128/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 2008 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 – 2012.
Program spolupráce nadobudne platnosť 4. apríla 2009 v súlade s článkom 21 ods. 21.7.
K oznámeniu č. 128/2009 Z. z.
PROGRAM SPOLUPRÁCE
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, školstva a vedy na roky 2008 – 2012
Vláda Slovenskej republiky a vláda Izraelského štátu (ďalej len „zmluvné strany“), vedené želaním posilniť svoje priateľské vzťahy a podporovať výmeny v oblasti kultúry a školstva na základe Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy, ktorá bola podpísaná v Prahe 29. apríla 1991,
v presvedčení, že táto spolupráca prispeje k rozvoju ich vzťahov a ku zvýšeniu povedomia, najmä u mládeže, týkajúceho sa histórie a kultúry ľudu oboch krajín,
dohodli sa na nasledujúcom programe spolupráce na roky 2008 – 2012:
Článok 1
Školstvo
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podporujú spoluprácu na účely zlepšenia a posilnenia vzájomného porozumenia a priateľstva medzi oboma zmluvnými stranami.
1.2 Zmluvné strany podporujú dobré a konštruktívne kontakty medzi oboma krajinami v rôznych oblastiach školstva.
1.3 Zmluvné strany podporujú rozvoj spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami oboch štátov, výmenu informácií, skúseností, dokumentácie a odborníkov v nasledujúcich oblastiach:
a)
školský systém oboch krajín,
b)
školenie učiteľov a celoživotné vzdelávanie učiteľov,
c)
organizácia školy,
d)
právne predpisy v školstve,
e)
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami,
f)
decentralizácia a autonómia škôl,
g)
občianska výchova,
h)
práca s nadanými deťmi,
i)
kultúrna a náboženská integrácia menšín,
j)
implementácia protidrogových programov,
k)
metodika vyučovania cudzích jazykov.
1.4 Zmluvné strany sú odhodlané zabrániť vydávaniu učebníc, ktoré podporujú rasizmus, antisemitizmus a xenofóbiu, aby tak čelili predsudkom a negatívnym stereotypom.
1.5 Zmluvné strany kladú osobitný dôraz na prácu v oblasti výskumu a školstva súvisiacu s tragickým osudom židovskej komunity v Slovenskej republike počas druhej svetovej vojny za nacistickej okupácie.
1.6 Zmluvné strany zdôrazňujú potrebu umožniť mladým ľuďom v rámci vyučovania vzdelávať sa o holokauste, a to v súlade s Deklaráciou štokholmského medzinárodného fóra o holokauste z januára 2000. V tejto súvislosti zmluvné strany podporujú vzdelávacie aktivity v školách na všetkých úrovniach, ktoré majú za cieľ boj proti rasizmu a antisemitizmu.
1.7 Na požiadanie príslušné orgány oboch zmluvných strán uvedené v článku 21.1 sa všemožne pričinia o poskytnutie druhej zmluvnej strane učebníc potrebných na vyučovanie na základných a stredných školách na účely oboznámenia sa s ich obsahom, najmä v oblasti dejepisu, zemepisu a umenia.
1.8 Zmluvné strany podporujú účasť učiteľov, a to predovšetkým učiteľov dejepisu, na kurzoch zameraných na dejiny holokaustu a antisemitizmu, ktoré organizuje Pamätník mučeníkov a hrdinov holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme. Trojtýždňové kurzy po anglicky hovoriacich účastníkov sa konajú každoročne v januári a v júli. Izraelská strana poskytne slovenskej strane každoročne jedno (1) štipendium pre účastníka v každom kurze.
1.9 Zmluvné strany podporujú výučbu jazyka, literatúry, dejín a kultúry druhej krajiny na príslušných inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel príslušné orgány oboch zmluvných strán (čl. 21.1) každoročne podporia vzájomnú výmenu jedného (1) až dvoch (2) vysokoškolských pedagógov na krátkodobú prednáškovú a konzultačnú činnosť pre obdobie do piatich (5) dní na vybraných univerzitách a vzdelávacích inštitúciách. Podmienky, za ktorých budú učitelia vykonávať príslušné činnosti v prijímajúcej krajine, sa dohodnú medzi príslušnými inštitúciami oboch krajín alebo diplomatickou cestou.
1.10 Zmluvné strany podporujú spoluprácu škôl na rôznych projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií (Information and Communication Technology – ICT).
1.11 Zmluvné strany zdôrazňujú význam vzájomného uznávania školských vysvedčení, diplomov a akademických hodností. Príslušné orgány oboch zmluvných strán (čl. 21.1) si vymieňajú informácie a potrebnú dokumentáciu a sú pripravené rokovať na úrovni expertov podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zmluvnej strany.
Článok 2
Štipendiá
2.1 Slovenská zmluvná strana poskytne
a)
každoročne jedno štipendium na letný seminár slovenského jazyka „Studia Academica Slovaca“ (SAS),
b)
každoročne jedno štipendium študentom magisterského a doktorandského štúdia na celkovú dobu jedného akademického roka.
2.2 Izraelská zmluvná strana poskytne
a)
každoročne jedno štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny (ULPAN),
b)
špecializačné štipendiá na jeden akademický rok (osem (8) mesiacov každý) pre študentov magisterského a doktorandského štúdia alebo študentov vo výskume, ktorí majú záujem študovať na izraelskej univerzite. Informácie pre žiadateľov (uzávierka podávania prihlášok, vekový limit, potrebné doklady, formuláre žiadostí, podrobné údaje o udelení výhod atď.) sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Izraelského štátu http://www.mfa.gov.il. Ponuku štipendií izraelská strana každoročne publikuje a oznamuje diplomatickou cestou.
2.3 Štipendiá sú podmienené rozpočtovými rámcami zmluvných strán.
Článok 3
Veda
3.1 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu vedeckých a výskumných inštitúcií. Obsah tejto spolupráce dohodnú príslušné inštitúcie oboch krajín.
3.2 Zmluvné strany podporujú výmenu nominácií vedeckých a výskumných pracovníkov pre aktivity v oblasti výskumu, štúdia, konzultácií a diskusií vo vedeckých odboroch. Podmienky takýchto výmen sa dohodnú diplomatickou cestou.
3.3 Zmluvné strany podporujú spoločný vedecký a technický výskum, vedeckovýskumné projekty v oblastiach obojstranného záujmu, ako aj výmenu vedeckých a technických informácií a publikácií.
3.4 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu univerzít, vedeckovýskumných ústavov, akadémií vied a iných vedeckovýskumných inštitúcií.
Článok 4
Priama spolupráca medzi univerzitami
4.1 Zmluvné strany podporujú výmenu publikácií, literatúry, výskumných materiálov a iných informácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
4.2 Zmluvné strany počas platnosti tohto programu spolupráce podporujú účasť akademických pracovníkov na národných a medzinárodných seminároch a iných podobných podujatiach, ktoré sa konajú v oboch krajinách.
4.3 Zmluvné strany spolupracujú na podporovaní štúdia súvisiaceho s kultúrou, jazykom a modernou históriou druhej krajiny na príslušných univerzitách.
Článok 5
Výmena mládeže
5.1 Zmluvné strany súhlasia s tým, že výmena detí a mládeže je dôležitým príspevkom ku vzťahom oboch krajín, a preto budú podporovať tieto programy. Je potrebné klásť dôraz na aktívnu účasť samotnej mládeže a na podporu spolupráce mládeže a jej zapájania sa do sietí cez špecifické aktivity mládeže.
5.2 Zmluvné strany podporujú vzájomné projekty profesionálov a expertov v oblasti mládeže. Príslušné podrobnosti dohodnú kompetentné orgány oboch krajín.
Článok 6
Spolupráca v rámci medzinárodných organizácií
Zmluvné strany spolupracujú v oblasti školstva, vedy, kultúry, športu, mládeže a komunikácie v rámci organizácie UNESCO a iných medzinárodných organizácií, ako je Európska únia a Rada Európy, na účely výmeny informácií a uskutočňovania spoločných akčných programov.
Článok 7
Šport
Zmluvné strany podporujú spoluprácu v športe, predovšetkým formou výmeny športových mužstiev, trénerov a znalcov v rôznych odboroch. Na podmienkach týchto výmen sa dohodnú príslušné organizácie oboch krajín.
Článok 8
Kultúra Výmena expertov v oblasti kultúry a umenia
8.1 Zmluvné strany podporujú iniciatívy zamerané na pomoc verejným a súkromným organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa angažujú a podporujú izraelské kultúrne aktivity v Slovenskej republike a slovenské kultúrne aktivity v Izraelskom štáte.
8.2 Zmluvné strany podporujú výmenu umeleckých skupín a jednotlivcov v oblasti hudby, divadla, výtvarného umenia, dizajnu, tanca a iných oblastí, ktorí sa zúčastnia na turné, festivaloch alebo iných kultúrnych podujatiach vrátane konferencií, sympózií, spoločných predstavení, workshopov, umeleckých výstav a stretnutí, ktorých predmetom bude výmena informácií a skúseností. Ročne sa na takýchto výmenách zúčastnia najviac dvaja (2) odborníci najviac na obdobie piatich (5) dní, pričom sa rešpektujú rozpočtové obmedzenia.
8.3 Zmluvné strany podporujú výmenu znalcov a umelcov pri organizovaní predstavení a pri účasti na hudobných, tanečných a divadelných festivaloch. Podrobnosti týchto výmen, ako je napríklad počet umelcov a dĺžka pobytu, budú založené na princípe vzájomnosti. Strany si vymenia jedného (1) až troch (3) expertov v oblasti festivalov, na obdobie najviac piatich (5) dní, na účely výmeny informácií a podpory spolupráce v tejto oblasti.
Zmluvné strany sa vopred navzájom informujú o veľkých medzinárodných festivaloch. Tieto informácie sú publikované aj na webových stránkach príslušných veľvyslanectiev a ministerstiev zahraničných vecí.
8.4 Slovenská zmluvná strana pozýva izraelskú zmluvnú stranu na účasť na nasledujúcich veľkých festivaloch:
a)
Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra (september – každoročne),
b)
Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe (máj – každoročne),
c)
Medzinárodný festival divadelných škôl Projekt Istropolitana (bienále – párne roky – jún),
d)
Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica (bienále – párne roky),
e)
Medzinárodný festival alternatívnych divadiel Tempus Art Rožňava (bienále – nepárne roky),
f)
Bratislavské hudobné slávnosti (medzinárodný hudobný festival, každoročne prelom septembra a októbra),
g)
Medzinárodný festival súčasnej hudby MÉLOS-ÉTOS (bienále – nepárne roky – november),
h)
Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina (medzinárodný festival mladých koncertných umelcov – laureátov medzinárodných interpretačných súťaží, každoročne – apríl),
i)
Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela (trienále, dátumy sa menia),
j)
Bratislavské jazzové dni (medzinárodný jazzový festival, každoročne – október),
k)
Pohoda (medzinárodný festival alternatívnej, rockovej, populárnej, punkovej, tanečnej a world music – open-air festival každoročne – júl),
l)
Bienále ilustrácií Bratislava (podujatie zamerané na prezentáciu detskej knižnej ilustrácie, bienále – nepárne roky – september).
8.5 Izraelská zmluvná strana pozýva slovenskú zmluvnú stranu na účasť na nasledujúcich veľkých festivaloch:
a)
Izraelský festival (The Israel Festival), Jeruzalem (máj/jún, každoročne),
b)
Medzinárodná súťaž klavírnych majstrov Artura Rubinsteina (Artur Rubinstein International Piano Master Competition) (raz za tri roky, dátumy sa menia),
c)
Medzinárodný tanečný festival Carmiel (Carmiel International Dance Festival) (každoročne v júli),
d)
Medzinárodná výstava v Tanečnom a divadelnom stredisku Suzanne Dellal (Suzanne Dellal Center for Dance and Theatre) v Tel-Avive (každoročne v decembri),
e)
Medzinárodná konferencia, Isra-Drama a divadelná prehliadka International Exposure (každoročne, v decembri),
f)
Medzinárodný knižný veľtrh v Jeruzaleme (raz za dva roky vo februári),
g)
Červenomorský medzinárodný džezový festival (Red Sea International Jazz Festival) (každoročne v auguste),
h)
Medzinárodný divadelný festival pre deti a mládež v Haife (Haifa International Theatre Festival for Children and Youth) (každoročne v apríli),
i)
Medzinárodný klezmerový festival v Safede (Safed International Klezmer Festival) (každoročne v júli alebo v auguste),
j)
Európske tance (Dance-Europa) v Tanečnom a divadelnom stredisku Suzanne Dellal (Suzanne Dellal Center for Dance and Theatre) v Tel-Avive (každoročne v októbri alebo novembri),
k)
Medzinárodný hudobný festival Felicja Blumental (každoročne v máji),
l)
Medzinárodný festival bábkového divadla (International Festival for Puppet Theater) v Jeruzaleme (každoročne v auguste),
m)
Medzinárodné kurzy husľových majstrov v Keshet Eilon v západnej Galilei (každoročne v septembri),
n)
Festival komornej hudby Kfar Blum Chamber Music Festival (každoročne v júli).
Článok 9
Výtvarné umenie, architektúra, fotografia a dizajn
9.1 Zmluvné strany rozvíjajú spoluprácu v oblasti veľtrhov výtvarného umenia a remesiel.
9.2 Zmluvné strany podporujú výmenné výstavy a spoluprácu medzi umelcami, ľudovými remeselníkmi, expertmi výtvarného umenia a špecialistami na tradičné ľudové práce.
9.3 Zmluvné strany podporujú výmenné výstavy počas trvania tohto programu a návštevy kurátorov výstav a expertov v oblasti umeleckého reštaurátorstva na celkové obdobie nepresahujúce štyri (4) dni. Zmluvné strany sa dohodnú na projektoch diplomatickou cestou.
9.4 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu medzi architektmi a ich inštitúciami, výmenu architektov, výmenu informácií a výstav. Na tento účel si strany vymenia jedného (1) experta na obdobie najviac piatich (5) dní, kým tento program trvá.
Článok 10
Múzeá a výstavy
10.1 Zmluvné strany podporujú priame kontakty medzi múzeami, galériami a podobnými inštitúciami oboch krajín vrátane výmeny špecialistov, kurátorov, materiálov, špeciálnych výstav a informácií.
10.2 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a izraelskými múzeami Yad Vashem v Jeruzaleme, Beth Hatefutsot v Tel-Avive a Múzeom Lachamei Hagetaot v Izraeli.
Článok 11
Kultúra gastronómie
Zmluvné strany vítajú príležitosť na spoluprácu pri skúmaní národných kulinárskych tradícií. Na tento účel si počas platnosti tohto programu vymenia jedného až troch (1 – 3) expertov na obdobie najviac štyroch (4) dní.
Článok 12
Hudba
Zmluvné strany podporia prezentáciu prác svojich skladateľov v druhom štáte. Zároveň podporia priame kontakty medzi hudobníkmi, hudobnými organizáciami, inštitúciami, združeniami, orchestrami a konzervatóriami v oblasti klasickej a súčasnej hudby vrátane výmeny informačných materiálov, nahrávok a osobných návštev na komerčnej i nekomerčnej báze. Zmluvné strany napomáhajú účasť svojich hudobníkov, ako aj porotcov a pozorovateľov na významných festivaloch, súťažiach a podujatiach organizovaných v oboch krajinách.
Článok 13
Tanec
Zmluvné strany podporujú výmenu tanečníkov, choreografov, tanečných expertov, učiteľov a producentov tanečných festivalov. Okrem toho sa zmluvné strany spoločne zúčastňujú na rozvoji mnohostrannej kultúrnej spolupráce.
Článok 14
Divadlo
14.1 Zmluvné strany podporujú výmenu hercov, riaditeľov divadiel, autorov divadelných hier, kritikov a iných. Zmluvné strany sa spoločne podieľajú na rozvoji mnohostrannej kultúrnej spolupráce.
14.2 Zmluvné strany podporia návštevy umeleckých kritikov, vedeckých autorov a novinárov zaoberajúcich sa kultúrou na účely podpory lepšieho porozumenia sociologického a kultúrneho vývoja v druhej krajine. Na tento účel sa ročne vyhradia najviac štyri (4) dní.
Článok 15
Literatúra a knižné veľtrhy
15.1 Strany podporujú preklady súčasnej prózy, poézie a iných literárnych diel svojej krajiny do jazykov druhej krajiny. Počas trvania tohto programu si zmluvné strany vymenia tri (3) osoby (spisovateľov, básnikov alebo prekladateľov). Pobyt každej z týchto osôb potrvá najviac päť (5) dní.
15.2 Zmluvné strany podporujú účasť spisovateľov a vydavateľov na seminároch, workshopoch a čítaniach poézie zameraných na podporu lepšieho porozumenia oboch literárnych komunít. Zmluvné strany podporujú účasť básnikov a spisovateľov na festivaloch a literárnych podujatiach. Slovenská zmluvná strana zabezpečí každoročne účasť jedného (1) izraelského autora/autorky na literárnych festivaloch v Slovenskej republike – Ars Poetica a Festival Jána Smreka. Na tento účel sa vyhradí päť (5) dní v kalendárnom roku.
15.3 Zmluvné strany podporujú priame kontakty medzi vydavateľmi kníh a národnými knižnicami.
15.4 Počas tohto programu každá zmluvná strana pozve druhú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na jej medzinárodných knižných veľtrhoch na komerčnom i nekomerčnom základe.
a)
Slovenská zmluvná strana pozve izraelskú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka/Pedagogika, ktorý sa koná každý rok v novembri.
b)
Izraelská strana pozve slovenskú stranu, aby sa zúčastnila na Jeruzalemskom medzinárodnom knižnom veľtrhu, ktorý sa koná každé dva roky v Jeruzaleme.
Článok 16
Archívy a knižnice
16.1 Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu medzi štátnymi archívmi, verejnými inštitúciami a knižnicami formou výmeny znalcov, vedeckých publikácií, mikrofilmov, kníh, digitálnych informácií a kópií dokumentov, databáz a predpisov. Tieto výmeny sa konajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a podliehajú rozpočtovým pravidlám zmluvných strán.
16.2 Zmluvné strany zvážia výmenu jedného (1) archivára alebo knihovníka najviac na päť (5) dní na účely získania informácií o organizovaní príslušných archívov alebo knižníc, štúdia a výskumu.
16.3 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zorganizuje v spolupráci s izraelskou stranou v termíne podľa vlastného uváženia jedenkrát ročne počas trvania tohto programu vo svojich výstavných priestoroch výstavy s tematikou holokaustu alebo tradícií židovskej kultúry.
16.4 Zmluvné strany podporia spoluprácu medzi Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Židovskou národnou a Univerzitnou knižnicou v Jeruzaleme. Podmienky spolupráce si dohodnú príslušné inštitúcie.
Článok 17
Film a audiovizuálna tvorba
17.1 Zmluvné strany podporujú účasť filmov a filmárov na medzinárodných filmových festivaloch druhej strany. Zmluvné strany podporujú osobitné filmové retrospektívy druhej krajiny ako súčasť svojich medzinárodných filmových festivalov.
17.2 Slovenská zmluvná strana oznamuje izraelskej zmluvnej strane, že v Slovenskej republike sa konajú nasledujúce významné filmové festivaly:
a)
Medzinárodný filmový festival Bratislava (každoročne v decembri),
b)
Art Film Trenčianske Teplice (každoročne v júni),
c)
Medzinárodný festival horských filmov (každoročne v júni),
d)
Áčko Festival študentských filmov (každoročne v máji),
e)
Jeden svet, medzinárodný festival dokumentárnych filmov (každoročne v októbri).
17.3 Izraelská strana oznamuje slovenskej strane, že v Izraelskom štáte sa konajú nasledujúce veľké filmové festivaly:
a)
Medzinárodný filmový festival v Jeruzaleme (každoročne v júli),
b)
Medzinárodný filmový festival v Haife (každoročne v októbri),
c)
Medzinárodný študentský filmový festival v Tel-Avive (bienále v júni),
d)
Medzinárodný filmový festival žien v Rehovote (každoročne v septembri),
e)
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Doc-Aviv v Tel-Avive (každoročne v apríli),
f)
Svetový festival židovských filmov v Ashkelone (každoročne v novembri),
g)
Medzinárodný filmový festival pre deti a mládež v Tel-Avive (každoročne v máji).
17.4 Zmluvné strany podporujú organizovanie týždňov filmov druhej krajiny. Je potrebné, aby filmy premietali obe krajiny a filmy, ktoré nie sú nahovorené v anglickom jazyku, musia mať anglické titulky.
Zmluvné strany podporujú vzájomné návštevy znalcov alebo osobností z oblasti filmu. Zmluvné strany si v každom kalendárnom roku vymenia dvoch (2) znalcov v oblasti filmu a audiovizuálneho záznamu na obdobie najviac piatich (5) dní, ktorí sa zúčastnia na festivaloch, konferenciách, prehliadkach, stretnutiach, retrospektívach a iných prestížnych medzinárodných podujatiach.
17.5 Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi znalcami v oblasti filmu a televízie, ako aj medzi filmovými a televíznymi inštitúciami oboch krajín. Zmluvné strany privítajú návrh na spoluprácu medzi školami filmu a televízie, ako aj medzi národnými kinotékami. Zmluvné strany navrhnú vzájomnú výmenu študentov a učiteľov filmových škôl.
17.6 Zmluvné strany vyjadrujú svoj záujem podporovať spoluprácu medzi slovenskými a izraelskými filmovými producentmi. Zmluvné strany budú rokovať o uzavretí zmluvy o spolupráci na výrobe filmu alebo videa, ktorá uľahčí budúce filmové koprodukcie.
17.7 Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti televíznej tvorby v oboch krajinách, ako aj výmenu materiálov (hrané celovečerné filmy, dokumentárne filmy) a znalcov v tejto oblasti na komerčnom a nekomerčnom základe. Okrem toho zmluvné strany podporujú organizovanie workshopov v oblasti vzdelávacích televíznych programov a výmenu podkladového materiálu zameraných na zlepšenie vedomostí o druhej krajine a porozumenia druhej krajine.
Článok 18
Kultúrne dedičstvo a archeológia
18.1 Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a navzájom sa informujú o svojich vnútroštátnych právnych predpisoch. Zmluvné strany podporujú aktivity zamerané na zachovanie oblastí vzájomného záujmu.
18.2 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, výmeny profesionálov a akademických expertov, informácií a propagačného materiálu, ako aj informácií o seminároch.
18.3 Zmluvné strany podporujú spoluprácu zameranú na zlepšenie ochrany a spravovania lokalít zapísaných a pripravovaných na zápis do Zoznamu svetového dedičstva a umožnia vzájomné kontakty a výmenu odborníkov v tejto oblasti.
18.4 Zmluvné strany podporujú spoluprácu s ohľadom na zabránenie nezákonnému obchodovaniu s tovarom, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva, a to v súlade s medzinárodným právom a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
18.5 Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti archeologických vykopávok, zachovania miest a architektonického výskumu. Podrobnosti tejto spolupráce sa dohodnú diplomatickou cestou.
18.6 Zmluvné strany podporujú výmenu informácií a publikácií týkajúcich sa archeológie. Počas platnosti programu zmluvné strany podporujú organizovanie spoločného seminára zameraného na predmet vzájomného záujmu. Podrobnosti dohodne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Izraelský pamiatkový úrad (Israel Antiquities Authority).
18.7 Počas trvania tohto programu si zmluvné strany vymenia jedného (1) znalca z oblasti archeológie, zachovania starožitností, reštaurovania kultúrneho dedičstva a zachovania pamiatok a architektúry, a to na obdobie najviac štyroch (4) dní. Podrobnosti dohodne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Izraelský pamiatkový úrad (Israel Antiquities Authority).
Článok 19
Zmluvné strany ako členovia Pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, zachovania pamiatky a výskumu holokaustu ITF sa spoločne zaväzujú pripomínať si obete holokaustu, a preto sa usilujú o uchovanie autentických miest v Slovenskej republike na pamiatku týchto obetí.
Článok 20
Duševné vlastníctvo
20.1 Každá zmluvná strana zabezpečí ochranu práv duševného vlastníctva, ktoré vzniklo na základe tohto programu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
20.2 Práva duševného vlastníctva nadobudnuté prostredníctvom spoločných aktivít podľa tohto programu spolupráce si zmluvné strany rozdelia podľa vopred vzájomne dohodnutých podmienok, ktoré si partneri aktivít upravia v osobitných zmluvách a dohodách.
20.3 Zmluvné strany neposkytnú tretím stranám komerčne hodnotné a dôverné informácie získané v rámci vykonávania tohto programu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Článok 21
Záverečné ustanovenia
21.1 Vykonávanie tohto programu spolupráce zabezpečia príslušné orgány. Príslušnými orgánmi v Slovenskej republike sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
21.2 Všeobecné a finančné podmienky uvedené v Prílohe I a II tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto programu.
21.3 Tento program nevylučuje uskutočnenie iných výmen v oblasti kultúry, vedy a školstva.
21.4 Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky aktivity uvedené v tomto programe sa uskutočnia v rámci ich rozpočtových pravidiel.
21.5 Všetky aktivity a výmeny, ktoré sa uskutočnia v rámci tohto programu, sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.
21.6 Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť počas trvania tohto programu, sa riešia diplomatickou cestou.
21.7 Tento program spolupráce podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení neskoršej nóty o tomto schválení a bude platný do 31. decembra 2012.
21.8 Platnosť programu sa môže predĺžiť vždy na ďalšie tri roky po vzájomnom súhlase zmluvných strán. Každé predĺženie platnosti programu musí byť vyhotovené v písomnej forme.
21.9 Tento program môže byť menený a doplňovaný na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou v súlade s článkom 21.7.
Dané v Bratislave 6. novembra 2008, čo zodpovedá ....... 5768, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Diana Štrofová v. r.

Arye Mekel v. r.
Za vládu
Izraelského štátu:
PRÍLOHA I
Všeobecné ustanovenia za oblasť školstva
1. Zmluvné strany považujú za potrebné, aby osoby vysielané na základe tohto programu ovládali jazyk štátu druhej zmluvnej strany alebo anglický jazyk.
2. PONUKA SLOVENSKEJ ZMLUVNEJ STRANY
A) Štipendiá (čl. 2)
1. Izraelská zmluvná strana predloží slovenskej zmluvnej strane mená a vyplnené formuláre kandidátov na štipendium v zmysle čl. 2.1b tohto programu najneskôr do 15. januára každého roku a na letný jazykový kurz SAS (čl. 2.1a) najneskôr do 15. mája každého roku.
2. Slovenská zmluvná strana doručí konečné rozhodnutie o prijatí štipendistu najneskôr do 15. mája príslušného roku. Schválenie kandidátov na letné jazykové kurzy je potrebné uzavrieť do 30. júna príslušného roku.
3. Údaje o kandidátoch na štipendium musia obsahovať:
a) životopis,
b) overené kópie dokladov o vzdelaní v preklade do anglického jazyka,
c) potvrdenie o zdravotnom stave,
d) doklad o ovládaní požadovaného jazyka,
e) podrobný program štúdia alebo výskumu (s uvedením inštitúcií a expertov, ktorých plánuje navštíviť),
f) odporúčanie aspoň od jedného vysokoškolského profesora,
g) akceptačný list/pozývací list zo zahraničnej univerzity.
4. Maximálny vek kandidátov je 35 rokov. Uprednostnení budú tí, ktorí už nadviazali kontakt s príslušnou vzdelávacou inštitúciou.
5. Žiadosti o štipendium, ako aj všetky poskytnuté informácie o jednotlivom uchádzačovi musia byť v anglickom jazyku.
6. Slovenská zmluvná strana uhradí slovenským účastníkom vysielaným v rámci tohto programu cestovné náklady do miesta pôsobenia a späť.
7. Štipendium na časť magisterského a doktorandského štúdia (čl. 2.1b)
Slovenská zmluvná strana poskytne štipendistom z Izraela
– bezplatné štúdium,
– primerané ubytovanie v študentských domovoch na rovnakej úrovni, ako je poskytované slovenským študentom,
– mesačné štipendium pre postgraduantov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,
– základné zdravotné poistenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi okrem stomatologickej starostlivosti a chronických ochorení.
B) Letný jazykový kurz SAS (čl. 2.1a)
1. Slovenská zmluvná strana poskytne účastníkom SAS bezplatné štúdium, primerané ubytovanie a stravu, vreckové a bezplatnú účasť na exkurziách v rámci jazykového kurzu.
2. Izraelskí účastníci kurzu zodpovedajú za úhradu svojho zdravotného poistenia počas kurzu, ktoré uhradia vopred, pred odchodom do zahraničia.
3. PONUKA IZRAELSKEJ ZMLUVNEJ STRANY
A) Štipendiá – špecializačné štipendiá pre študentov magisterského a doktorandského štúdia (PhD.) a študentov vo výskume (čl. 2.2b)
1. Termíny a finančné podmienky štipendií, ktoré poskytne izraelská zmluvná strana, budú publikované každoročne diplomatickou cestou a budú aj na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Izraelského štátu.
2. Izraelská zmluvná strana poskytne štipendistom zo Slovenskej republiky základné zdravotné poistenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi okrem stomatologickej starostlivosti a chronických ochorení.
B) Letný kurz jazykovej školy ULPAN (čl. 2.2a)
Izraelská zmluvná strana poskytne účastníkom Letného kurzu Jazykovej školy ULPAN, ktorí boli prijatí v rámci tohto programu, bezplatné štúdium a diéty na pokrytie životných nákladov podľa podmienok jazykovej školy.
C) Kurz Yad Vashem (čl. 1.8)
Slovenská zmluvná strana poskytne slovenským účastníkom úhradu cestovných nákladov. Izraelská zmluvná strana poskytne štipendium, ktoré zahrnuje študijné poplatky, ubytovanie a vreckové.
4. KRÁTKODOBÉ VÝMENNÉ POBYTY (čl. 1.9)
a) Každá zmluvná strana zašle druhej zmluvnej strane osobné údaje kandidátov (meno, životopis, účel návštevy, jazykové znalosti, návrh programu, deň príchodu a odchodu) v angličtine, a to najneskôr dva mesiace pred očakávaným dňom návštevy kandidáta.
b) Prijímajúca zmluvná strana potvrdí prijatie kandidáta do jedného (1) mesiaca od prijatia návrhu.
c) Pozvaná osoba musí ovládať jazyk prijímajúcej strany, angličtinu alebo iný jazyk, vzájomne dohodnutý obidvoma zmluvnými stranami.
d) Vysielajúca zmluvná strana pokryje cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
e) Každá zo zmluvných strán poskytne účastníkom druhej zmluvnej strany vhodné ubytovanie v súlade so svojimi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
f) Účastníci výmen zodpovedajú za úhradu svojho zdravotného poistenia počas pobytu, ktoré uhradia vopred, pred odchodom do prijímajúcej krajiny.
PRÍLOHA II
Všeobecné ustanovenia za oblasť kultúry
A) Výmena jednotlivcov (umelcov/expertov atď.)
1. Každá zmluvná strana pošle druhej zmluvnej strane základné osobné údaje (meno, životopis, účel návštevy, jazykové znalosti, návrh programu, deň príchodu a odchodu) v angličtine najneskôr dva (2) mesiace pred očakávaným dňom návštevy delegácie alebo jednotlivcov.
2. Prijímajúca zmluvná strana potvrdí prijatie do jedného (1) mesiaca od prijatia návrhu.
3. Pozvaná osoba, pozvané osoby alebo pozvaná delegácia musia ovládať buď jazyk prijímajúcej zmluvnej strany, angličtinu, alebo iný jazyk, vzájomne dohodnutý obidvoma stranami.
4. Vysielajúca zmluvná strana pokryje cestovné náklady na vopred určené miesto a späť.
5. Zmluvná strana poskytne účastníkom druhej zmluvnej strany v súlade s platnými vnútroštátnymi finančnými predpismi zmluvnej strany
– vhodné ubytovanie,
– diéty alebo stravné v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
6. Za zdravotné poistenie zodpovedá každý účastník pobytu.
B) Výmena výstav
1. Vysielajúca zmluvná strana hradí náklady na prepravu výstav na vopred určené miesto v štáte prijímajúcej krajiny a späť.
2. Prijímajúca zmluvná strana hradí náklady na prepravu výstav na jej území a náklady súvisiace s jej organizáciou vrátane nákladov súvisiacich s inštaláciou a demontážou výstavy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prijímajúca zmluvná strana sa postará o propagáciu výstavy.
3. Vysielajúca zmluvná strana hradí náklady na poistenie výstavy.
4. Prijímajúca zmluvná strana poskytne špecialistom (umelci, kurátori) sprevádzajúcim výstavu ubytovanie a stravné podľa finančných ustanovení tohto programu. Zmluvné strany sa dohodnú na počte osôb, ktoré budú výstavu sprevádzať, a na dĺžke ich pobytu.