127/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 22. septembra 2008 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z. , oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z. a oznámenie č. 629/2008 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2009. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 127/2009 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 29
Medzinárodné prihlášky, ktoré sa považujú za späťvzaté
29.1 až 29.3 (bez zmeny)
29.4 Oznámenie o úmysle vydať uznesenie podľa článku 14(4)
(a)
Skôr než prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(4), oznámi prihlasovateľovi svoj úmysel vydať takéto uznesenie a uvedie dôvody. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s úmyslom prijímacieho úradu, môže proti nemu podať námietky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia.
(b)
Ak prijímací úrad zamýšľa vydať uznesenie podľa článku 14(4), pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), prijímací úrad musí v oznámení uvedenom v odseku (a) tohto pravidla vyzvať prihlasovateľa, aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že je prvok včlenený odkazom podľa pravidla 4.18. Na účely pravidla 20.7(a)(i) výzva zaslaná prihlasovateľovi podľa tohto odseku sa bude považovať za výzvu podľa pravidla 20.3(a)(ii).
(c)
Odsek (b) sa nepoužije, ak prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad v súlade s pravidlom 20.8(a) o nezlučiteľnosti pravidiel 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.6 s národným zákonodarstvom platným pre úrad.
Pravidlo 46
Úprava nárokov v konaní na Medzinárodnom úrade
46.1 až 46.4 (bez zmeny)
46.5 Forma úprav
(a)
Ak prihlasovateľ vykoná úpravy podľa článku 19, musí predložiť náhradný list alebo listy obsahujúce kompletný súbor nárokov, ktorý nahrádza všetky pôvodne podané nároky.
(b)
Spolu s náhradným listom alebo listami musí byť predložený sprievodný list, ktorý
(i)
musí označiť nároky, ktoré sa v dôsledku úprav líšia od pôvodne podaných nárokov, a musí upozorniť na rozdiely medzi pôvodne podanými a upravenými nárokmi,
(ii)
musí označiť pôvodne podané nároky, ktoré sú v dôsledku zmien zrušené.
Pravidlo 66
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
66.1 až 66.7 (bez zmeny)
66.8 Forma úprav
(a)
Ak sa okrem odseku (b) zmenil opis alebo obrázky, prihlasovateľ musí predložiť náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa v dôsledku úpravy líši od skôr podaného listu. Spolu s náhradným listom alebo listami musí byť predložený sprievodný list, ktorý musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami a predovšetkým musí tiež vysvetliť dôvody úprav.
(b)
(bez zmeny)
(c)
Ak sa menia nároky, pravidlo 46.5 sa použije mutatis mutandis. Súbor nárokov predložený podľa pravidla 46.5, použitého na základe tohto odseku, musí nahrádzať všetky pôvodne podané nároky alebo nároky už skôr zmenené podľa článku 19 alebo 34, podľa toho, o aký prípad ide.
66.9 (bez zmeny)
Pravidlo 70
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
(Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)
70.1 až 70.15 (bez zmeny)
70.16 Prílohy k správe
(a)
K správe bude priložený každý náhradný list podľa pravidla 66.8 (a) alebo (b), ak nie je nahradený neskoršími náhradnými listami podľa pravidla 66.8 (a) alebo (b) alebo úpravami, ktoré spočívajú v zrušení celých listov podľa pravidla 66.8(b).
(a-bis) Ak náhradné listy podľa pravidla 46.5(a) nie sú nahradené alebo považované za zrušené náhradnými listami podľa pravidla 66.8(c), musia byť priložené k správe. Ak náhradné listy podľa pravidla 66.8(c) nie sú nahradené neskôr predloženými listami podľa pravidla 66.8 (c), musia byť priložené k správe. Sprievodné listy podľa pravidla 46.5 (b) alebo pravidla 66.8 (a) alebo (c) sa k správe neprikladajú.
(b)
Ak napriek odsekom (a) a (a-bis) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum usúdi, že príslušná úprava smerujúca k nahradeniu alebo zrušeniu presahuje rozsah opisu vynálezu pri podaní medzinárodnej prihlášky a správa obsahuje údaj podľa pravidla 70.2(c), každý nahradený alebo zrušený náhradný list uvedený v týchto odsekoch sa musí tiež priložiť k správe. V takomto prípade nahradený alebo zrušený náhradný list sa označí podľa administratívnych smerníc.
70.17 (bez zmeny)