129/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o spolupráci pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti.
Dohoda nadobudla platnosť 14. marca 2009 v súlade s článkom 15 ods. 1.
K oznámeniu č. 129/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o spolupráci pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti
Vláda Slovenskej republiky a vláda Litovskej republiky (ďalej len „strany“),
želajúc si podporovať vzťah priateľstva a s spolupráce medzi stranami,
uvedomujúc si závažnú hrozbu medzinárodného organizovaného zločinu, terorizmu a inej trestnej činnosti medzinárodnej povahy pre sociálny a hospodársky rozvoj a verejnú bezpečnosť štátov strán,
presvedčené o tom, že účinná bilaterálna spolupráca umožňuje príslušným orgánom strán účinnejšie vykonávať im zverené úlohy pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti,
želajúc si vytvoriť mechanizmus takejto spolupráce a na tento účel uskutočniť príslušné opatrenia,
berúc do úvahy výhody, ktoré v tejto oblasti ponúka členstvo v Európskej únii,
vedené zásadou rovnosti a vzájomného úžitku,
vedomé si potreby uplatniť ustanovenia Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 uzatvorenej medzi vládami hospodárskej únie BENELUXU, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach a Dohovoru z 19. júna 1990 o uplatňovaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 uzatvorenej medzi vládami hospodárskej únie BENELUXU, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach,
s náležitým zreteľom na ich vnútroštátny právny poriadok a medzinárodné záväzky, ktoré sú záväzné pre strany a ich štáty, odvolávajúc sa najmä na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 a jeho protokoly, Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivca pri automatickom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981, Akt Rady z 26. júla 1995 predkladajúci text Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a jeho protokoly, Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z 15. decembra 2000 a jeho protokoly, Európsky Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 a jeho protokoly, Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii z 29. mája 2000 a jeho protokoly, Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami a odporúčanie č. R(87) 15 Výboru ministrov členským štátom upravujúce prácu s osobnými údajmi v rezorte polície,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody sa rozumie
1)
„príslušným orgánom“ akýkoľvek štátny orgán uvedený v článku 4 tejto dohody, oprávnený vykonávať konkrétne úlohy v rámci svojej právomoci, spojené s odhaľovaním, objasňovaním a predchádzaním trestnej činnosti,
2)
„styčným dôstojníkom“ zástupca jednej zo strán vyslaný do štátu druhej strany alebo do tretej krajiny, alebo do medzinárodnej organizácie za účelom nadviazania a udržiavania styku s orgánmi týchto krajín alebo medzinárodných organizácií s cieľom napomáhať pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti,
3)
„osobnými údajmi“ akákoľvek informácia akéhokoľvek typu, ktorá sa vzťahuje na fyzickú osobu, identifikovanú alebo priamo či nepriamo identifikovateľnú prostredníctvom údajov, akými sú rodné číslo, jeden fyzický znak valebo viacero fyzických znakov, fyziologické, ekonomické, kultúrne alebo sociálne charakteristiky osobnosti,
4)
„spracúvaním osobných údajov“ akákoľvek operácia alebo viacero operácií uskutočňovaných s osobnými údajmi: najmä zbieranie, nahrávanie, zhromažďovanie, ukladanie, triedenie, zoskupovanie, kombinovanie, upravovanie (pridaním alebo opravou), získavanie, uverejnenie, použitie, logické a/alebo aritmetické operácie, vyhľadávanie, šírenie, zničenie.
Článok 2
Oblasti spolupráce
1.
Strany sa zaväzujú spolupracovať podľa tejto dohody pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti uvedenej v dokumentoch podľa preambuly tejto dohody, a to najmä
1)
trestných činov proti životu alebo zdraviu,
2)
trestných činov súvisiacich s terorizmom,
3)
obchodovania s ľuďmi vrátane obmedzenia osobnej slobody a nútenej prostitúcie,
4)
nelegálneho prevozu osôb cez štátnu hranicu,
5)
detskej pornografie a sexuálneho zneužívania,
6)
nedovolenej výroby a neoprávneného obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a inými jedmi a ich prekurzormi,
7)
krádeží a nedovolenej výroby, dovozu a držby zbraní, streliva, výbušnín a chemických, biologických, rádioaktívnych a iných vysokorizikových materiálov, ako aj vojenského vybavenia, technológií dvojakého použitia, súvisiacich služieb a tovarov,
8)
prania špinavých peňazí,
9)
nezákonného obchodovania s dopravnými prostriedkami,
10)
počítačovej kriminality a trestných činov súvisiacich s fungovaním informačných systémov a sietí,
11)
trestných činov proti majetku vrátane vydierania, krádeže a nezákonného obchodovania s cennými kultúrnymi predmetmi,
12)
pozmeňovania peňazí a iných platidiel, finančných listín a cenných papierov, ako aj iných listín, ich uvedenia do obehu a dania ako pravé,
13)
trestných činov proti hospodárstvu, trhovej ekonomike a menovému systému vrátane pašovania a iných daňových trestných činov,
14)
trestných činov súvisiacich s korupciou.
2.
Strany sa zaväzujú taktiež spolupracovať pri
1)
pátraní po nezvestných osobách a napomáhaní pri zisťovaní totožnosti osôb a neidentifikovateľných tiel,
2)
pátraní po osobách podozrivých z účasti na trestnej činnosti alebo páchateľoch trestnej činnosti, ktorí sa vyhýbajú výkonu trestu za spáchané trestné činy,
3)
pátraní po veciach, ktoré sú predmetom spáchanej trestnej činnosti na území štátu jednej zmluvnej strany, a ktoré boli neoprávnene zadržané na území štátu druhej zmluvnej strany,
4)
poskytovaní účinnej ochrany osobám zúčastneným na trestnom konaní, ako aj osobám, ktoré sa zúčastnili operatívnej činnosti alebo poskytli pomoc príslušným orgánom strán, ak sú zaradené do programu ochrany štátu príslušnej strany.
3.
Na základe vzájomnej dohody môžu strany spolupracovať podľa tejto dohody v akejkoľvek oblasti za predpokladu, že je to zlučiteľné s účelom tejto dohody.
4.
Spolupráca na základe tejto dohody v žiadnom prípade nezahŕňa problematiku poskytovania právnej a súdnej pomoci v trestných veciach a extradícii alebo prevoz páchateľov, proti ktorým bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.
Článok 3
Formy spolupráce
Strany na základe tejto dohody spolupracujú prostredníctvom
1)
výmeny informácií podstatných pre vykonávanie tejto dohody,
2)
vysielania zástupcov do spoločných skupín,
3)
poskytovania si vzájomnej pomoci prostredníctvom styčných dôstojníkov,
4)
poskytovania si vedeckej a technickej pomoci pri forenznej expertíze predmetov,
5)
výmeny poznatkov o metódach práce a používanom vybavení,
6)
poskytovania si pomoci pri výcviku personálu a zdokonaľovaní ich odbornosti,
7)
vykonávania iných dohodnutých foriem spolupráce.
Článok 4
Príslušné orgány
1.
Na účely vykonávania tejto dohody príslušné orgány strán a ich určení experti spolupracujú priamo. Príslušné orgány strán sú:
– v Slovenskej republike:
Ministerstvo vnútra,
Prezídium Policajného zboru,
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra,
Slovenská informačná služba,
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
– v Litovskej republike:
Ministerstvo vnútra,
Policajný úrad ministerstva vnútra,
Štátna pohraničná služba ministerstva vnútra,
Úrad vyšetrovania finančnej kriminality ministerstva vnútra,
Úrad štátnej bezpečnosti,
Colný úrad ministerstva financií,
Špeciálna vyšetrovacia služba.
2.
Ministerstvá vnútra si bezodkladne navzájom oznámia kontaktné údaje príslušných orgánov uvedených v odseku 1. Príslušné orgány sa bezodkladne, priamo informujú o každej zmene týkajúcej sa ich kontaktných údajov.
3.
Príslušné orgány strán môžu, v rozsahu svojej pôsobnosti, určiť špecifické oblasti a formy spolupráce na základe vykonávacích dohôd.
Článok 5
Spoločné skupiny
Pri vykonávaní tejto dohody sa zástupcovia príslušných orgánov strán môžu zúčastňovať na činnosti spoločných skupín a vykonávať iné spoločné činnosti.
Článok 6
Styční dôstojníci
1.
Na zabezpečenie spolupráce a náležité vykonávanie tejto dohody, môžu strany na základe vzájomnej zhody vyslať svojich styčných dôstojníkov na obmedzený čas alebo neobmedzený čas na územie svojich štátov.
2.
Styční dôstojníci poskytujú informácie a vykonávajú iné úlohy podľa inštrukcií vysielajúcej strany a v rámci svojej pôsobnosti vybavujú žiadosti o pomoc od orgánov strany, na ktorej štátnom území sú vyslaní. Pri výkone svojich funkcií styční dôstojníci nemajú právo zasahovať a konajú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátu, na ktorého územie boli vyslaní.
3.
S cieľom podporiť spoluprácu medzi stranami, na žiadosť príslušných orgánov strán alebo na základe ich súhlasu, tieto úlohy môžu byť pridelené styčným dôstojníkom:
1)
podporiť a urýchliť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi strán uvedenými v článku 4 tejto dohody,
2)
napomáhať pri vyšetrovaniach, týkajúcich sa štátu strany, ktorú zastupujú,
3)
napomáhať pri preskúmaní žiadostí od príslušných orgánov strán,
4)
radiť a pomáhať príslušným orgánom pri príprave a uskutočňovaní spoločných operácií,
5)
vykonávať akékoľvek iné úlohy, na ktorých sa strany medzi sebou dohodli.
4.
Strany sa môžu dohodnúť, že v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v rozhodnutí Rady 2003/170/SVV z 27. februára 2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní styčný dôstojník vyslaný jednou stranou do jednej alebo viacerých tretích krajín alebo medzinárodných organizácií bude taktiež zastupovať záujmy druhej strany.
Článok 7
Žiadosti o pomoc
1.
Prenos informácií a iných foriem spolupráce uvedených v článku 3 tejto dohody uskutočňujú príslušné orgány ako odpoveď na písomné žiadosti o pomoc vrátane tých, ktoré boli prijaté v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní. Táto spolupráca môže byť zabezpečovaná prostredníctvom styčných dôstojníkov, ak boli vymenovaní.
2.
Žiadosť o pomoc musí obsahovať všetky informácie požadované na jej vykonávanie a musí obsahovať kópie dokladov umožňujúcich jej vykonanie.
3.
Ak príslušný orgán dostane žiadosť o pomoc, ktorá nie je v jeho pôsobnosti, čo najskôr ju postúpi inému príslušnému orgánu tejto strany, ktorý ju môže vybaviť, a upovedomí o tom príslušný orgán druhej strany, ktorý túto žiadosť o pomoc podal.
4.
Dožiadaný orgán vybaví žiadosť o pomoc bez zbytočného odkladu. Môže tiež požiadať žiadajúci orgán druhej strany o dodatočné informácie, ak sa tieto javia nevyhnutné pre vybavenie žiadosti alebo ak tým môže byť uľahčené vykonanie takejto žiadosti, avšak len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa, s ktorým je žiadosť o pomoc podaná.
5.
Ak existujú dôvody, aby sa dožiadaný orgán domnieval, že žiadosť môže ohroziť suverenitu a bezpečnosť dotknutého štátu alebo môže byť v rozpore s vnútroštátnym právnym poriadkom, medzinárodnými záväzkami alebo podstatnými národnými záujmami, môže tento orgán jej vykonanie úplne alebo čiastočne odmietnuť alebo určiť podmienky na jej vykonanie. V prípade odmietnutia požiadaný orgán urýchlene písomne informuje žiadajúci orgán druhej strany a uvedie dôvody takéhoto odmietnutia.
6.
Príslušné orgány môžu na základe vlastnej iniciatívy poskytovať informácie príslušným orgánom druhej strany alebo iným spôsobom napomáhať pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti.
Článok 8
Ochrana osobných údajov
Pri spracovaní osobných údajov podľa tejto dohody konajú príslušné orgány strán v súlade s Dohovorom Rady Európy o ochrane jednotlivca pri automatickom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981 a právne záväznými aktmi Európskej únie o ochrane osobných údajov, ich vnútroštátnym právnym poriadkom a týmito ustanoveniami:
1)
príslušný orgán, ktorý poskytuje osobné údaje, zodpovedá za správnosť poskytovaných osobných údajov a zaistí, že sa poskytnú iba v rozsahu nevyhnutnom na účely tejto dohody,
2)
príslušný orgán, ktorý prijíma osobné údaje, ich spracúva primerane a v súlade so zákonom, chráni a používa prenesené osobné údaje len na účel a za podmienok určených poskytujúcim orgánom,
3)
na základe žiadosti poskytujúceho orgánu prijímajúci orgán poskytne informáciu týkajúcu sa použitia osobných údajov, ktoré prijal, a dosiahnutých výsledkov,
4)
ak sa preukáže, že poskytnuté osobné údaje boli nesprávne alebo nepresné, alebo že tieto osobné údaje v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom orgánu, ktorý tieto údaje poskytol, nesmeli byť poskytnuté, orgán, ktorý tieto informácie poskytol bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti prijímajúci orgán druhej stany a tento ich musí bez zbytočného odkladu opraviť alebo zničiť,
5)
osobe, ktorej osobné údaje boli prenesené, musia byť na jej žiadosť a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom príslušnej strany poskytnuté záruky, tak ako je to uvedené v článku 8 Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivca pri automatickom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981; takúto žiadosť možno odmietnuť, ak tak ustanovuje vnútroštátny právny poriadok a ak je to v záujme ochrany bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, ochrany finančných záujmov štátu alebo s cieľom zabrániť trestnej činnosti, ochrany osoby, ktorej osobné údaje boli prenesené alebo práv a slobôd iných,
6)
poskytujúci orgán stanoví lehotu, po ktorej skončení budú prenesené osobné údaje zničené; napriek tomu prenesené osobné údaje sa musia zničiť, ak ich uchovávanie už nie je potrebné na účely, na ktoré sa poskytli; poskytujúci orgán je bezodkladne informovaný o všetkých prípadoch a dôvodoch takéhoto zničenia osobných údajov,
7)
poskytujúce a prijímajúce orgány vedú záznamy o poskytnutí, prijatí, použití a zničení osobných údajov,
8)
orgány poskytujúce a prijímajúce osobné údaje ich účinne chránia pred neoprávneným prístupom, zmenou bez povolenia poskytujúceho orgánu, náhodným alebo neoprávneným zničením, alebo zverejnením.
Článok 9
Utajenie informácií
1.
Príslušné orgány si pri činnosti podľa tejto dohody vymieňajú utajované skutočnosti priamo.
2.
Príslušný orgán, ktorý prijíma informáciu podľa tejto dohody, zaistí ochranu pre stupeň utajenia, ktorý jej bol pridelený orgánom, ktorý tieto informácie poskytuje.
3.
Príslušný orgán, ktorý prijíma informáciu podľa tejto dohody, ju môže poskytnúť tretej strane, ako aj iným príslušným orgánom a iným orgánom štátu tejto strany na základe predchádzajúceho písomného súhlasu orgánu, ktorý tieto informácie poskytuje.
Článok 10
Vyhodnotenie vykonávania dohody
Príslušné orgány strán môžu zostaviť skupinu pozostávajúcu z rovnakého počtu zástupcov príslušných orgánov každej strany na vyhodnotenie vykonávania tejto dohody, ktorá zašle hodnotiace správy príslušným orgánom strán a ak je to vhodné, aj návrhy na zlepšenie praktických a právnych aspektov spolupráce medzi stranami.
Článok 11
Pracovné jazyky a platnosť dokumentov
1.
Žiadosti o pomoc a iné dokumenty podľa tejto dohody sa vyhotovujú v štátnom jazyku štátu orgánu, ktorý tieto informácie poskytuje, a zasielajú sa spoločne s prekladom do štátneho jazyka štátu druhej strany alebo v anglickom jazyku.
2.
Doklady vyhotovené alebo potvrdené príslušnými orgánmi jednej strany na území jej štátu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom sa uznávajú na území štátu druhej strany bez ďalšieho potvrdzovania.
Článok 12
Náklady
Náklady spojené s vykonávaním tejto dohody hradí každá strana v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie jej záväzkov podľa tejto dohody. Ak to je vhodné, môžu sa príslušné orgány strán v jednotlivých prípadoch rozhodnúť inak.
Článok 13
Iné medzinárodné záväzky
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemá vplyv na záväzky vyplývajúce stranám a ich štátom z iných medzinárodných bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv, ktorými sú strany a ich štáty viazané.
Článok 14
Urovnanie sporov
Akýkoľvek spor medzi stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovná prostredníctvom rokovaní a konzultácií.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať (30) dní po tom, ako si strany diplomatickou cestou písomne oznámia splnenie podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti dohody podľa vnútroštátnych právnych predpisov strán.
2.
Táto dohoda môže byť doplnená vzájomnou dohodou strán. Takéto dodatky nadobúdajú platnosť v súlade s postupmi uvedenými v odseku 1 tohto článku a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
3.
Každá zo strán môže z dôvodov ohrozenia vnútroštátnej bezpečnosti, verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody. Prerušenie vykonávania tejto dohody sa bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a nadobúda platnosť dňom jeho oznámenia.
4.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a môže byť vypovedaná každou zo strán na základe písomného oznámenia druhej strane najmenej šesť (6) mesiacov vopred diplomatickou cestou. Vypovedanie tejto dohody nemá vplyv na plnenie záväzkov strán prijatých pred nadobudnutím jej platnosti, ak sa nedohodli inak.
Dané v Bratislave 10. júna 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, litovskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Robert Kaliňák v. r.
Za vládu
Litovskej republiky:
Regimantas Čiupailatas v. r.