161/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2008 bola vo Washingtone uzavretá Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1053 z 22. októbra 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 22. októbra 2008.
Dohoda nadobudla platnosť 17. apríla 2009 v súlade s článkom 25 okrem článkov 8 až 10.
K oznámeniu č. 161/2009 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
Slovenská republika a Spojené štáty americké (ďalej len „zmluvné strany”)
podnietené želaním efektívnejšie spolupracovať ako partneri pri predchádzaní trestnej činnosti, najmä terorizmu a v boji proti nej,
uznávajúc, že poskytovanie informácií je základným prvkom v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu,
uznávajúc dôležitosť predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej, najmä terorizmu, pri dodržiavaní základných ľudských práv, predovšetkým súkromia,
inšpirované Dohovorom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii podpísaného v Prüme 27. mája 2005 a
usilujúc sa zintenzívniť a podporiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto zmluvy:
1.
Trestný čin znamená konanie zakladajúce trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou vyššou ako jeden rok alebo prísnejší trest. Na zabezpečenie súladu s ich vnútroštátnymi právnymi poriadkami sa môžu zmluvné strany dohodnúť na vymedzení určitých trestných činov, pri ktorých zmluvná strana nie je povinná poskytovať osobné údaje podľa článkov 6 a 9 tejto zmluvy.
2.
Účel trestného konania zahŕňa činnosti definované ako vedenie trestného konania, čo znamená vykonávanie akýchkoľvek nasledujúcich činností: odhaľovanie, zaistenie, zadržanie, prepustenie pred súdnym konaním, prepustenie po súdnom konaní, trestné stíhanie, súdne rozhodnutie, ústavný dozor alebo rehabilitácia obvinených osôb alebo páchateľov trestných činov. Vedenie trestného konania taktiež zahŕňa činnosti trestnej identifikácie.
3.
Profil DNA (identifikačné vzorce DNA) je písmenový alebo numerický kód predstavujúci číslo identifikačných prvkov nekódujúcej časti analyzovanej ľudskej vzorky DNA, t. j. špecifická chemická forma rôznych miest DNA.
4.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie súvisiace s určenou alebo určiteľnou fyzickou osobou (ďalej len „dotknutá osoba“).
5.
Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, triedenie, získavanie, prezeranie, používanie, sprístupňovanie poskytnutím, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, kombinovanie alebo preskupovanie, blokovanie alebo likvidácia vymazaním alebo zničením osobných údajov.
6.
Referenčné údaje sú profil DNA a súvisiace označenie (referenčný údaj DNA) alebo daktyloskopické údaje a súvisiace označenie (daktyloskopický referenčný údaj). Referenčné údaje nesmú obsahovať nijaké údaje, z ktorých možno dotknutú osobu priamo identifikovať. Referenčné údaje, ktoré sa nedajú priradiť nijakému jednotlivcovi (neidentifikované), musia byť ako také rozpoznateľné.
Článok 2
Cieľ a rozsah tejto zmluvy
Účelom tejto zmluvy je zintenzívniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami pri predchádzaní trestnej činnosti a v boji proti nej. Spolupráca podľa tejto zmluvy sa vykonáva bez toho, aby bola dotknutá vzájomná právna pomoc v trestných veciach, ktorá patrí do pôsobnosti justičných orgánov zmluvných strán.
Článok 3
Daktyloskopické údaje
Na vykonávanie tejto zmluvy zabezpečia zmluvné strany dostupnosť referenčných údajov zo súboru pre národné automatizované daktyloskopické identifikačné systémy vytvorené na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovania. Referenčné údaje zahŕňajú iba daktyloskopické údaje a označenie.
Článok 4
Automatizované vyhľadávanie daktyloskopických údajov
1.
Na účely predchádzania trestnej činnosti a jej vyšetrovania umožní každá zmluvná strana národným kontaktným bodom druhej zmluvnej strany uvedeným v článku 7 prístup k referenčným údajom v automatizovanom daktyloskopickom informačnom systéme vytvorenom na tento účel s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním daktyloskopických údajov. Vyhľadávacie právomoci možno vykonávať iba v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom vyhľadávajúcej zmluvnej strany.
2.
Zisťovanie úplnej zhody daktyloskopických údajov s referenčnými údajmi zmluvnej strany, ktorá spravuje súbor, vykonávajú vyhľadávacie národné kontaktné body prostriedkami automatizovaného poskytovania referenčných údajov potrebných na jednoznačnú zhodu.
Článok 5
Alternatívne spôsoby vyhľadávania použitím identifikačných údajov
1.
Kým bude možné použiť postup podľa článku 4, zmluvná strana poskytne alternatívne spôsoby na vykonávanie vyhľadávania použitím iných identifikačných údajov na určenie jednoznačnej zhody spájajúcej jednotlivca s doplňujúcimi údajmi. Vyhľadávacie právomoci sa vykonávajú rovnakým spôsobom, ako sa uvádza v článku 4, a jednoznačná zhoda sa spracuje rovnako ako úplná zhoda daktyloskopických údajov na umožnenie dodania doplňujúcich údajov tak, ako sa uvádza v článku 6.
2.
Vyhľadávacie právomoci ustanovené na základe podmienok tejto zmluvy sa použijú iba na účely trestného konania vrátane jeho vykonávania na hranici, ak osoba, o ktorej sa požadujú doplňujúce údaje, bola identifikovaná na ďalšiu kontrolu.
Článok 6
Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných údajov
Ak bola zistená zhoda na základe postupu podľa článku 4 medzi daktyloskopickými údajmi, poskytnutie akýchkoľvek ďalších dostupných osobných a iných údajov týkajúcich sa referenčných údajov sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany vrátane pravidiel právnej pomoci.
Článok 7
Národné kontaktné body a vykonávacie dohody
1.
Každá zmluvná strana určí diplomatickou cestou jeden alebo viac národných kontaktných bodov na účely poskytovania údajov podľa článkov 4 a 5. Právomoci kontaktných bodov sa riadia príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom.
2.
Technické a procesné podrobnosti vyhľadávania vykonávaného podľa článkov 4 a 5 sa ustanovia v jednej alebo vo viacerých vykonávacích dohodách alebo dojednaniach.
Článok 8
Automatizované vyhľadávanie profilov DNA
1.
V súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch zmluvných strán a na základe reciprocity môžu zmluvné strany vzájomne umožniť národnému kontaktnému bodu podľa článku 10 prístup k referenčným údajom vo svojich domácich analytických súboroch DNA s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním profilov DNA na účely vyšetrovania trestnej činnosti. Vyhľadávanie možno vykonávať iba v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom vyhľadávajúcej zmluvnej strany.
2.
Ak sa automatizovaným vyhľadávaním zistí zhoda poskytnutého profilu DNA s profilom DNA vloženým v súbore druhej zmluvnej strany, vyhľadávací národný kontaktný bod prijme automatizovaným oznámením referenčné údaje, pri ktorých sa zistila zhoda. Ak sa zhoda nezistí, táto skutočnosť sa oznámi automatizovaným spôsobom.
Článok 9
Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných údajov
Ak sa postupom podľa článku 8 zistí zhoda medzi profilmi DNA, poskytnutie akýchkoľvek dostupných ďalších osobných údajov a iných údajov súvisiacich s referenčnými údajmi sa riadi vnútroštátnym právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany vrátane pravidiel právnej pomoci.
Článok 10
Národný kontaktný bod a vykonávacie dohody
1.
Každá zmluvná strana určí diplomatickou cestou národný kontaktný bod na účely poskytovania údajov podľa článku 8. Právomoci kontaktného bodu sa riadia príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom.
2.
Technické a procesné podrobnosti vyhľadávania vykonávaného podľa článku 8 sa ustanovia v jednej alebo vo viacerých vykonávacích dohodách alebo dojednaniach.
Článok 11
Poskytovanie osobných údajov a iných údajov s cieľom predchádzať závažným trestným činom a teroristickým trestným činom
1.
Na účely predchádzania závažným trestným činom a teroristickým trestným činom môže zmluvná strana v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom v jednotlivých prípadoch aj bez dožiadania poskytnúť príslušnému národnému kontaktnému bodu druhej zmluvnej strany podľa odseku 6 osobné údaje uvedené v odseku 2, ak je to nevyhnutné, pretože osobitné okolnosti odôvodňujú predpoklad, že dotknutá osoba (dotknuté osoby)
a)
je podozrivá z plánovania alebo zo spáchania teroristického trestného činu alebo spáchala teroristický trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s terorizmom, alebo trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou alebo organizáciou v zmysle vymedzenia vo vnútroštátnom právnom poriadku poskytujúcej zmluvnej strany alebo
b)
je alebo bola vyškolená na spáchanie trestných činov uvedených v písmene a) alebo
c)
je podozrivá z plánovania alebo zo spáchania závažného trestného činu alebo spáchala závažný trestný čin, alebo sa zúčastňuje na činnosti organizovanej skupiny alebo organizácie.
2.
Poskytované osobné údaje zahŕňajú, ak je to možné, priezvisko, mená, predchádzajúce mená a priezviská, iné mená, prezývky, alternatívne písanie mien, pohlavie, dátum a miesto narodenia, súčasné a predchádzajúce štátne občianstva, číslo cestovného pasu, čísla ostatných dokladov totožnosti a daktyloskopické údaje, ako aj opis akýchkoľvek odsúdení alebo okolností odôvodňujúcich predpoklad podľa odseku 1.
3.
Poskytujúca zmluvná strana môže v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom ustanoviť podmienky použitia týchto údajov prijímajúcou zmluvnou stranou. Ak prijímajúca zmluvná strana prijme tieto údaje, je viazaná ktoroukoľvek z týchto podmienok.
4.
Všeobecné obmedzenia s ohľadom na právne podmienky prijímajúcej zmluvnej strany na spracúvanie osobných údajov nemôže zasielajúca zmluvná strana ustanoviť ako podmienku poskytovania údajov podľa odseku 3.
5.
Okrem osobných údajov uvedených v odseku 2 si môžu zmluvné strany vzájomne poskytnúť iné ako osobné údaje súvisiace s trestnými činmi podľa odseku 1.
6.
Každá zmluvná strana určí jeden alebo viac národných kontaktných bodov na výmenu osobných a iných údajov podľa tohto článku s ostatnými kontaktnými bodmi druhej zmluvnej strany. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú príslušným vnútroštátnym právnym poriadkom.
Článok 12
Iné formy spolupráce na účely predchádzania trestnej činnosti
Na účel predchádzania a boja proti trestnej činnosti môžu zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi poriadkami spolupracovať v iných oblastiach vrátane
a)
zdieľania informácií a najlepších skúseností pre programy a opatrenia na ochranu svedkov, ktorým hrozí ublíženie na tele alebo iné závažné nebezpečenstvo v súvislosti so spoluprácou a svedectvom týkajúcim sa trestného konania,
b)
poskytovania si osobnej, technickej a organizačnej pomoci pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov vrátane zdieľania informácií týkajúcich sa špeciálnych vyšetrovacích techník a zabezpečenia beztrestnosti alebo dohôd so spolupracujúcimi obvinenými o priznaní viny,
c)
organizovania pracovných stretnutí ku konkrétnym vyšetrovaným trestným prípadom na účel prípravy a koordinácie opatrení,
d)
výmeny informácií o výsledkoch kriminalistického a kriminologického výskumu o vyšetrovacích skúsenostiach, metódach a spôsoboch práce,
e)
výmeny informácií o organizácii a štruktúre skupín páchajúcich trestnú činnosť, typického správania páchateľov a skupín a metódach a nových formách páchania trestnej činnosti, ktorá presahuje hranice zmluvných strán,
f)
informovania sa o trendoch a novom vývoji týkajúcom sa spôsobu, ako páchatelia nakladajú so ziskom z trestnej činnosti a prostriedkami použitými na spáchanie trestnej činnosti,
g)
výmeny zákonov a iných právnych predpisov, analytických a koncepčných dokumentov a odbornej literatúry a
h)
spolupráce v oblasti vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a výcviku policajtov a ostatných orgánov presadzovania práva a výmeny odborníkov, na zvýšenie ich odborných znalostí, podporu výmeny skúseností a oboznámenia sa so spôsobmi a metódami boja proti trestnej činnosti.
Článok 13
Súkromie a ochrana údajov
1.
Zmluvné strany uznávajú, že nakladanie s osobnými údajmi, ktoré vzájomne získavajú, a ich spracúvanie má rozhodujúci význam pre zachovanie dôvernosti pri vykonávaní tejto zmluvy.
2.
Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje spravodlivo a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a
a)
zabezpečiť, že poskytnuté osobné údaje sú primerané a náležité v súvislosti s osobitným účelom odovzdania,
b)
uchovávať osobné údaje iba na čas nevyhnutne potrebný na osobitný účel, na ktorý boli poskytnuté alebo ďalej spracované v súlade s touto zmluvou, a
c)
zabezpečiť, že s možnými nesprávnymi osobnými údajmi včas oboznámia prijímajúcu zmluvnú stranu s cieľom prijať opatrenia na ich opravu.
3.
Táto zmluva nezakladá žiadne nové práva na strane žiadnej súkromnej osoby vrátane práva získať, zatajiť alebo vylúčiť akýkoľvek dôkaz alebo brániť zdieľaniu osobných údajov. Práva existujúce nezávisle od tejto zmluvy však nie sú dotknuté.
Článok 14
Obmedzenie spracúvania z dôvodu ochrany osobných a iných údajov
1.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3, zmluvné strany môžu spracúvať údaje získané podľa tejto zmluvy
a)
na účel trestného vyšetrovania,
b)
na predchádzanie závažnému ohrozeniu ich verejnej bezpečnosti,
c)
v netrestnom súdnom alebo správnom konaní, ktoré priamo súvisí s vyšetrovaním uvedeným v písmene a), alebo
d)
na akýkoľvek iný účel iba s predchádzajúcim súhlasom zmluvnej strany, ktorá zaslala údaje.
2.
Zmluvné strany neoznámia údaje poskytnuté podľa tejto zmluvy nijakému tretiemu štátu, medzinárodnému orgánu alebo súkromnému subjektu bez súhlasu zmluvnej strany, ktorá poskytla údaje, a bez príslušných záruk.
3.
Zmluvná strana môže vykonávať automatizované vyhľadávanie v daktyloskopických údajoch alebo súboroch DNA druhej zmluvnej strany podľa článku 4 alebo 8 a spracúvať údaje prijaté v odpovedi na toto vyhľadávanie vrátane oznámenia, či existuje alebo neexistuje zhoda, výlučne s cieľom
a)
zistiť, či porovnávané profily DNA alebo daktyloskopické údaje sú zhodné,
b)
pripraviť a poskytnúť následnú žiadosť o pomoc v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom vrátane predpisov o právnej pomoci, ak sa tieto údaje zhodujú, alebo
c)
viesť záznamy, ak to vyžaduje alebo dovoľuje jej vnútroštátny právny poriadok.
4.
Zmluvná strana, ktorá spravuje súbor, môže spracúvať údaje poskytnuté vyhľadávajúcou zmluvnou stranou počas vykonávania automatizovaného vyhľadávania v súlade s článkami 4 a 8, iba ak je to potrebné na účely porovnávania, poskytovania automatizovaných odpovedí na vyhľadávanie alebo vedenie záznamov podľa článku 16. Poskytnuté údaje na porovnávanie sa vymažú ihneď po porovnaní údajov alebo automatickej odpovedi na vyhľadávanie, ak nie je potrebné ďalšie spracúvanie na účely uvedené v tomto článku v odseku 3 písm. b) alebo c).
Článok 15
Oprava, blokovanie a vymazanie údajov
1.
Prijímajúca zmluvná strana je povinná na žiadosť poskytujúcej zmluvnej strany opraviť, blokovať alebo vymazať v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom údaje prijaté podľa tejto zmluvy, ktoré sú nesprávne alebo neúplné, alebo ak ich zhromažďovanie alebo ďalšie spracúvanie je v rozpore s touto zmluvou alebo platnými pravidlami poskytujúcej zmluvnej strany.
2.
Ak sa zmluvná strana dozvie, že údaje prijaté od druhej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy sú nesprávne, prijme všetky príslušné opatrenia na zabránenie mylnému spoliehaniu sa na tieto údaje, najmä doplnenie, vymazanie alebo opravu týchto údajov.
3.
Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ak sa dozvie, že podstatný údaj zaslaný druhej zmluvnej strane alebo prijatý od druhej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy je nesprávny alebo nedôveryhodný, alebo je predmetom závažnej pochybnosti.
Článok 16
Dokumentácia
1.
Každá zmluvná strana vedie záznamy o zaslaní a prijatí údajov oznámených druhej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy. Tieto záznamy slúžia na
a)
zabezpečenie účinného monitorovania ochrany údajov v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom príslušnej zmluvnej strany,
b)
umožnenie zmluvným stranám efektívne využívať práva im priznané podľa článkov 15 a 19 a
c)
zabezpečenie bezpečnosti údajov.
2.
Záznamy zahŕňajú
a)
informácie identifikujúce poskytnuté údaje,
b)
dátum poskytnutia a
c)
príjemcu údajov v prípade, ak sa údaje poskytnú iným subjektom.
3.
Zaznamenané údaje sú chránené vhodnými prostriedkami proti neoprávnenému použitiu a iným formám nesprávneho použitia a uchovávajú sa dva (2) roky. Zaznamenávané údaje sa po uplynutí lehoty uchovávania ihneď vymažú, ak vnútroštátny právny poriadok neustanovuje inak.
Článok 17
Bezpečnosť údajov
1.
Zmluvné strany zabezpečia, aby sa na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému sprístupneniu, zmene, prístupu alebo inej neoprávnenej forme spracúvania používali nevyhnutné technické a organizačné opatrenia. Zmluvné strany primerane prijmú opatrenia najmä na zabezpečenie toho, aby prístup k osobným údajom mali iba oprávnené osoby.
2.
Vykonávacie dohody alebo dojednania upravujúce postupy automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických súborov a súborov DNA podľa článkov 4 a 8 ustanovia
a)
primerané používanie modernej technológie na zabezpečenie ochrany, bezpečnosti, dôvernosti a celistvosti údajov,
b)
používanie šifrovania a kontroly oprávnenosti prístupu uznané príslušnými orgánmi pri prístupe do všeobecne prístupných sietí a
c)
mechanizmus na zabezpečenie vykonávania povolených vyhľadávaní.
Článok 18
Transparentnosť – poskytovanie informácií dotknutým osobám
1.
Nič v tejto zmluve nemožno vykladať v rozpore s právnymi záväzkami zmluvných strán ustanovenými v ich príslušných právnych predpisoch poskytovať dotknutým osobám informácie o účeloch spracúvania a totožnosti prevádzkovateľa údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, o existencii práva na prístup a práva na opravu údajov týkajúcich sa tejto osoby a akékoľvek ďalšie informácie, ako je právny základ operácie spracúvania, pre ktorú sú údaje určené, lehoty uchovávania údajov a právo na opravu, ak sú tieto ďalšie informácie potrebné, berúc do úvahy účely a osobitné okolnosti, za ktorých sa údaje spracúvajú, s cieľom zabezpečiť spravodlivé spracúvanie vo vzťahu k dotknutej osobe.
2.
Poskytnutie takých informácií možno odmietnuť iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi zmluvných strán vrátane prípadu, ak by poskytnutie tejto informácie mohlo ohroziť
a)
účely spracúvania,
b)
vyšetrovanie alebo stíhanie vedené príslušnými orgánmi zmluvných strán alebo
c)
práva a slobody tretích strán.
Článok 19
Informácie
Na základe žiadosti prijímajúca zmluvná strana informuje poskytujúcu zmluvnú stranu o spracúvaní poskytnutých údajov a o získaných výsledkoch. Prijímajúca zmluvná strana zabezpečí, aby sa jej odpoveď včas oznámila poskytujúcej zmluvnej strane.
Článok 20
Vzťah k iným dohodám
1.
Nič v tejto zmluve sa neinterpretuje ako obmedzenie alebo dotýkanie sa ustanovení akejkoľvek inej zmluvy, inej dohody alebo iného mechanizmu spolupráce umožňujúceho zdieľanie informácií medzi zmluvnými stranami.
2.
Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými sú zmluvné strany viazané, nie sú touto zmluvou dotknuté.
Článok 21
Konzultácie
1.
Zmluvné strany sa usilujú predchádzať sporom vzájomnými pravidelnými konzultáciami o vykonávaní ustanovení tejto zmluvy.
2.
Zmluvné strany v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy vzájomne konzultujú s cieľom uľahčiť jeho vyriešenie.
Článok 22
Náklady
Každá zmluvná strana znáša náklady, ktoré vzniknú jej orgánom pri vykonávaní tejto zmluvy. V osobitných prípadoch sa môžu dotknuté zmluvné strany dohodnúť inak.
Článok 23
Skončenie platnosti zmluvy
Každá zmluvná strana môže túto zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť tejto zmluvy sa končí tridsať (30) dní odo dňa tohto oznámenia. Ustanovenia tejto zmluvy sa naďalej uplatňujú na údaje poskytnuté pred vypovedaním zmluvy.
Článok 24
Zmeny a doplnenia
1.
Zmluvné strany začnú konzultácie týkajúce sa zmeny a doplnenia tejto zmluvy na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany.
2.
Túto zmluvu možno kedykoľvek meniť a dopĺňať písomnou dohodou zmluvných strán.
Článok 25
Nadobudnutie platnosti
Táto zmluva, okrem článkov 8 až 10, nadobúda platnosť tridsiaty (30) deň odo dňa prijatia neskoršej diplomatickej nóty ukončujúcej výmenu diplomatických nót medzi zmluvnými stranami, ktorá potvrdzuje, že každá splnila všetky vnútroštátne právne podmienky na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Články 8 až 10 tejto zmluvy nadobúdajú platnosť na základe uzavretia vykonávacej dohody (vykonávacích dohôd) alebo dojednania (dojednaní) podľa článku 10 v deň prijatia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou si zmluvné strany oznámia, že každá zmluvná strana je spôsobilá vykonávať ustanovenia týchto článkov na základe reciprocity. Táto výmena nastane vtedy, ak vnútroštátne právne poriadky oboch zmluvných strán umožnia vykonávať typ skríningu DNA podľa článkov 8 až 10.
Dané vo Washingtone 8. októbra 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Robert Kaliňák v. r.
Za Spojené štáty americké:
Michael Chertoff v. r.
Mark Filip v. r.