112/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa desiaty bod dopĺňa bodom 10.0., ktorý znie:
„10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov“.
2.
V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách bod 10.4. znie:
„10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith“.
3.
V prílohe č. 1 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za bod 19 dopĺňa bod 19.1., ktorý znie:
„19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)“.
4.
V prílohe č. 1 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za prvý bod dopĺňa bod 1.1., ktorý znie:
„1.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte“.
5.
V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za prvý bod dopĺňa bod 1.1., ktorý znie:
„1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Rastliny určené na sadenie okrem rastlín pletivových kultúr a osiva, drevo a kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA”.
6.
V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa vypúšťa bod 24.
7.
V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za bod 28 dopĺňa bod 28.1., ktorý znie:
„28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.“.
8.
V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Huby sa za bod 14 dopĺňa bod 14.1., ktorý znie:
„14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Rastliny Ulmus L. a Zelkova L. určené na pestovanie, okrem osiva“.
9.
V prílohe č. 2 časti A I. kapitole v tabuľke pre Vírusy a vírusom podobné organizmy sa za piaty bod dopĺňa bod 5.1., ktorý znie:
„5.1. Vírus nekrózy stonky chryzantémy Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva“.
10.
V prílohe č. 2 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za bod 6.2. dopĺňa bod 6.3., ktorý znie:
„6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rastliny Citrus L. a Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, okrem plodov a osiva“.
11.
V prílohe č. 2 časti A II. kapitole v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa za deviaty bod dopĺňa desiaty bod, ktorý znie:
„10. Paysandisia archon (Burmeister) Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“.
12.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 2.2. vkladajú body 2.3., 2.4. a 2.5., ktoré znejú:
„2.3. Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe č. 5 časti B drevo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme:
– štiepok získaných ako celok alebo časť z týchto stromov,
– obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet, aktuálne použitých na prepravu rozličných predmetov,
– dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu, vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) je rozpílené na štvorce, aby sa úplne odstránil okrúhly povrch.
2.4. Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe č. 5 časti B drevo vo forme štiepok získaných ako celok alebo časť z Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) bolo spracované na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.
2.5. Oddelená kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že oddelená kôra
a) pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) bola spracovaná na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.“.
13.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 11.3. dopĺňa bod 11.4., ktorý znie:
„11.4. Rastliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. určené na sadenie, okrem osiva a rastlín pletivových kultúr s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Farmaire zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie, kde sa nespozorovali znaky výskytu Agrilus planipennis Farmaire počas dvoch inšpekcií za rok, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom.“.
14.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 14 druhý stĺpec znie:
„Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 11.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phloem necrosis phytoplasm).“.
15.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 25.4. vkladajú body 25.4.1. a 25.4.2., ktoré znejú:
„25.4.1. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie Okrem požiadaviek uplatniteľných na hľuzy uvedené v bodoch 25.1. až 25.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
25.4.2. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bodoch 25.1. až 25.4.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajiny bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny alebo
b) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu škodlivého organizmu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.“.
16.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa vypúšťa bod 25.8.
17.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 28 dopĺňa bod 28.1., ktorý znie:
„28.1. Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bodoch 25.5. až 25.7. a 27.1. až 28 a v prílohe č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny boli po celý svoj život pestované v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,
b) rastliny boli po celý svoj život pestované v oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
c) rastliny boli po celý svoj život pestované na mieste produkcie zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy a potvrdenom oficiálnymi inšpekciami a v prípade potreby testmi.“.
18.
V prílohe č. 4 časti A I. kapitole sa za bod 37 dopĺňa bod 37.1., ktorý znie:
„37.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 37 a v prílohe č. 3 časti A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), alebo
b) boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie
– ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu,
– v prípade, že rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister, 1880) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
– na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister, 1880).“.
19.
V prílohe č. 4 časti A II. kapitole sa za bod 17 dopĺňa bod 17.1., ktorý znie:
„17.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo
b) boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie,
– ktoré je registrované a je pod dozorom príslušného úradného orgánu v členskom štáte pôvodu,
–  ak rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
– na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).“.
20.
V prílohe č. 5 časti A I. kapitole sa za bod 2.3. dopĺňa bod 2.3.1., ktorý znie:
„2.3.1. Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“.
21.
V prílohe č. 5 časti B I. kapitole sa piaty bod dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.“.
22.
V prílohe č. 5 časti B I. kapitole sa bod 6.1. dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.“.
23.
V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2. v tabuľke 14. riadok znie:
„ex 4407 93 Drevo Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“.
24.
V prílohe č. 5 časti B I. kapitole bode 6.2. sa v tabuľke za 14. riadok vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„4407 95 Jaseňové drevo (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99 Drevo iné než z ihličnanov [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.), bukového dreva (Fagus spp.), javorového dreva (Acer spp.), čerešňového dreva (Prunus spp.) alebo jaseňového dreva (Fraxinus spp.)], rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nie, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“.
25.
Príloha č. 14 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Robert Fico v. r.