123/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. vydalo
výnos z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby.
Výnosom sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť úspešný rozvoj príslušnej vojenskej odbornosti v ďalšom vzdelávaní profesionálnych vojakov počas trvania dočasnej štátnej služby.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 21/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.