105/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. januára 2009 bola výmenou listín uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka (Valónsko – Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline.
Dohoda nadobudla platnosť 23. januára 2009 v súlade s článkom 16.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.