106/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 2008 bola v Skopje podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.