113/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „diverzifikáciu“ vkladajú slová „a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu (ďalej len „dodatočná pomoc“)“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „pomoc“) vkladajú slová „a dodatočnú pomoc“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl. 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „a dodatočná pomoc“.
4.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
realizáciu opatrení modernizačného charakteru a informačných aktivít,“.
5.
§ 2 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
realizáciu opatrení modernizačného a intenzifikačného charakteru orientovaných do oblasti zeleninárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, okopanín iných ako cukrová repa, špeciálnych plodín a živočíšnej výroby.“.
6.
Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:
㤠3a
(1)
Žiadosť o dodatočnú pomoc predkladá agentúre do 30. júna 2009 žiadateľ, ktorý
a)
v hospodárskom roku 2007/2008 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) a bol oprávnený požiadať o pomoc,
b)
v hospodárskom roku 2008/2009 vykonával poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2) alebo vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) a je oprávnený požiadať o pomoc.
(2)
Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc
a)
zmluvu o dodávke cukrovej repy uzatvorenú podľa osobitného predpisu4) s podnikom vyrábajúcim cukor, ktorý sa vzdal kvóty5) v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 alebo 2009/2010,6)
b)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
c)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena b),
d)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
e)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania cukrovej repy určenej na výrobu cukru, na ktorý bola Slovenskej republike pridelená kvóta (ďalej len „kvótovaná cukrová repa“).
§ 3b
(1)
Žiadateľ vykonávajúci poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu2a) v okrese ovplyvnenom reštrukturalizáciou, ktorý nie je oprávnený požiadať o pomoc, predkladá agentúre na základe jej výzvy žiadosť o dodatočnú pomoc do 15. apríla 2010.
(2)
Žiadateľ predloží agentúre k žiadosti o dodatočnú pomoc
a)
projekt diverzifikačného opatrenia podľa § 2 ods. 2,
b)
štruktúru finančného krytia predpokladaných nákladov na projekt podľa písmena a),
c)
vyhlásenie, že projekt nie je predmetom inej podpory podľa osobitného predpisu,7)
d)
vyhlásenie, že sa úplne vzdáva pestovania kvótovanej cukrovej repy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.“.
7.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Žiadateľ o pomoc a žiadateľ o dodatočnú pomoc predloží dokumentáciu oprávnených výdavkov vynaložených po 1. januári 2008 agentúre najneskôr 45 dní pred termínom podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ak po poskytnutí
a)
pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie pomoci zvyšok, ten sa rozdelí pomernou čiastkou tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3,
b)
dodatočnej pomoci zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci zvyšok, ten sa rozdelí pomernou čiastkou tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3a,
c)
dodatočnej pomoci žiadateľom podľa § 3a zostane z celkovej sumy určenej na poskytnutie dodatočnej pomoci zvyšok, ten sa rozdelí rovnomerne medzi tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky podľa odseku 1 a podľa § 3b.
(3)
Agentúra vyplatí zvyšok pomoci a dodatočnej pomoci od 1. marca do 30. septembra nasledujúceho hospodárskeho roka, najneskôr však do 30. septembra 2011, ak nedôjde k rozhodnutiu Európskej komisie o odklade podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Výška pomoci a dodatočnej pomoci nesmie prekročiť stropy ustanovené v osobitnom predpise.10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
Čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve v platnom znení.
10)
Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení.“.
8. V prílohe sa zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
3.
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Robert Fico v. r.