154/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. apríla 2009,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 je 8 676,36 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2009.
Viera Tomanová v. r.