111/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 328/2007 Z. z.
výnos z 18. marca 2009 č. 29842/2008-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. marca 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 1 zo 7. júla 2008 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.