roku 1970 bývalé vysoké školy architektúry (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),

– osvedčenie potvrdzujúce, že daná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov z „Bond van Nederlandse Architecten“ (Komora holandských architektov, BNA) (architect),

– diplomy udelené „Stichting Instituut voor Architectuur“ (Nadáciou „Inštitút architektúry“) (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kvalifikácií, ktorá zahaňa vyhodnotenie projektov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 smernice 2005/36/ES,

– osvedčenie vydané príslušnými orgánmi, ktoré potvrdzuje, že daná osoba pred 5. augustom 1985 úspešne vykonala skúšku ‘Kandidaat in de bouwkunde’ organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávať tieto činnosti (architect),
1987/1988
– osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli 40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že daná osoba v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vykonávala architektonické činnosti, ktorých charakter a význam zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávať tieto činnosti (architect),

– osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zarážke sa už nemusia uznávať odo dňa nadobudnutia platnosti zákonov a predpisov v Holandsku, ktorými sa riadi prístup k výkonu a výkon architektonických činností pod profesijným titulom architekta, pokiaľ v zmysle týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pod daným profesijným titulom
Österreich – diplomy, ktoré udelili Technologické univerzity vo Viedni a Grazi a Univerzita v Innsbrucku, fakulty staviteľstva – inžinierstva („Bauingenieurwesen“) a architektúry („Architektur“), v študijných odboroch architektúra, staviteľstvo-inžinierstvo („Bauingenieurwesen“), staviteľstva („Hochbau“) a „Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen“),

– diplomy, ktoré udelila Univerzita pre „Bodenkultur“ v študijných odboroch „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft?,

– diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umenia vo Viedni v odbore architektonických štúdií,

– diplomy, ktoré udelila Akadémia výtvarných umení vo Viedni v odbore architektonických štúdií,

– diplomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické stavebné vysoké školy, plus licencia „Baumeister“, ktorá potvrdzuje najmenej šesť rokov odbornej praxe v Rakúsku, podmienená skúškou,

– diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola umeleckej a priemyselnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií,

– osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblasti staviteľstva („Hochbau“, „Bauwesen“, „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen“, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft“) v súlade so zákonom o stavebných technikoch (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994)
1997/1998
Polska diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry:

– Varšavskej technickej univerzity, Fakulta architektúry vo Varšave (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1964 titul: inżynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1957 do roku 1959 titul: inżyniera magistra architektury; od roku 1959 do roku 1964: titul: magistra inżyniera architektury; od roku 1964 do roku 1982, titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekta),

– Krakovskej technickej univerzity, fakulta architektúry v Krakove (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),

– Vroclavskej technickej univerzity, fakulta architektúry vo Vroclavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 titul: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 titul: magister inżynier architekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt),
– Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Fakulta inžinierstva a stavebníctva - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecného inžinierstva – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titul: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry - Wydział Architektury, titul: magister inżynier architekt a od roku 1995 titul: inżynier architekt),

– Poznaňskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Inžinierska škola, fakulta architektúry - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architektury; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt a od roku 1999 titul: inżynier architekt),

– Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gdansku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektúry - Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Inštitút architektúry a urbanistického plánovania - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektúry – Wydział Architektury),

– Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); odborný titul architekta: magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektúry - Instytut Architektury);


– Lodžskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, titul: od roku 1973 do roku 1978 titul: inżynier architekt, od roku 1978 titul: magister inżynier architekt),

– Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta architektúry - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od roku 1970 titul: magister inżynier architekt a od roku 1998 titul: inżynier architekt), všetky tieto diplomy musia byt’ doplnené osvedčením o členstve vydaným príslušnou regionálnou komorou architektov v Poľsku, ktorým sa udeľuje právo vykonávat’ činnosti v oblasti architektúry v Poľsku,
2006/2007
Portugal – diplom „diploma do curso especial de arquitectura“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte;

– diplom architekta „diploma de arquitecto“, ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte,

– diplom „diploma do curso de arquitectura“, ktorý udelili vyššie školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte,

– diplom „diploma de licenciatura em arquitectura“ , ktorý udelila vyššia škola výtvarného umenia v Lisabone,

– diplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura“, ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone a Univerzita v Porte,

– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelil Vyšší technický ústav Technickej univerzity v Lisabone,

– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta inžinierstva (de Engenharia) Univerzity v Porte,

– univerzitný diplom zo staviteľstva (licenciatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta prírodných vied a technológií Univerzity v Coimbre,

– univerzitný diplom zo staviteľstva, výroby (licenciatura em engenharia civil, produção), ktorý udelila Univerzita v Minho
1987/1988
Slovenija – „univerzitný diplom v architektúre“ („univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“), ktorý udelila fakulta architektúry, doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry

– univerzitný diplom, ktorý udelili technické fakulty, ktorým sa udeľuje titul „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka“ doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udeľuje právo vykonávať činnosti v oblasti architektúry,
2006/2007
Slovensko – diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1950 až 1952 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing. arch.),

– diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.),

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),

– diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (titul: Ing. arch.),
2006/2007
– diplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 1977 až 1997 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 1998 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby — špecializácia: „architektúra“ („pozemné stavby — špecializácia: architektúra“), ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore pozemné stavby a architektúra, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave od roku 2001 (titul: Ing.)

– diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1969 (titul: Akad. arch. do roku 1990, Mgr. v rokoch 1990 až 1992, Mgr. arch. v rokoch 1992 až 1996, Mgr. art. od roku 1997),

– diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981 až 1991 (titul: Ing.) všetky tieto diplomy musia byť doplnené:

– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby“ alebo územné plánovanie,

– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby“
Suomi/Finland – diplomy, ktoré udelili katedry architektúry Technologických univerzít a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt),

– diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/ byggnadsarkitekt)
1997/1998
Sverige – diplomy, ktoré udelila Škola architektúry Kráľovského technologického ústavu, Chalmerský technologický ústav a Technologický ústav university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru architektúry),

– osvedčenia o členstve v „Svenska Arkitekters Riksförbund“ (SAR), ak sa dané osoby odborne pripravovali v štáte, na ktorý sa vzťahuje táto smernica
1997/1998
United Kingdom – kvalifikácie udelené po úspešnom zložení skúšok poriadaných nasledujúcimi inštitúciami:

– Kráľovský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects),

– školy architektúry na univerzitách, technických univerzitách, vysokých školách, akadémiách, technologických a umeleckých školách, ktoré k dňu 10. júnu 1985 uznala Rada pre registráciu architektov Spojeného kráľovstva na účely vpísania do registra (Architect),

– osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držiteľ má nadobudnuté právo používať profesijný titul architekta z moci oddielu 6 ods. 1 písm. b), oddielu 6 ods. 1 písm. b) alebo oddielu 6 ods. 1 zákona o registrácii architektov z roku 1931 (Architect),

– osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držiteľ má nadobudnuté právo používať profesijný titul architekta z moci oddielu 2 zákona o registrácii architektov z roku 1938 (Architect).
1987/1988
1)
Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.
2)
§ 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
5)
§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.

§ 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
13)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.
13a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
14)
§ 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona.

§ 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
16)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
19)
§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
*)
Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2008 peňažnou jednotkou v Slovenskej republike bola slovenská koruna „Sk“.
19a)
§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.