158/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 2008 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1078 z 24. októbra 2008.
Prezident republiky Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky ratifikoval 24. októbra 2008.
Ratifikačná listina bola uložená 10. novembra 2008 u depozitára, vlády Spojených štátov amerických.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky nadobudol platnosť 27. marca 2009 v súlade s článkom II.
V ten istý deň, t. j. 27. marca 2009, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 158/2009 Z. z.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky
Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone dňa 4. apríla 1949,
spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Albánskej republiky k uvedenej zmluve,
dohodli sa takto:
Článok I
Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Albánskej republiky pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Albánska republika stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických.
Článok II
Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné stany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
Článok III
Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.