115/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. marca 2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.