106/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 2008 bola v Skopje podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.