107/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2008 bola v Sarajeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2009 v súlade s článkom 8 ods. 1.
K oznámeniu č. 107/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky
a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a Rada ministrov Bosny a Hercegoviny (ďalej len „zmluvné strany“)
v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,
vedené želaním podporovať vzájomnú hospodársku spoluprácu,
uvedomujúc si dôležitosť a význam pokračovania a posilňovania existujúcich tradičných hospodárskych vzťahov,
s úmyslom rozvíjať a zintenzívňovať hospodársku, priemyselnú, technickú a technologickú spoluprácu na základe vzájomnej výhodnosti,
s presvedčením, že prehlbovanie tejto spolupráce vytvára priaznivé podmienky a vhodný základ na ich ďalší rozvoj,
uznávajúc platné právne predpisy Slovenskej republiky a Bosny a Hercegoviny v plnom súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,
sa na účely naplnenia týchto cieľov dohodli takto:
Článok 1
Predmet dohody
Táto dohoda vymedzuje všeobecné podmienky a spôsoby rozširovania hospodárskej spolupráce medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany podporujú v rámci príslušnej platnej legislatívy rozvoj a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce vo všetkých oblastiach dôležitých pre hospodársky a sociálny rozvoj.
Článok 2
Príslušné orgány
Príslušnými orgánmi – koordinátormi zmluvných strán na realizáciu dohody sú:
v Slovenskej republike:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
v Bosne a Hercegovine:
Ministerstvo zahraničného obchodu a ekonomických vzťahov Bosny a Hercegoviny.
Článok 3
Oblasti spolupráce
Na základe vykonanej analýzy stavu a perspektívy ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov sa zmluvné strany dohody dohodli na rozvoji spolupráce v týchto oblastiach:
1.
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
2.
doprava a telekomunikácie,
3.
zdravotníctvo,
4.
životné prostredie,
5.
školstvo a veda,
6.
cestovný ruch,
7.
strojársky priemysel,
8.
chemický priemysel,
9.
farmaceutický priemysel,
10.
elektrotechnický priemysel,
11.
banský priemysel,
12.
výstavba a rekonštrukcia elektrární, energetických, plynovodných a ropovodných sietí,
13.
informačné technológie a výpočtová technika,
14.
výmena poznatkov, skúseností a rozširovanie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi.
Článok 4
Formy rozvoja spolupráce
Rozširovanie a rozvoj foriem vzájomnej spolupráce zmluvné strany realizujú
1.
podporou väzieb a posilňovaním spolupráce na úrovni orgánov štátnej správy, profesijných komôr, podnikateľských zväzov, regionálnych a miestnych subjektov, podporou výmeny ekonomických informácií obojstranného významu,
2.
výmenou informácií o rozvojových prioritách a podporou účasti prevádzkovateľov rozvojových projektov,
3.
výmenou hospodárskych informácií, podporou účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovaním odborných podujatí, seminárov, sympózií a konferencií,
4.
podporou zapájania malých a stredných podnikov v súkromnom sektore do bilaterálnych hospodárskych vzťahov,
5.
podporou spolupráce pri poskytovaní poradenských, marketingových a odborných služieb v oblastiach obojstranného záujmu,
6.
podporou finančných ústavov a bankového sektora pri nadväzovaní užších kontaktov, posilňovaním ich spolupráce,
7.
podporou investičných aktivít, zakladaním spoločných podnikov a zriaďovaním obchodných zastúpení a pobočiek podnikov,
8.
podporou rozvoja medziregionálnej spolupráce a spolupráce na medzinárodnej úrovni v otázkach obojstranného záujmu.
Článok 5
Spoločná komisia
Pre koordináciu činnosti, rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a naplnenie stanovených cieľov tejto dohody zmluvné strany zriaďujú „Spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu“, ďalej len „spoločná komisia“. Na žiadosť zmluvných strán sa zasadnutia spoločnej komisie budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Bosne a Hercegovine. Počet členov spoločnej komisie určujú za zmluvné strany po vzájomnej dohode príslušné orgány – koordinátori.
Spoločná komisia prerokúva problematiku spojenú najmä s
1.
hodnotením dosiahnutej úrovne rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov za uplynulé obdobie,
2.
hľadaním nových možností ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,
3.
vypracovávaním návrhov na zlepšenie podmienok vzájomnej hospodárskej spolupráce,
4.
predkladaním návrhov na uplatňovanie tejto dohody,
5.
hľadaním kompromisov v prípade, ak názor jednej zo zmluvných strán týkajúci sa interpretácie alebo vykonávania ustanovení tejto dohody je odlišný od názoru druhej zmluvnej strany.
Článok 6
Právna záväznosť
Táto dohoda nezasahuje do zmluvných práv a záväzkov zmluvných strán dohody vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd, ktorých stranami sú Slovenská republika a Bosna a Hercegovina, ako aj z ich členstva v medzinárodných organizáciách. Táto dohoda nie je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ustanovenia dohody sa tiež nemôžu vykladať tak, že porušujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú záväzky zahrnuté v Zmluve o založení Spoločenstva alebo v dohodách medzi Bosnou a Hercegovinou a Európskym spoločenstvom.
Článok 7
Rozhodnutie v prípade sporov
Spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť v rámci spoločnej komisie vzájomnými rokovaniami a konzultáciami.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať (30) dní po dátume, keď si zmluvné strany vymenia písomné nóty, ktorými sa vzájomne informujú, že ratifikačný proces, vyžadovaný príslušným právom a nariadeniami ich krajín, bol ukončený. Dohoda zostane v platnosti počas piatich (5) rokov.
2.
Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou. Akékoľvek zmeny a doplnky nadobudnú platnosť po splnení podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku, týkajúceho sa nadobudnutia platnosti tejto dohody.
3.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody bude vo vzájomných vzťahoch Slovenskej republiky a Bosny a Hercegoviny skončená platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej Federatívnej Republiky Juhoslávie podpísanej 8. februára 1991 v Belehrade.
4.
Kým jedna zo zmluvných strán nevypovie túto dohodu najmenej šesť mesiacov pred dátumom skončenia jej platnosti, bude dohoda následne predĺžená na ďalšie obdobie jedného roka. Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo vypovedať dohodu šesť mesiacov po doručení písomnej nóty.
5.
Záväzky už plnené, ale ku dňu skončenia platnosti dohody ešte neukončené sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.
Dané v Sarajeve 2. júna 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, v úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny a v anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Robert Fico v. r.
Za Radu ministrov
Bosny a Hercegoviny:
Nikola Špiri v. r.