159/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. apríla 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. i) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.
2.
V § 4 písm. p) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Robert Kaliňák v. r.