16/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.):
Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 19. septembra 2008, Helénska republika s platnosťou od 31. júla 2008 a Ruská federácia s platnosťou od 28. novembra 2008 zmenili svoje orgány podľa článku 6 dohovoru.
Demokratická republika Svätý Tomáš a Princov ostrov s platnosťou od 13. septembra 2008 a Vanuatská republika s platnosťou od 1. augusta 2008 určili svoje orgány podľa článku 6 dohovoru.
Zmeny a doplnenia Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z.) sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
ZMENA
Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006)
v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z. a č. 252/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Andorrské kniežatstvo
1.
,El/la ministre/a ďAfers Exteriors
2.
,El/la ministre/a de Presidencia i Finances'
3.
,El/la ministre/a de Justícia i Interior'
4.
,El/la director/a ďAfers Bilaterals, Consular i Unió Europea'
5.
,El/la director/a ďAfers Multilaterals i Cooperació'
6.
,El/la Cap ďÁrea ďAfers Generals i Jurídics del Ministeri ďAfers Exteriors'
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Kancelária ministra a konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí, spolupráce a spoločenstiev
Avenida Amilcar Cabral
CP 201
Sao Tomé
Helénska republika
1.
prefekt pre všetky listiny vydané správnymi orgánmi prefektúry
2.
generálny tajomník kraja:
a)
pre všetky listiny vydané orgánmi ,Nómos' alebo ,Nomarchia', ktoré nepodliehajú prefektúre
b)
pre všetky listiny vydané verejnými orgánmi
c)
pre všetky listiny vydané miestnou správou
d)
pre všetky listiny vydané matričnými orgánmi
3.
súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode
Ruská federácia
1.
Generálna prokuratúra Ruskej federácie
2.
Ministerstvo vnútra Ruskej federácie
3.
Ministerstvo spravodlivosti a jeho územné riaditeľstvá
4.
Matriky Ruskej federácie
5.
Federálna inšpekcia pre školstvo a vedu
6.
Federálny archív a orgány poverené archivovaním v Ruskej federácii
7.
Ministerstvo obrany Ruskej federácie pre listiny z archívu vojenskej služby v Armáde Ruskej federácie, Armáde ZSSR a Armáde Spoločenstva nezávislých štátov vydaných v Ruskej federácii
Vanuatská republika
1.
,The Department of Foreign Affairs'
2.
,The Vanuatu Financial Services Commission' pre verejné listiny vydané v jej kompetencii“.