116/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.
opatrenie z 11. marca 2009 č. OPD0109-07346/2009-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Obsahom predkladaného materiálu je nový Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. marca 2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.