Predpis bol zrušený predpisom 432/2012 Z. z.

114/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2009
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe (ďalej len „platba“), ktorými sú:
a)
doplnková platba na plochu (ďalej len „doplnková platba“),
b)
platba na chmeľ.
(2)
Žiadosť o platbu (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) osoba,1) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
(1)
Doplnkovú platbu možno poskytnúť na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov.4)
(2)
Doplnkovú platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda podľa odseku 1
a)
bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená.
(3)
Doplnkovú platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý na danú výmeru žiada o jednotnú platbu na plochu,5) pričom výmera, na ktorú žiada o doplnkovú platbu, nemôže byť väčšia ako výmera, na ktorú žiada o jednotnú platbu na plochu.
§ 3
(1)
Platbu na chmeľ možno poskytnúť žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov4) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.
(2)
Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu na chmeľ presiahne 305,13 ha, každému žiadateľovi sa poskytne platba na chmeľ na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.
§ 4
(1)
Žiadateľ podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou vrátane jej príloh podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.7)
(3)
Suma platieb určená podľa osobitného predpisu8) sa oznamuje vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(4)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, platba sa určí na základe zisteného stavu a upraví sa takto:
a)
pri rozdiele najmenej o 3 % alebo 2 ha a najviac 20 % platba sa zníži o dvojnásobok zisteného percenta rozdielu,
b)
pri rozdiele o viac ako 20 % platba sa neposkytne.
(5)
Na poskytnutie platieb podľa § 2 a 3 je žiadateľ povinný plniť dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.9)
(6)
Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 5 sa suma doplnkovej platby na plochu upraví podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry riadne preukázať vlastnícky alebo nájomný vzťah k pôde.
(8)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry predložiť všetky doklady súvisiace s kontrolou podľa odsekov 4 až 7.
(9)
Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, doplnková národná priama platba sa neposkytne.
(10)
Poskytnutie platby podľa § 2 a 3 je podmienené splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.
(11)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť agentúre prevod alebo prechod podniku11) od pôvodného žiadateľa do piatich kalendárnych dní od prevodu alebo prechodu, najneskôr však do 30. septembra kalendárneho roka.
(12)
V prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností12) je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu.13)
§ 5
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2008 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 114/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1679/2006 zo 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 270/2007 z 13. marca 2007 (Ú. v. EÚ L75, 15. 3. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 993/2007 z 27. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 222, 28. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1548/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007),
– nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2008 z 11. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2008),
– nariadenie Komisie (ES) č. 1124/2008 z 12. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 303, 14. 11. 2008).
1)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
2)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.
3)
§ 2 písm. c) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
5)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
8)
Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z.
10)
Hlava III kap. III nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.
11)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 796/2004.
12)
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 73/2009.
13)
Čl. 72 nariadenia (ES) č. 796/2004.