135/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 26. marca 2009
o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 4 ods. 4 a 5, § 5 ods. 5, § 9 ods. 2 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
formát a spôsob vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu,
b)
podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní zaručeného elektronického podpisu a podmienky overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu,
c)
spôsob zverejňovania verejného kľúča úradu,
d)
podpisové schémy, algoritmy a parametre týchto algoritmov na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate,
e)
formát a spôsob vyhotovovania časovej pečiatky,
f)
požiadavky na vedenie dokumentácie časových pečiatok,
g)
formát, obsahové náležitosti a spôsob zverejňovania podpisovej politiky,
h)
formát a spôsob vyhotovenia zaručenej elektronickej pečate,
i)
podrobnosti o podmienkach platnosti zaručenej elektronickej pečate, postup pri overovaní zaručenej elektronickej pečate a podmienky overenia platnosti zaručenej elektronickej pečate.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
podpisovou schémou jednoznačné určenie algoritmov na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate a ich parametrov,
b)
schválenou podpisovou schémou podpisová schéma zo zoznamu podpisových schém schválených a zverejnených úradom,
c)
hašovacou funkciou matematická transformácia, ktorá digitálnym dokumentom rozličnej dĺžky priradí také čísla vopred ustanovenej nenulovej pevnej dĺžky, že umožňujú overiť integritu digitálneho dokumentu, z ktorého boli odvodené transformáciou, a nemožno z nich spätne odvodiť digitálny dokument,
d)
schválenou hašovacou funkciou hašovacia funkcia uvedená v zozname schválených podpisových schém uvedených v prílohe č. 1,
e)
digitálnym odtlačkom dokumentu číslo vypočítané z dokumentu pomocou hašovacej funkcie,
f)
digitálnym podpisom elektronického dokumentu výsledok transformácie digitálneho odtlačku daného elektronického dokumentu pomocou algoritmu na vyhotovenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate a súkromného kľúča podpisujúceho,
g)
identifikátorom podpisovej politiky je objektový identifikátor jednoznačne určujúci podpisovú politiku, ktorý prideľuje úrad; formát a tvorba objektového identifikátora je ustanovená v medzinárodnom štandardizačnom dokumente,1)
h)
referenčným časom čas, ktorý poskytuje niektoré z referenčných pracovísk,
i)
vydavateľom časovej pečiatky (ďalej len „vydavateľ“) akreditovaná certifikačná autorita poskytujúca službu časových pečiatok,
j)
spoliehajúcou sa stranou prijímateľ časovej pečiatky spoliehajúci sa na jej presnosť,
k)
vydavateľom podpisovej politiky subjekt, ktorý prostredníctvom podpisovej politiky definuje špecifické, technické a procedurálne pravidlá na vytvorenie a overenie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate.
§ 3
Formáty zaručeného elektronického podpisu
(1)
Zaručený elektronický podpis má formát
a)
bez časovej pečiatky,
b)
s časovou pečiatkou,
c)
archívny alebo
d)
kombinácie formátov podľa písmen a) až c).
(2)
Zaručený elektronický podpis bez časovej pečiatky obsahuje
a)
identifikátor podpisovej politiky použitej pri vyhotovení a overovaní daného zaručeného elektronického podpisu,
b)
podpisové údaje, ktoré podpisujúci zahrnul do zaručeného elektronického podpisu (napríklad typ podpísaného dokumentu, miesto a čas vyhotovenia daného elektronického podpisu, meno fyzickej osoby podpisujúcej za právnickú osobu),
c)
digitálny podpis, ktorý bol vyhotovený na základe
1.
digitálneho odtlačku podpisovaného dokumentu,
2.
identifikátora podpisovej politiky,
3.
údajov, ktoré podpisujúci zahrnul do elektronického podpisu.
(3)
Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou má formu zaručeného elektronického podpisu, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená časová pečiatka vyhotovená na základe daného zaručeného elektronického podpisu postupom ustanoveným v § 7 ods. 2 a 3 a v § 8.
(4)
Archívny zaručený elektronický podpis má formu zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou, ku ktorému sú pripojené všetky údaje potrebné na overenie daného archívneho zaručeného elektronického podpisu podľa § 11 ods. 4.
(5)
Úrad zverejňuje platné formáty zaručených elektronických podpisov a ich formálne špecifikácie na svojej webovej stránke.
§ 3a
Formáty zaručenej elektronickej pečate
(1)
Zaručená elektronická pečať má formát
a)
bez časovej pečiatky,
b)
s časovou pečiatkou,
c)
archívny alebo
d)
kombinácie formátov podľa písmen a) až c).
(2)
Zaručená elektronická pečať bez časovej pečiatky obsahuje
a)
identifikátor podpisovej politiky použitej pri vyhotovení a overovaní danej zaručenej elektronickej pečate,
b)
údaje, ktoré pôvodca pečate zahrnul do zaručenej elektronickej pečate, napríklad typ podpísaného dokumentu, miesto a čas vyhotovenia elektronickej pečate,
c)
digitálny podpis, ktorý bol vyhotovený na základe
1.
digitálneho odtlačku dokumentu opatreného elektronickou pečaťou,
2.
identifikátora podpisovej politiky,
3.
údajov, ktoré pôvodca pečate zahrnul do elektronickej pečate.
(3)
Zaručená elektronická pečať s časovou pečiatkou má formu zaručenej elektronickej pečate, ku ktorej je pripojená alebo s ňou inak logicky spojená časová pečiatka vyhotovená na základe danej zaručenej elektronickej pečate postupom ustanoveným v § 7 ods. 2 a 3 a v § 8.
(4)
Archívna zaručená elektronická pečať má formu zaručenej elektronickej pečate s časovou pečiatkou, ku ktorej sú pripojené všetky údaje potrebné na overenie danej archívnej zaručenej elektronickej pečate podľa § 11 ods. 4. Na údaje potrebné na overenie danej archívnej zaručenej elektronickej pečate je vyhotovená časová pečiatka, ktorá je k nim pripojená.
(5)
Platné formáty zaručených elektronických pečatí a ich formálne špecifikácie sa zverejňujú na webovom sídle úradu.
§ 4
Podpisová politika
(1)
Podpisová politika je súbor pravidiel upravujúcich vyhotovovanie a overovanie zaručených elektronických podpisov alebo zaručených elektronických pečatí.
(2)
Subjekt, ktorý prijíma dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrené zaručenou elektronickou pečaťou, určí podpisovú politiku, ktorú akceptuje. Zaručený elektronický podpis alebo zaručenú elektronickú pečať vyhotovuje podpisovateľ alebo pôvodca pečate v súlade s určenou podpisovou politikou. Platnosť zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate overuje overovateľ vzhľadom na podpisovú politiku, ktorá sa použila pri ich vyhotovení.
(3)
Ak orgán verejnej moci nemá vydanú vlastnú podpisovú politiku, pri overovaní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate dokumentov prijatých od orgánov verejnej moci a pri overovaní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate dokumentov doručených orgánom verejnej moci použije úradom vydanú podpisovú politiku.
(4)
Podpisovateľ alebo pôvodca pečate a overovateľ zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate použijú tú istú podpisovú politiku.
(5)
Formát, obsahové náležitosti a štruktúra podpisovej politiky sú uvedené v prílohe č. 2.
(6)
Ak podpisová politika spĺňa požiadavky podľa odseku 5, zverejňuje sa na webovej stránke úradu a zaraďuje sa do zoznamu schválených podpisových politík. Podpisová politika sa zverejňuje v strojovo spracovateľnom formáte podľa medzinárodných štandardizačných dokumentov.2)
(7)
Zoznam schválených podpisových politík obsahuje názov súboru podpisovej politiky, hašovaciu funkciu, digitálny odtlačok súboru podpisovej politiky, dátum platnosti, objektový identifikátor a oblasť použitia podpisovej politiky.
§ 5
Vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu
(1)
Zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu podpisovateľ vyhotovuje pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu3) na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa podľa niektorej zo schválených podpisových schém podľa § 6.
(2)
Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou podpisovateľ alebo overovateľ vyhotovuje časovou pečiatkou na základe zaručeného elektronického podpisu prostredníctvom vydavateľa časových pečiatok tak, že časovú pečiatku vydanú akreditovanou certifikačnou autoritou na daný zaručený elektronický podpis pripojí k zaručenému elektronickému podpisu alebo ju logicky spojí so zaručeným elektronickým podpisom, na ktorý bola daná časová pečiatka vydaná.
(3)
Archívny elektronický podpis podpisovateľ vyhotovuje po vyhotovení zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou tak, že k zaručenému elektronickému podpisu s časovou pečiatkou pripojí všetky údaje potrebné na overenie daného zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou podľa § 11 a časovú pečiatku, ktorá bola na tieto údaje vydaná.
§ 5a
Vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate
(1)
Zaručenú elektronickú pečať elektronického dokumentu pôvodca pečate vyhotovuje pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate3) výlučne automatizovaným spôsobom, prostredníctvom informačného systému, na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča pôvodcu pečate podľa niektorej zo schválených podpisových schém podľa § 6.
(2)
Zaručenú elektronickú pečať s časovou pečiatkou vyhotovuje pôvodca pečate alebo overovateľ na základe zaručenej elektronickej pečate prostredníctvom vydavateľa časových pečiatok tak, že časovú pečiatku vydanú akreditovanou certifikačnou autoritou na danú zaručenú elektronickú pečať pripojí k zaručenej elektronickej pečati alebo ju logicky spojí so zaručenou elektronickou pečaťou, na ktorú bola daná časová pečiatka vydaná.
(3)
Archívnu elektronickú pečať pôvodca pečate vyhotovuje po vyhotovení zaručenej elektronickej pečate s časovou pečiatkou tak, že k zaručenej elektronickej pečati s časovou pečiatkou pripojí všetky údaje potrebné na overenie danej zaručenej elektronickej pečate s časovou pečiatkou podľa § 11 a časovú pečiatku, ktorá bola na tieto údaje vydaná.
§ 6
Podpisové schémy na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate a časovej pečiatky
Zoznam schválených podpisových schém, schválených algoritmov a parametrov schválených algoritmov na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, zaručených elektronických pečatí a časových pečiatok je uvedený v prílohe č. 1.
§ 7
Vyhotovenie a overenie časovej pečiatky
(1)
Politika časových pečiatok je súbor pravidiel, ktoré ustanovujú použiteľnosť časovej pečiatky určitého okruhu používateľov časových pečiatok a triedy aplikácií so spoločnými bezpečnostnými požiadavkami.3) Politiku časových pečiatok vytvárajú používatelia časových pečiatok a vydavatelia časových pečiatok.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vyhotovenie časovej pečiatky (ďalej len „žiadateľ“), zašle vydavateľovi časových pečiatok žiadosť o vyhotovenie časovej pečiatky. Žiadosť obsahuje digitálny odtlačok dokumentu, na ktorý sa má vyhotoviť časová pečiatka, vytvorený pomocou schválenej hašovacej funkcie.
(3)
Ak je žiadosť v súlade s požiadavkami ustanovenými v odseku 2 a nie sú prekážky na vyhotovenie časovej pečiatky zo strany vydavateľa podľa § 9 ods. 4, vydavateľ pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časových pečiatok a zdroja času vyhotoví časovú pečiatku na predložený digitálny odtlačok dokumentu a do času ustanoveného politikou časových pečiatok ju pošle žiadateľovi.
(4)
Ak žiadosť o vyhotovenie časovej pečiatky nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2 alebo u vydavateľa vznikli prekážky vyhotovenia časovej pečiatky podľa § 9 ods. 4, vydavateľ časovú pečiatku na predložený digitálny odtlačok dokumentu nevyhotoví a o tejto skutočnosti a jej príčine informuje žiadateľa do času ustanoveného politikou časových pečiatok.
(5)
Overenie platnosti časovej pečiatky vykonáva spoliehajúca sa strana na základe časovej pečiatky a dokumentu, na ktorý bola daná časová pečiatka vyhotovená, a politiky časových pečiatok, ktorá sa na danú časovú pečiatku vzťahuje. Časová pečiatka je platná, ak
a)
je v súlade s použitou politikou časových pečiatok,
b)
elektronický podpis časovej pečiatky vydavateľa je platný,
c)
elektronický podpis časovej pečiatky je v súlade s podpisovou politikou platnou v čase vytvorenia podpisu časovej pečiatky, ktorá je uvedená v zozname podľa § 4 ods. 7.
(6)
Formát žiadosti o vyhotovenie časovej pečiatky, formát časovej pečiatky a formát odpovede na žiadosť o vyhotovenie časovej pečiatky je zverejnený na webovej stránke úradu.
§ 8
Požiadavky na zdroj časových údajov pre časovú pečiatku
Zdroj časových údajov, ktorý používa vydavateľ na vyhotovovanie časovej pečiatky, musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
zdroj časových údajov je synchronizovaný s referenčným zdrojom času s deklarovanou presnosťou,
b)
kalibrácia zdroja časových údajov sa udržiava tak, aby bolo zaručené, že nenastane odchýlka nad rámec deklarovanej presnosti,
c)
zdroj časových údajov je chránený pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo mať za následok nezistiteľné zmeny zdroja časových údajov vedúce k odchýlke nad rámec kalibrácie,
d)
zabezpečená je detekcia prípadov, keď sa časový údaj, ktorý má byť uvedený v časovej pečiatke, odchyľuje od synchronizácie s referenčným zdrojom času; o tom musí vydavateľ informovať spoliehajúce sa strany,
e)
vydavateľ vykonáva synchronizáciu zdroja časových údajov v prípade vydania opravnej sekundy na základe oznámenia správcu referenčného času,
f)
vydavateľ vykonáva zmenu, pri ktorej nastaví opravnú sekundu v poslednej minúte dňa, na ktorý je zmena plánovaná; o presnom čase, s deklarovanou presnosťou uskutočnenia takejto zmeny, vydavateľ vyhotovuje záznam.
§ 9
Požiadavky na časové údaje pre časovú pečiatku
(1)
Vydavateľ vyhotovuje časové pečiatky spoľahlivým spôsobom. Časové pečiatky musia obsahovať správny časový údaj.
(2)
Na vydávanie časových pečiatok vydavateľ používa aspoň jeden zdroj času poskytujúci spoľahlivé časové údaje, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v § 8.
(3)
Časový údaj, ktorý obsahuje časová pečiatka, je preukázateľne odvodený aspoň z jednej hodnoty referenčného času.
(4)
Ak zdroj časových údajov nedosahuje potrebnú presnosť, t. j. odchyľuje sa od referenčného zdroja času viac, ako je určené v prevádzkovom poriadku vydavateľa časových pečiatok, vydavateľ časovú pečiatku nevydá.
§ 10
Dokumentácia časových pečiatok
(1)
Všetky informácie o poskytovaní služby vydávania časových pečiatok sa zaznamenávajú a uchovávajú v súlade s politikou časových pečiatok.
(2)
Pri vydávaní časových pečiatok vydavateľ uchováva
a)
zoznam vydavateľom vyhotovených časových pečiatok, pričom časová pečiatka je od jej vyhotovenia uchovaná v lehote ustanovenej politikou časových pečiatok, ktorú vydavateľ používa,
b)
záznamy o mimoriadnych udalostiach v systéme používanom v manažmente časových pečiatok,
c)
záznamy o dôležitých udalostiach v prostredí vydavateľa časových pečiatok, manažmente kryptografických kľúčov a v synchronizácii zdrojov času vrátane presných časových údajov.
§ 11
Overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate
(1)
Zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať sú platné, ak
a)
je platný digitálny podpis obsiahnutý v zaručenom elektronickom podpise alebo zaručenej elektronickej pečati,
b)
zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať elektronického dokumentu boli vytvorené podľa určenej podpisovej politiky platnej v čase ich vytvorenia,
c)
sú platné všetky certifikáty v certifikačnej ceste.
(2)
Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou alebo zaručená elektronická pečať s časovou pečiatkou sú platné, ak je jednoznačne preukázateľná
a)
platnosť zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate podľa odsekov 1 a 4 k času z platnej časovej pečiatky zaručeného elektronického podpisu alebo z platnej časovej pečiatky zaručenej elektronickej pečate,
b)
platnosť časovej pečiatky podľa § 7 ods. 5.
(3)
Archívny zaručený elektronický podpis alebo archívna zaručená elektronická pečať sú platné, ak je jednoznačne preukázateľná
a)
platnosť časovej pečiatky podľa § 7 ods. 5, ktorá bola vyhotovená na základe údajov podľa odsekov 1 a 4,
b)
úplnosť informácií na overenie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate,
c)
platnosť zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou alebo zaručenej elektronickej pečate s časovou pečiatkou podľa odseku 2.
(4)
Na overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate overovateľ používa
a)
elektronický dokument, pre ktorý sa zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať vyhotovili,
b)
zaručený elektronický podpis alebo zaručenú elektronickú pečať elektronického dokumentu,
c)
verejný kľúč z platného kvalifikovaného certifikátu prislúchajúci k súkromnému kľúču, ktorého pomocou sa zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať vyhotovili,
d)
podpisovú politiku, ktorej objektový identifikátor je uvedený v zaručenom elektronickom podpise alebo zaručenej elektronickej pečati alebo platný objektový identifikátor ním akceptovanej podpisovej politiky zo zoznamu podľa § 4 ods. 7,
e)
platné verejné kľúče prislúchajúce k súkromným kľúčom, ktorých pomocou sa vyhotovili podpisy certifikátov a zoznamov certifikátov v certifikačnej ceste,
f)
zoznamy zrušených certifikátov pre všetky certifikáty v certifikačnej ceste, prípadne informáciu o stave certifikátov v certifikačnej ceste získanú z potvrdenia o existencii a platnosti certifikátu,
g)
informáciu o stave certifikátov získanú zo zoznamu platných kvalifikovaných systémových certifikátov v prípade overovania zaručenej elektronickej pečate prenášanej ako súčasť automatizovanej komunikácie informačných systémov verejnej správy prostredníctvom modulu úradnej komunikácie.
§ 12
Verejný kľúč úradu
(1)
Verejný kľúč úradu je verejný kľúč prislúchajúci k súkromnému kľúču úradu. Pomocou súkromného kľúča úradu úrad
a)
vyhotovuje elektronický podpis certifikátov verejných kľúčov akreditovaných certifikačných autorít,
b)
vyhotovuje elektronický podpis certifikátu vlastného verejného kľúča,
c)
vyhotovuje elektronický podpis úradom vydávaného zoznamu zrušených certifikátov.
(2)
Úrad zverejňuje svoj verejný kľúč uverejnením certifikátu verejného kľúča úradu v tlači a na webovej stránke úradu. Úrad môže zverejniť svoj verejný kľúč aj iným spôsobom.
(3)
Úrad vydáva nový verejný kľúč úradu 30 dní pred uplynutím platnosti aktuálneho verejného kľúča úradu a zverejňuje ho spôsobom uvedeným v odseku 2.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Certifikované produkty pre zaručený elektronický podpis využívajúce podpisové schémy s asymetrickým šifrovým algoritmom RSA s parametrom MinModLen 1024 bitov alebo nižším a certifikované produkty využívajúce hašovaciu funkciu SHA1 možno používať do uplynutia doby platnosti certifikátu produktu, najdlhšie však do 31. decembra 2009.
(2)
Produkty pre zaručený elektronický podpis využívajúce algoritmus RSA certifikované po 1. januári 2009 musia používať algoritmus RSA s parametrom MinModLen 2048. Produkty pre zaručený elektronický podpis využívajúce algoritmus SHA certifikované po 1. januári 2009 musia použiť hašovaciu funkciu z rady SHA-2 alebo inú z odporúčaných hašovacích funkcií s dobou platnosti dlhšou ako do 31. decembra 2009.
(3)
Certifikáty pre poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb využívajúce hašovaciu funkciu SHA1 a algoritmus RSA s parametrom MinModLen nižším ako 2048 bitov možno používať na overovanie do 31. decembra 2010.
(4)
Pri poskytovaní akreditovaných certifikačných služieb pre vydávanie zoznamu zrušených certifikátov a potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov možno používať hašovaciu funkciu SHA1 a algoritmus RSA s parametrom MinModLen nižším ako 2048 bitov do 31. decembra 2010.
(5)
Pri výbere algoritmov sa odporúča postupovať v súlade s medzinárodným štandardizačným dokumentom.4)
§ 13a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2010
Certifikované produkty pre zaručený elektronický podpis využívajúce podpisové schémy s algoritmom RSA s parametrom MinModLen 1024 bitov a certifikované produkty využívajúce hašovaciu funkciu SHA1 uvedené v prílohe č. 1, ktoré bolo možné používať do 31. decembra 2009, možno používať do 31. decembra 2010.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 537/2002 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky).
§ 15
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev5) pod číslom notifikácie 2008/0528/SK.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
František Blanárik v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2009 Z. z.
PODPISOVÉ SCHÉMY
Podpisová schéma je tvorená postupnosťou označení uvedených v tejto prílohe, oddelených bodkočiarkou, kde ako prvé sa uvádza označenie podpisového algoritmu.4)
Hašovacie funkcie
Označenie hašovacejfunkcie Používané meno Doba platnosti
1.01 sha1 Do 31. 12. 2010
1.02 ripemd160 Do 31. 12. 2010
1.03 sha224 neurčená
1.04 sha256 neurčená
1.05 whirlpool neurčená
1.06 sha384 neurčená
1.07 sha512 neurčená
Podpisové algoritmy
Označenie
podpisového

algoritmu
Podpisový
algoritmus
Algoritmy
generovania
kľúčov
Podpisový algoritmus podľa minimálnej
veľkosti parametrov a doba jeho použitia
2.01 rsa rsagen1 MinModLen=1024, ErrProb= 2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

MinModLen=2048, ErrProb= 2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
2.02 dsa dsagen1 pMinLen=1024, qMinLen= 160, ErrProb=2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

pMinLen=2048, qMinLen=224, ErrProb=2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
2.03 ecdsa-Fp ecgen1 pMinLen=-, qMinLen=160, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

pMinLen=-, qMinLen=224, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
2.04 ecdsa-F2m ecgen2 mMin=-, qMinLen=160, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

mMin=-, qMinLen=224, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
2.05 ecgdsa-Fp ecgen1 pMinLen=-, qMinLen=160, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

pMinLen=-, qMinLen=224, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
2.06 ecgdsa-F2m ecgen2 mMin=-, qMinLen=160, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-80,
SeedEntropy/EntropyBits=80 – do 31. 12. 2010

mMin=-, qMinLen=224, r0Min=104,
MinClass=200, ErrProb=2-100,
SeedEntropy/EntropyBits=100
Algoritmy na generovanie kľúčových párov
Označenie
generátora
kľúčov
Používané
označenie
Podpisový
algoritmus
Metóda
generovania
náhodných čísel
Parametre
náhodného
generátora
3.01 rsagen1 rsa trueran EntropyBits
3.02 dsagen1 dsa trueran alebo pseuran EntropyBits alebo
SeedEntropy
3.03 ecgen1 ecdsa-Fp,
ecgdsa-Fp
trueran alebo pseuran EntropyBits alebo
SeedEntropy
3.04 ecgen2 ecdsa-F2m,
ecgdsa-F2m
trueran alebo pseuran EntropyBits alebo
SeedEntropy
Metódy na doplnenie (padding)
Označenie
metódy
na doplnenie
Používané
označenie
Metóda
generovania
náhodných čísel
Parametre
náhodného
generátora
4.01 emsa-pkcs1-v1.5
4.02 emsa-pkcs1-v2.1
4.03 emsa-pss trueran/pseuran MinSaltEntropy
4.04 iso9796ds2 trueran/pseuran MinSaltEntropy
4.05 iso9796-din-rn trueran/pseuran MinSaltEntropy
4.06 iso9796ds3
Metódy generovania náhodných čísel
Označenie
metódy generovania
Používané označenie Parametre
náhodného generátora
5.01 trueran EntropyBits
5.02 pseuran SeedEntropy
Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2009 Z. z.
PODPISOVÁ POLITIKA
1. Štruktúra podpisovej politiky je tvorená z obálky podpisovej politiky, údajov podpisovej politiky, pravidiel pre overenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate.
2. Obálka podpisovej politiky obsahuje identifikátor hašovacieho algoritmu, údaje podpisovej politiky a nepovinný digitálny odtlačok údajov podpisovej politiky.
3. Údaje podpisovej politiky obsahujú najmä
3.1 Objektový identifikátor (OID),
3.2 Dátum vydania,
3.3 Meno vydavateľa,
3.4 Oblasť použitia – všeobecne záväzné pravidlá, ktoré popisujú základný právny, zmluvný alebo aplikačný rámec, v ktorom sa podpisová politika používa, a špecifický účel použitia elektronického podpisu,
3.5 Dobu platnosti,
3.5.1 Dobu platnosti,
3.5.2 Všeobecné záväzné pravidlá,
3.5.3 Špecifické záväzky, ktoré môžu dopĺňať všeobecné záväzné pravidlá na základe identifikácie cez objektový identifikátor, ktorý podpisovateľ zahrnul do podpísaných atribútov podpisu. K uvedenému objektovému identifikátoru musí byť priradená textová informácia, ktorú musí aplikácia podpisovateľovi a overovateľovi zobraziť.
3.6 Pravidlá pre podpisovateľa a overovateľa o povinnosti uvedenia a overenia atribútov podpisu a certifikátu,
3.7 Pravidlá pre použitie certifikátov koreňových certifikačných autorít pre podpisovateľa a pre overenie časovej pečiatky s definovaním maximálnej doby, do ktorej budú zverejnené informácie o zrušení certifikátu,
3.8 Povolené algoritmy a minimálne dĺžky kľúčov.
1)
ISO/IEC 6523.
2)
ETSI TR 102 272 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASN.1 format for signature policies [Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Formát ASN.1 pre podpisové politiky] alebo ETSI TR 102 038 TC Security – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI). XML format for signature policies [TC Bezpečnosť – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Formát XML pre podpisové politiky].
3)
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu).
4)
ETSI TS 102 176-1: Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms [Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy].
5)
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 20) v platnom znení.