150/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. apríla 2009 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 zo 16. decembra 2008 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 z 18. marca 2009 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3. Dodatok č. 1 z 9. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 17. decembra 2007 uzavretej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
4. Dodatok č. 1 zo 16. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2008 z 3. apríla 2008 uzatvorenej medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5. Dodatok č. 2 z 30. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 5. októbra 2007 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
6. Dodatok č. 2 z 30. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
7. Dodatok č. 2 z 3. februára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 17. decembra 2007 uzavretej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
8. Dodatok č. 2 z 12. februára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 3. decembra 2007 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
9. Dodatok č. 8 z 24. februára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.