158/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 2008 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1078 z 24. októbra 2008.
Prezident republiky Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky ratifikoval 24. októbra 2008.
Ratifikačná listina bola uložená 10. novembra 2008 u depozitára, vlády Spojených štátov amerických.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky nadobudol platnosť 27. marca 2009 v súlade s článkom II.
V ten istý deň, t. j. 27. marca 2009, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 158/2009 Z. z.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky
Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone dňa 4. apríla 1949,
spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Albánskej republiky k uvedenej zmluve,
dohodli sa takto:
Článok I
Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Albánskej republiky pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Albánska republika stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických.
Článok II
Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné stany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
Článok III
Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.