130/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydalo
výnos z 3. apríla 2009 č. 3/2009, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 88/2005 Z. z.).
Výnosom sa ustanovujú možnosti poskytnutia dotácie na kúpu nového osobného motorového vozidla.
Výnos nadobúda účinnosť 6. apríla 2009.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na internetovej adrese www.economy.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.