155/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2009 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
2)
Čl. 121 nariadenia (ES) č. 73/2009.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 8 znejú:
„4)
Čl. 126 nariadenia (ES) č. 73/2009.
5)
Čl. 127 nariadenia (ES) č. 73/2009.
6)
Čl. 128 nariadenia (ES) č. 73/2009.
7)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.
8)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Čl. 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 73/2009.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42)
Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21 júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z.“.
7.
V § 4 ods. 6 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 3“.
8.
Prílohy č. 2 a 3 znejú:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.
Minimálne krytie pôdy. V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych blokov s priemernou svahovitosťou nad 12o zabezpečiť najmenej 40-percentné vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou, alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky. Vhodnými opatreniami na ornej pôde zabrániť tvorbe ryhovej erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.
Zachovávanie terás. Likvidovať existujúce terasy vinohradov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných
praktík.
Striedanie plodín. Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
  Správa polí so strniskom. Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov. Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy. a) Dodržiavať minimálne zaťaženie 0,1 veľkej dobytčej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych porastov, ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Výnimka pre minimálne zaťaženie je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia.
b) Udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním podľa sledovaného obdobia.
 
Nadmorská výška
(m n. m.)
Prvú operáciu na
plochách trvalých trávnych
porastov [pasenie, kosenie
alebo mulčovanie]**)
vykonať najneskôr do
0 – 400 15. 6.
401 – 600 1. 7.
601 – 800 15. 7.
nad 800 25. 7.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov. Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu okrem prípadov podľa osobitného predpisu.43)
Zachovávanie krajinných prvkov. Nenarušovať krajinné prvky, ako sú stromoradia, vetrolamy a solitéry.
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu. a) Odstraňovať samonálety drevín, krovín, invázne druhy rastlín a húževnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných miest.
b) Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu.
*) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šesť mesiacov – 0,2 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks; kone od šesť mesiacov – 1,0 VDJ/ks a husi a kačice – 0,03 VDJ/ks.
**) Pri splnení podmienky minimálneho zaťaženia podľa predchádzajúcej podmienky možno použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
PODMIENKY DODRŽIAVANIA KRÍŽOVÉHO PLNENIA – POŽIADAVKY HOSPODÁRENIA
Oblasť Podmienky
Životné prostredie
1. Ochrana voľne žijúcich vtákov
Chrániť druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov. a) Dodržiavať zákaz poškodzovania a odstraňovania hniezdnych stanovíšť.
b) Dodržiavať nerušenie hniezdenia vtákov prostredníctvom agrotechnických opatrení v období hniezdenia a vyvádzania mláďat.
c) Dodržiavať zákaz chytania, zraňovania, usmrcovania dospelého vtáčieho jedinca a jeho vývinového štádia i ničenia vajec.
2. Ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
Chrániť podzemné vody pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami a) Dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s látkami podľa osobitného predpisu.44)
b) Zabrániť priamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd podľa osobitného predpisu.44)
c) Zabrániť nepriamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd podľa osobitného predpisu.44)
3. Ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov
Zabezpečiť používanie iba upravených čistiarenských kalov v súlade s predpísaným režimom. a) Odoberať upravený  čistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho producentom a užívateľom pôdy v súlade a v rozsahu  schváleného projektu aplikácie.
b) Rešpektovať obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie čistiarenských kalov.
c) Zasielať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu oznámenia o dodávke čistiarenského kalu po jeho aplikácii do pôdy.
d) Viesť evidenciu o mieste aplikácie a množstve celkových dávok čistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Chrániť vody pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (podniky v zraniteľných oblastiach). a) Dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív.45)
b) Dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľ­nohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3° s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia.
c) Dodržiavať maximálne 9-mesačnú skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky.
d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach 10 m od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody.
e) Viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov.46)
f) Vypracovať a dodržiavať program používania hnojív s obsahom dusíka.
g) Rešpektovať zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodržiavaním pôdnych a klimatických obmedzení.
h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú (viac ako 8 cm do hĺbky), zasneženú (vyššia vrstva snehu ako 5 cm) alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody.
i) Dodržiavať požiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív.
5. Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Chrániť biotopy európskeho významu a druhy rastlín a živočíchov európskeho významu. a) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu odstraňovania prírodných elementov.
b) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu zasahovať do biotopu európskeho významu, ktorým možno biotop poškodiť alebo zničiť.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
6. Identifikácia a registrácia ošípaných
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu ošípaných. a) Dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných.
b) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných.
c) Zaznamenávať všetky údaje v registri chovu ošípaných.47)
d) Dodržiavať zásadu označenia ošípanej v čo najkratšom čase po narodení, najneskôr však pred presunom z hospodárstva, jednou ušnou značkou alebo tetovaním alebo po zistení straty, alebo nečitateľnosti ušnej značky.
e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných počas najmenej troch rokov.
7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka   a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.48)
c) Dodržiavať zásadu označovania hovädzieho dobytka dvomi originálnymi plastovými ušnými značkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestňovaním do ďalšieho chovu alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania zvieraťa jeho pasom pri presunoch v rámci členských štátov alebo tretích krajín.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka počas najmenej troch rokov.
8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu oviec a kôz a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz.49)
c) Dodržiavať zásadu označovania oviec a kôz do šiestich mesiacov po narodení, pred presunom alebo do 14 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred ich premiestňovaním do ďalšieho chovu, dvomi ušnými značkami alebo iným spôsobom ako ušnými značkami alebo pri zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov.“.
9.
Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Robert Fico v. r.
43)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Príloha č. 1 Zoznam I a II zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
45)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
46)
Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.
47)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.
48)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
49)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.