101/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 ods. 1 a 3 sa odkaz 7 nahrádza odkazom 6.
2.V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
3.V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu14a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).“.
4.V § 31 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
5.V § 58 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú aj náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia účtovnej jednotky do vzniku účtovnej jednotky, napríklad súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie a nájomné.“.
6.Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009
(1)
Zriaďovacie náklady sa vyradia z účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky po 20. marci 2009. Vyradenie zriaďovacích nákladov z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k nehmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu Zriaďovacie náklady. Zostatková hodnota zriaďovacích nákladov sa účtuje na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účtu Neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny 43 so súvzťažným zápisom v prospech účtu Oprávky k nehmotnému majetku.
(2)
Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, zaradený do používania najneskôr 28. februára 2009, ktorých ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom6), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, a v účtovníctve sa pri jeho odpisovaní postupuje podľa doterajšieho odpisového plánu.“.
7.V prílohe č. 1 účtovej triede 2 v účtovej skupine 20 sa vypúšťajú slová „Zriaďovacie náklady“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.
Ján Počiatek, v. r.

minister financií