13/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 15. januára 2008,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 9, § 10 ods. 8, § 15 ods. 8 a § 18 ods. 4 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z. a vyhlášky č. 171/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
Slová „Slovenská legálna metrológia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „určená organizácia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Overovacia značka ústavu a určenej organizácie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:
0 - ústav,
1, 2 alebo 3 - určená organizácia,
ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka ústavu a určenej organizácie.“.
3.
V prílohe č. 13 druhej časti oddiele I časti B body 6.1 a 6.2 znejú:
„6.1 Chyba merania sa vyjadruje v relatívnej hodnote ako percentuálny pomer rozdielu medzi objemom ukazovaným meradlom a skutočne pretečeným objemom cez meradlo k tomuto objemu.
6.2 Chyby sa vzťahujú na meranie vzduchom s referenčnou hustotou 1,2 kg . m-3. Za normálnych atmosférických podmienok vzduch v miestnosti skúšobne spĺňa tento predpoklad.“.
4.
V prílohe č. 25 druhej časti bod 3.1 znie:
„3.1 Merací rozsah
Merací rozsah analyzátora dychu musí byť od 0,00 mg/l do 1,50 mg/l alebo viac. Pri analyzátoroch dychu pracujúcich na elektrochemickom princípe a analyzátoroch dychu uvedených na trh do 31. 12. 2000 je merací rozsah do 1,40 mg/l alebo viac. Pri bežnej prevádzke môže analyzátor udávať 0,00 mg/l pre hmotnostnú koncentráciu 0,05 mg/l alebo menšiu. Horná hranica meracieho rozsahu nesmie byť väčšia ako 3,00 mg/l.“.
5.
V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.2.2.4 znie:
„4.2.2.4 Etalónové zariadenie so snímačmi na meranie času prejazdu skúšobného vozidla kontrolnými bodmi skúšobnej dráhy. Kombinovaná štandardná neistota merania času nemá byť väčšia ako 1 x 10-5 s. Zariadenie umožňuje meranie rýchlosti motorového vozidla v teréne od 20 km . h-1 do 130 km . h-1 s kombinovanou štandardnou neistotou merania rýchlosti menšou ako 0,5 km . h-1 do rýchlosti 100 km . h-1 a s kombinovanou štandardnou neistotou merania rýchlosti 0,5 % z hodnoty meranej rýchlosti pre rýchlosti nad 100 km . h-1.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Peter Lukáč v. r.