102/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu18a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
 § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.) .“.
2.
 V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a spĺňajú všetky funkcie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, napríklad stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok uvedený do používania“). Ako majetok uvedený do používania sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby20) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku21).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
3.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009
(1)
Pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 28. februári 2009, sa opravná položka, ktorá bola vytvorená k stavbe v období predčasného užívania stavby alebo v období dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, zúčtuje v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. Súčasne sa účtuje o zaradení takejto stavby do používania na ťarchu účtu 021 – Stavby a v prospech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zníženie hodnoty stavby pomocou opravných položiek sa upraví v odpisovom pláne a pokračuje sa v odpisovaní stavby.
(2)
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania najneskôr 28. februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom16), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho odpisovaní sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.
Ján Počiatek, v. r.
minister financií