109/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009,
ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, sú uvedené v prílohe.
(2)
Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre plnoleté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou ustanovenou osobitným predpisom1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
(3)
Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre deti vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou ustanovenou osobitným predpisom1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná detská sestra.
(4)
O poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sestra podľa odsekov 2 a 3 vedie zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Richard Raši v. r.
Príloha k vyhláške č. 109/2009 Z. z.
Zdravotné výkony
Kód
výkonu
Popis výkonu
3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
3394 Priebežné hodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
3400 Polohovanie pacienta
3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
3405 Očistná klyzma
3407 Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
3413 Aplikácia neinjekčnej liečby
3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3418 Aplikácia liečiva intravenózne
3419 Príprava a podávanie infúzie
3420 Sledovanie infúzie, za každú hodinu
3421 Nácvik podávania inzulínu
3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3422b Ošetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3422c Ošetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3423a Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423b Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3423c Príprava materiálu a sterilizácia
3426 Odsávanie pacienta
3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
3635a Kontrola glykémie glukomerom
1)
§ 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
2)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.