108/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
ZÁKON
z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. a zákona č. 599/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 57 ods. 2 druhá veta znie: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“.
2.
V § 84 ods. 4 sa slová „minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá“ nahrádzajú slovami „vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý“.
3.
V § 138 odsek 9 znie:
„(9)
Vymeriavací základ je pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu a dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti mesačne najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.“.
4.
V § 138 ods. 17 sa vypúšťa druhá veta.
5.
V § 138 ods. 21 sa slová „výška minimálnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné“ nahrádzajú slovami „vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné“.
6.
V § 138 ods. 22 sa vypúšťajú slová „odseky 9 a 10 sa nepoužijú“.
7.
V § 138 ods. 23 sa slová „suma vymeriavacieho základu uvedená v odseku 9 platná ku dňu“ nahrádzajú slovami „vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku“.
8.
V § 293ag ods. 1 a 2 sa slovo „2009“ nahrádza slovom „2011“.
9.
V § 293ag ods. 3 sa slovo „2009“ nahrádza slovom „2011“, slovo „2010“ sa nahrádza slovom „2012“ a slovo „2008“ sa nahrádza slovom „2010“.
10.
Za § 293bf sa vkladajú § 293bg až 293bi, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293bg
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2009
(1)
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 je pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 2 % z vymeriavacieho základu.
(2)
Suma poistného do rezervného fondu solidarity za obdobie pred 1. aprílom 2009, ktorá je splatná po 31. marci 2009, sa určí podľa zákona účinného do 31. marca 2009.
(3)
Finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, sa použijú na vykrytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne v dôsledku zníženia sadzby poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu podľa odseku 1.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
§ 293bh
Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. decembra 2009, o nemocenskej dávke a dávke v nezamestnanosti sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.
§ 293bi
Suma poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorá je splatná po 31. decembri 2009, sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z. a zákona č. 49/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výbor zriaďuje komisiu na účely
a)
posúdenia efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 8 a § 57 ods. 7,
b)
overenia výsledkov získaných odborných zručností a praktickej prípravy žiadateľa o príspevok na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 49 ods. 8 a § 57 ods. 7.“.
2.
V § 49 odsek 8 znie:
„(8)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok podľa prvej vety je stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu úrad zabezpečí aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.“.
3.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.“.
4.
V § 50b ods. 7 sa vypúšťa písmeno g).
5.
V § 50c ods. 1 sa za slová „dobu určitú“ vkladajú slová „v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času“.
6.
V § 50g ods. 1 sa slová „§ 49 a 50h“ nahrádzajú slovami „§ 49, 50h a § 57“.
7.
V § 50h ods. 1 sa slová „§ 49 a 50g“ nahrádzajú slovami „§ 49, 50g a § 57“.
8.
V § 57 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 57 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok podľa prvej vety je stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu úrad zabezpečí aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.“.
10.
V § 60 ods. 1 sa slová „do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku“.
11.
V § 60 ods. 2 písm. i) a ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „činnosti a“.
12.
V § 60 odsek 7 znie:
„(7)
Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odsekov 2 až 5.“.
13.
Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. aprílu 2009
(1)
Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. a) až c) na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené.
(2)
U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu,65) a u právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, sa na účely započítavania najmenej 30 % celkového počtu zamestnancov podľa § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 započítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie.
(3)
Sociálnemu podniku, ktorým je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu,65) a sociálnemu podniku, ktorého zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, sa do 31. decembra 2010 poskytuje príspevok podľa § 50c aj na zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru uchádzačmi o zamestnanie.
(4)
Ustanovenie § 72e sa od 1. apríla 2009 nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65)
§ 20f Občianskeho zákonníka.“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 581/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 14 prvá veta znie: „Koeficient podľa odseku 9 písm. b) pre poistenca podľa § 11 ods. 2 sa vypočíta ako podiel 4 % z priemernej mesačnej mzdy a 14 % zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy.“.
2.
V § 13 odsek 17 znie:
„(17)
Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 rozumie 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.
3.
Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:
㤠29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Preddavok na poistnom za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorý je splatný po 31. decembri 2009, sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.
(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem prvého bodu až deviateho bodu a § 293bh a 293bi desiateho bodu v čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.