Predpis bol zrušený predpisom 75/2015 Z. z.

121/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 14.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „podmienky“ vkladajú slová „a podmienky“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slovo „Čl.“ vkladá číslo „16,“.
3.
V § 18 ods. 3 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „zaradenie do opatrenia“.
4.
V § 18 ods. 4 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o zaradenie do opatrenia“.
5.
V § 18 ods. 4 písm. e) sa slovo „pozemkov“ nahrádza slovami „k pozemkom“ a slovo „a)“ sa nahrádza slovom „b)“.
6.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ide o lesné pozemky podľa § 17, na ktorých žiadateľ hospodári podľa schváleného lesného hospodárskeho plánu,45) žiadosť o platbu podáva každoročne do 15. mája. Prílohami k žiadosti o platbu sú prílohy podľa odseku 4.“.
7.
V § 21 písmeno e) znie:
„e)
nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch; ponechať časť prípravných drevín, a to topoľ osiku, rod breza, vŕbu rakytu a jarabinu vtáčiu, na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovnej ťažby, ak ich zastúpenie nepresiahne 20 %,“.
8.
V § 21 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
9.
V § 21 písmeno h) znie:
„h)
vylúčiť na území zaradenom do súvislej európskej sústavy chránených území ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v čase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových hniezdičov a lesných kurovitých druhov identifikovaných štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch.“.
10.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
11.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
12.
V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „pre brojlery kurčiat platí koeficient 0,003 DJ.“.
13.
V 27 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného na špeciálnu starostlivosť o zvieratá“.
14.
V § 27 ods. 5 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
15.
V § 27 ods. 8 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.
16.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec starších ako jeden rok zabezpečí
a)
optimálne skupiny ustajnených
1.
gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,
2.
dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,
3.
bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena,
b)
včasné naskladnenie oviec do pôrodnice,
c)
čistotu koterca a oviec,
d)
pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,
e)
učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,
f)
učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,
g)
sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,
h)
denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa prílohy č. 6, uchovanie tejto evidencie počas trvania vzťahu a následné tri roky po skončení vzťahu.
(2)
Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 140 kusov bahníc zabezpečí jedného zamestnanca.“.
17.
V § 33 ods. 5 sa vypúšťa slovo „kalendárny“.
18.
V § 33 ods. 5 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
§ 27 ods. 2 písm. f),“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
19.
V § 36 ods. 10 sa za slová „užívanej ploche“ vkladá slovo „dielu“.
20.
V § 37 ods. 4 sa slovo „opatrenie“ nahrádza slovom „zaradenie“.
21.
V § 37 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo životné číslo koňa, ak ide o žiadosť o podopatrenie podľa § 36 ods. 9 písm. d)“.
22.
V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak ide o transformáciu na ekologické poľnohospodárstvo a žiadateľ vykonáva agroenvironmentálne povinnosti podľa osobitného predpisu,57) rozhodnutie o registrácii podľa odseku 4 písm. e) sa neprikladá k žiadosti podľa odseku 6.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
23.
V § 37 odsek 9 znie:
„(9)
Podmienky uvedené v § 35, 36 a 38 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia; transformáciu možno povoliť,63) ak nový vzťah zvýši kvalitu životného prostredia podľa prílohy č. 8. Po povolení transformácie sa pôvodný vzťah ukončí k 31. decembru. Počet zvierat z pôvodného vzťahu sa môže zvýšiť. Transformácia sa umožní aj na plochy, na ktorých neboli vykonávané agroenvironmentálne povinnosti podľa odseku 6, ak sú tieto plochy súvisle obhospodarované ako jeden druh pozemku v jednom diele pôdneho bloku.“.
24.
V § 37 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
25.
V § 37 ods. 12 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.
26.
V § 37 ods. 14 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“ a na konci sa pripájajú slová „alebo životné číslo koňa“.
27.
V § 39 ods. 1 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.
28.
V § 39 ods. 3 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.
29.
V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová „a 5“.
30.
V § 43 ods. 1 písmená f) až h) znejú:
„f)
viesť aktualizované záznamy o skutočnostiach uvedených v písmenách c) a d) v elektronickej forme alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené,
g)
zabezpečiť do konca tretieho roku po výsadbe a následne najmenej v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním,
h)
zabezpečiť, aby počet koreňov viniča neklesol pod 2 000 ks/ha
1.
životaschopných, pri vinohrade na konci tretieho roka,
2.
rodiacich, pri vinohrade nad tri roky,“.
31.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
v prvých troch rokoch po výsadbe najmenej jedenkrát aplikovať zelené hnojenie vysiatím a zapravením vhodných plodín do pôdy.“.
32.
Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Žiadateľa, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologických výrobcov, nemožno zaradiť do podopatrenia podľa § 35 písm. c) po dobu piatich rokov od vyradenia z registra ekologických výrobcov.“.
33.
V § 59 ods. 2 písm. c) sa za slovo „likvidácie“ vkladá slovo „alebo“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90)
§ 69 a 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.
35.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zaradenie do opatrenia s viacročnými záväzkami oznámi agentúra žiadateľovi do 31. decembra roku, v ktorom bola žiadosť podaná.“.
36.
Príloha č. 8 znie:
„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.
Možné transformácie agroenvironmentálnych podopatrení z Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 – 2006 do agroenvironmentálnych podopatrení
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013
Programovacie obdobie 2004 – 2006 • Programovacie obdobie 2007 – 2013
Základná schéma – orná pôda • Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Integrovaná produkcia (zelenina)
• Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Základná schéma – trvalé trávne porasty (TTP) • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Základná schéma – ovocné sady a vinicex) • Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii na ornej pôde • Ochrana proti erózii na ornej pôde + Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Ochrana proti erózii vo vinohradoch • Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii v ovocných sadoch • Ochrana proti erózii v ovocných sadoch
• Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
Zatrávňovanie ornej pôdy • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
• Ochrana biotopov prírodných a poloprírodných TTP (ak je uznaný za daný typ biotopu)
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov • Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Nelesná drevinová vegetáciax • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Ochrana vodných a mokraďových biotopovx • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat • Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
(žiadateľ môže vstúpiť do všetkých kombinovateľných plošných záväzkov)
Ekologické poľnohospodárstvo • Ekologické poľnohospodárstvo
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo + Ochrana biotopov vtákov
x)
Podopatrenia sa v programovacom období 2007 – 2013 nerealizujú.“.
37.
Príloha č. 15 znie:
„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.
A. Najvyššie prípustné množstvo chemických prvkov v zelenine a konzumných zemiakoch (mg/kg)*)
Chemický prvok Najvyššie prípustné
množstvo (mg/kg)
Potravina
Kadmium (Cd) 0,1 hlúbová a koreňová zelenina okrem zeleru, konzumné zemiaky
0,2 listová zelenina, čerstvé byliny a zeler
0,05 ostatná zelenina
Olovo (Pb) 0,3 brokolica, listová zelenina
0,1 ostatná zelenina, konzumné zemiaky
Ortuť (Hg) 0,02 konzumné zemiaky
0,05 zelenina
Meď (Cu) 3,0 konzumné zemiaky
10,0 zelenina
Nikel (Ni) 0,5 konzumné zemiaky
2,5 zelenina
B. Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov (ako NO3–) v zelenine (mg/kg)*)
Zelenina Najvyššie prípustné množstvo
v mg/kg (ako N03-)
melóny, tekvice, cukety 700
ostatná plodová zelenina 400
struková zelenina 400
konzumné zemiaky 500
koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reďkovky a cvikly) 700
hlúbová zelenina 700
listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky) 1000
rýchlená mrkva 1500
reďkovka 3500
cvikla 3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III. 3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X. 2500
hlávkový šalát (okrem typu „iceberg“) zo zberu:  
od 1. X. do 31. III. – pestovaný v skleníku 4500
od 1. X. do 31. III. – pestovaný vonku 4000
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný v skleníku 3500
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný vonku 2500
hlávkový šalát typu „iceberg“ – kučeravý a  
širokolisté endívie (batavské) – pestované v skleníku 2500
širokolisté endívie (batavské) – pestované vonku 2000
*) Potravinový kódex Slovenskej republiky príloha č. 2 druhá časť 10. hlava “Najvyššie prístupné množstvo kontaminantov v potravinách platné v Slovenskej republike„ (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/3/2004-100 z 15. marca 2004 v znení výnosu č. 1907/2004-100 z 21. júla 2004 a výnosu č. 3372/2004-100 zo 17. januára 2005).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Robert Fico v. r.